>

Aktiebolaget Tylösands Havsbad

Org.nr:

556018-5075

Adress:

Box 643

Postnummer:

301 16 Halmstad

Telefon:

035-30500
Visa allt om Aktiebolaget Tylösands Havsbad

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 193 178 175 167
Nettoomsättning (tkr) 216 823 190 444 188 852 176 176
Rörelseresultat (tkr) 41 803 24 100 27 236 29 737
Årets resultat (tkr) 26 143 20 114 20 032 20 093
Summa eget kapital (tkr) 93 515 84 943 89 758 92 481
Rörelsemarginal % 19.3 12.7 14.4 16.9
Avk. eget kapital % 32.2 17.7 19.3 22.6
Soliditet % 36.9 34.9 35.0 36.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 123 1 070 1 079 1 055
Resultat/anställd (tkr) 217 135 156 178
Lön/anställd (tkr) 409 413 400 379

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 216 823 190 444 188 852 176 176
Arbetskraftskostnad -78 942 -73 590 -70 066 -63 302
Avskrivningar -18 938 -18 599 -17 789 -15 623
Andra rörelsekostnader -59 814 -53 730 -55 851 -52 192
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 640
Övriga rörelseintäkter 432 470 475 2 825
Övriga rörelsekostnader -17 758 -20 895 -18 385 -18 787
Rörelseresultat 41 803 24 100 27 236 29 737
Ränteintäkter 246 235 250 387
Räntekostnader -4 875 -4 527 -4 872 -5 078
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -156 0 0 0
Finansnetto -4 785 -4 292 -4 622 -4 691
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 37 018 19 808 22 614 25 046
Skatt -8 246 -4 373 -4 987 -5 447
Årets resultat 28 772 15 435 17 627 19 599
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 28 772 15 435 17 627 19 599
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -2 429 4 929 2 755 944
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -685 1 390 777 266
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 123 677 128 643 133 690 138 740
Maskiner och inventarier 52 400 61 682 57 639 53 201
Övriga materiella anläggningstillgångar 127 147 824 3 169
Summa materiella anläggningstillgångar 176 204 190 472 192 153 195 110
Andelar i koncern- och intresseföretag 800 800 800 800
Summa operativa anläggningstillgångar 177 004 191 272 192 953 195 910
Varulager 2 959 3 180 3 121 3 025
Kundfordringar 8 116 6 179 6 161 3 507
Övriga omsättningstillgångar 1 473 1 784 1 855 1 772
Summa operativa omsättningstillgångar 12 548 11 143 11 137 8 304
Fordringar på koncern- och intresseföretag 17 414 17 425 17 973 17 628
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 46 478 23 852 34 636 34 756
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 63 892 41 277 52 609 52 384
Summa tillgångar 253 444 243 692 256 699 256 598

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 50 171 44 028 43 914 43 882
EK-andel av obeskattade reserver 43 344 40 915 45 844 48 599
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 93 515 84 943 89 758 92 481

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 94 667 98 000 0 104 667
Externa finansiella skulder, kortfristiga 3 333 3 333 3 333 3 333
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 333
Summa finansiella skulder 98 000 101 333 3 333 108 333

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 15 000 14 351 117 092 16 498
Leverantörsskulder 11 312 6 328 9 824 9 517
Övriga kortfristiga skulder 35 617 36 737 36 692 29 769
Summa operativa skulder 61 929 57 416 163 608 55 784

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 253 444 243 692 256 699 256 598
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 19.3 12.7 14.4 16.9
Avkastning på eget kapital % 32.2 17.7 19.3 22.6
Soliditet % 36.9 34.9 35.0 36.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 104.8 119.3 3.7 117.1
Kassalikviditet % 112.0 69.0 86.0 93.0
Likviditetsberedskap % 0.21 0.13 0.18 0.2
Räntetäckningsgrad % 8.59 5.38 5.64 5.93
Omsättning per anställd (tkr) 1 123 1 070 1 079 1 055
Rörelseresultat per anställd (tkr) 217 135 156 178
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 409 413 400 379

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 87
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 87 18 658
Värdeförändring (%) 17.0 930 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 14.0 671 18 658
Rörelsemarginal (%) 19.3 270 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 32.2 961 18 658
Soliditet (%) 36.9 1 426 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 123 2 003 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 217 666 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 409 2 132 18 658
Nettoomsättning (tkr) 216 823 109 18 658
Rörelseresultat (tkr) 41 803 44 18 658
Antal anställda 193 27 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Aktiebolaget Tylösands Havsbad har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 109 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget Tylösands Havsbad har det senaste året en rörelsemarginal på 19.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 270 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Aktiebolaget Tylösands Havsbad har under det senaste året 193 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 63. Företaget är under jämförelseåret den 27 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Aktiebolaget Tylösands Havsbad har under det senaste året en soliditet på 36.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 27%. Företaget är under jämförelseåret det 1 426 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Aktiebolaget Tylösands Havsbad har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva tomtförsäljning, hotell-, restaurang- och konferensverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Därjämte kan bolaget köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser och andelar samt köpa ochsälja administrativa tjänster, ingå borgensåtaganden samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditmarknadsbolag. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolag och närbesläktade företag ingåborgensåtagande, så och till dessa lämna lån.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se