>

Belid Lighting AB

Org.nr:

556039-0659

Adress:

Klasavägen 4

Postnummer:

432 95 Varberg

Telefon:

0340-623000

Moderbolag:

HERSTAL HOLDING APS
Visa allt om Belid Lighting AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-05 2016-05 2015-05 2014-05
Antal anställda 161 166 153 158
Nettoomsättning (tkr) 226 839 224 110 209 516 196 585
Rörelseresultat (tkr) 17 551 17 236 16 638 16 094
Årets resultat (tkr) 9 807 5 741 8 773 4 640
Summa eget kapital (tkr) 85 484 73 219 64 769 54 375
Rörelsemarginal % 7.7 7.7 7.9 8.2
Avk. eget kapital % 15.5 14.2 17.4 16.1
Soliditet % 38.0 34.0 33.2 33.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 409 1 350 1 369 1 244
Resultat/anställd (tkr) 109 104 109 102
Lön/anställd (tkr) 492 462 448 421

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-05 2016-05 2015-05 2014-05
Nettoomsättning 226 839 224 110 209 516 196 585
Arbetskraftskostnad -79 242 -76 754 -68 510 -66 570
Avskrivningar -8 557 -7 739 -6 060 -5 912
Andra rörelsekostnader -77 914 -80 068 -77 839 -67 278
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 098 411 496 336
Övriga rörelsekostnader -45 673 -42 724 -40 965 -41 067
Rörelseresultat 17 551 17 236 16 638 16 094
Ränteintäkter 1 188 1 096 493 68
Räntekostnader -2 952 -5 666 -4 442 -5 265
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 764 -4 570 -3 949 -5 197
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 15 787 12 666 12 689 10 897
Skatt -3 521 -2 865 -2 296 -2 789
Årets resultat 12 266 9 801 10 393 8 108
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 12 266 9 801 10 393 8 108
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -2 458 -4 060 -1 620 -3 468
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -693 -1 145 -457 -978
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-05 2016-05 2015-05 2014-05
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 23 983 16 707 10 426 7 717
Summa immateriella anläggningstillgångar 23 983 16 707 10 426 7 717
Byggnader och mark 48 661 50 459 52 254 53 995
Maskiner och inventarier 12 459 12 801 10 087 9 854
Övriga materiella anläggningstillgångar 199 199 189 0
Summa materiella anläggningstillgångar 61 319 63 459 62 530 63 849
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 85 302 80 166 72 956 71 566
Varulager 71 242 63 442 62 078 60 022
Kundfordringar 31 816 34 807 27 645 25 394
Övriga omsättningstillgångar 3 248 5 538 4 103 2 293
Summa operativa omsättningstillgångar 106 306 103 787 93 826 87 709
Fordringar på koncern- och intresseföretag 32 270 31 035 26 143 761
Övriga externa finansiella tillgångar 391 0 0 0
Likvida medel 924 641 2 152 2 386
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 33 585 31 676 28 295 3 147
Summa tillgångar 225 193 215 629 195 077 162 422

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 69 861 60 054 54 313 45 540
EK-andel av obeskattade reserver 15 623 13 165 10 456 8 835
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 85 484 73 219 64 769 54 375

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 40 837 43 751 47 012 26 175
Externa finansiella skulder, kortfristiga 39 653 40 270 37 476 20 471
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 19 361
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 2 866 880 737 320
Summa finansiella skulder 83 356 84 901 85 225 66 327

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 10 958 10 303 9 778 10 754
Leverantörsskulder 15 910 12 759 8 699 7 575
Övriga kortfristiga skulder 29 485 34 447 26 606 23 391
Summa operativa skulder 56 353 57 509 45 083 41 720

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 225 193 215 629 195 077 162 422
Nyckeltal i genomsnitt 2017-05 2016-05 2015-05 2014-05
Rörelsemarginal % 7.7 7.7 7.9 8.2
Avkastning på eget kapital % 15.5 14.2 17.4 16.1
Soliditet % 38.0 34.0 33.2 33.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 97.5 116.0 131.6 122.0
Kassalikviditet % 41.0 46.0 46.0 58.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.01 0.01
Räntetäckningsgrad % 6.35 3.24 3.86 3.07
Omsättning per anställd (tkr) 1 409 1 350 1 369 1 244
Rörelseresultat per anställd (tkr) 109 104 109 102
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 492 462 448 421

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 95
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 95 18 658
Värdeförändring (%) 16.0 961 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 1.0 1 575 18 658
Rörelsemarginal (%) 7.7 1 003 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 15.5 1 572 18 658
Soliditet (%) 38.0 1 378 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 409 1 555 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 109 1 187 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 492 1 449 18 658
Nettoomsättning (tkr) 226 839 99 18 658
Rörelseresultat (tkr) 17 551 93 18 658
Antal anställda 161 37 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Belid Lighting AB har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 99 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Belid Lighting AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 1 003 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Belid Lighting AB har under det senaste året 161 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 74. Företaget är under jämförelseåret den 37 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Belid Lighting AB har under det senaste året en soliditet på 38.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 1 378 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Belid Lighting AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Svend Lykke Nielsen (f. 1959) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
John Fredrik Lökkeberg (f. 1975) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Tord Erik Sassler (f. 1971) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva tillverk ning och försäljning av artiklar inom metall- och armaturbransc hen och därmed förenlig verksamhet med rätt att förvärva och för valta fast egendom samt andelar i andra bolag.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se