>

TOP Industri AB

Org.nr:

556043-7294

Adress:

Box 2009

Postnummer:

128 21 Skarpnäck

Telefon:

019-164130

Moderbolag:

Visa allt om TOP Industri AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 6 5 4 4
Nettoomsättning (tkr) 9 775 11 903 11 070 9 459
Rörelseresultat (tkr) 95 619 1 264 5 715 1 128
Årets resultat (tkr) 94 926 -1 3 651 718
Summa eget kapital (tkr) 108 343 13 418 14 419 10 922
Rörelsemarginal % 978.2 10.6 51.6 11.9
Avk. eget kapital % 155.9 0.0 33.8 5.2
Soliditet % 93.0 13.9 21.1 31.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 629 2 381 2 768 2 365
Resultat/anställd (tkr) 15 937 253 1 429 282
Lön/anställd (tkr) 635 719 850 748

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 9 775 11 903 11 070 9 459
Arbetskraftskostnad -3 807 -3 596 -3 398 -2 992
Avskrivningar -48 -21 -17 -43
Andra rörelsekostnader -4 760 -3 948 -3 719 -2 915
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 102 618 4 4 541 0
Övriga rörelseintäkter 61 21 130 428
Övriga rörelsekostnader -8 220 -3 099 -2 892 -2 809
Rörelseresultat 95 619 1 264 5 715 1 128
Ränteintäkter 81 6 4 2
Räntekostnader -785 -1 183 -1 302 -602
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 11 14 -13 7
Finansnetto -693 -1 163 -1 311 -593
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 94 926 101 4 404 535
Skatt 0 -102 -120 8
Årets resultat 94 926 -1 4 284 543
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 94 926 -1 4 284 543
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 -395 175
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 -111 49
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 251 298 81 118
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 251 298 81 118
Andelar i koncern- och intresseföretag 9 402 85 249 57 711 25 637
Summa operativa anläggningstillgångar 9 653 85 547 57 792 25 755
Varulager 1 405 2 066 1 241 1 138
Kundfordringar 694 989 547 585
Övriga omsättningstillgångar 2 776 564 964 791
Summa operativa omsättningstillgångar 4 875 3 619 2 752 2 514
Fordringar på koncern- och intresseföretag 50 969 5 562 5 868 5 188
Övriga externa finansiella tillgångar 2 079 1 948 1 824 1 709
Likvida medel 48 860 100 55 17
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 101 908 7 610 7 747 6 914
Summa tillgångar 116 436 96 776 68 291 35 183

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 107 122 12 197 13 198 10 097
EK-andel av obeskattade reserver 1 221 1 221 1 221 825
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 108 343 13 418 14 419 10 922

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 5 000 41 666 18 918 4 930
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 5 208 7 863 2 976
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 1 142 29 784 21 099 10 846
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 18 24 0
Summa finansiella skulder 6 142 76 676 47 904 18 752

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 344 1 219 344 233
Leverantörsskulder 145 324 562 332
Övriga kortfristiga skulder 1 462 5 139 5 062 4 944
Summa operativa skulder 1 951 6 682 5 968 5 509

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 116 436 96 776 68 291 35 183
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 978.2 10.6 51.6 11.9
Avkastning på eget kapital % 155.9 0.0 33.8 5.2
Soliditet % 93.0 13.9 21.1 31.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 5.7 571.5 332.2 171.7
Kassalikviditet % 3 256.0 15.0 12.0 17.0
Likviditetsberedskap % 5 0.01 0 0
Räntetäckningsgrad % 121.92 1.09 4.38 1.89
Omsättning per anställd (tkr) 1 629 2 381 2 768 2 365
Rörelseresultat per anställd (tkr) 15 937 253 1 429 282
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 635 719 850 748

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 58
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 58 12 724
Värdeförändring (%) 930.0 4 12 724
Tillväxt i omsättning (%) -18.0 1 886 12 724
Rörelsemarginal (%) 978.2 1 12 724
Avkastning på eget kapital (%) 155.9 38 12 724
Soliditet (%) 93.0 11 12 724
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 629 927 12 724
Rörelseresultat per anställd (tkr) 15 937 1 12 724
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 635 352 12 724
Nettoomsättning (tkr) 9 775 1 249 12 724
Rörelseresultat (tkr) 95 619 15 12 724
Antal anställda 6 1 219 12 724
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

TOP Industri AB har minskat omsättningen senaste året med -18.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 1 249 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 724 företag i länet.

Rörelsemarginal

TOP Industri AB har det senaste året en rörelsemarginal på 978.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 724 företag i länet.

Antal anställda

TOP Industri AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 219 största arbetsgivaren av 12 724 i länet.

Soliditet

TOP Industri AB har under det senaste året en soliditet på 93.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 11 mest solventa företaget av 12 724 i länet.

Värderating

TOP Industri AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva följande verksamheter: - import och export av elektriska apparater, såsom hand- och hårtorkar samt förvaringsboxar, främst avsedda för hem, industri,kontor, restauranger, hotell, sjukhus, vårdinrättningar och skolor. - import och export av kassa- och stöldskyddsskåp, säkerhetsskåp och brandskyddsskåp samt försäljning av desamma.- utveckla och försälja produkter avsedda för hjälp åt personer med funktionsnedsättning. - handel med säkerhetsprodukter såsom lås, larm och övervakningsutrustning samt installation av desamma.- försäljning av telekomprodukter samt installation av desamma. - bedriva handel över internet med diverse produkter, framför allt med säkerhets- och kassaskåp samt hushållselektriska produkter.- utveckla och försälja produkter inom hygien- och hälsoområdet. - bygga, äga, förvalta och hyra ut fastigheter och bostadsrätter. - bedriva konsulttjänster inom juridik, marknadsföring och säljutbildning.- rederiverksamhet med kryssningsfartyg. I detta innefattas hotell- konferens- och restaurangverksamhet samt de verksamheter som är normala ombord på större kryssningsfartyg. - bedriva handel med värdepapper.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2017-12
Antal anställda 0
Nettoomsättning (tkr) 0
Rörelseresultat (tkr) 0
Årets resultat (tkr) 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0
Rörelsemarginal (%) -
Avk. eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Omsättning/anställd (tkr) -
Resultat/anställd (tkr) -
Lön/anställd (tkr) -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se