>

Wikers Aktiebolag

Org.nr:

556014-2126

Adress:

Dammbrovägen 5

Postnummer:

691 80 Karlskoga

Telefon:

0586-81577
Visa allt om Wikers Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 4 4 3
Nettoomsättning (tkr) 20 918 12 997 12 461 15 710
Rörelseresultat (tkr) 7 599 9 523 2 784 3 029
Årets resultat (tkr) 4 17 5 7
Summa eget kapital (tkr) 97 120 38 616 38 599 38 594
Rörelsemarginal % 36.3 73.3 22.3 19.3
Avk. eget kapital % 11.2 24.7 7.2 8.0
Soliditet % 91.5 78.0 90.6 90.3
Omsättning/anställd (tkr) 6 973 3 249 3 115 5 237
Resultat/anställd (tkr) 2 533 2 381 696 1 010
Lön/anställd (tkr) 660 903 758 929

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 20 918 12 997 12 461 15 710
Arbetskraftskostnad -1 979 -3 611 -3 033 -2 786
Avskrivningar -201 -156 -161 -168
Andra rörelsekostnader -11 658 -6 914 -6 348 -9 673
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 903 7 572 352 321
Övriga rörelsekostnader -384 -365 -487 -375
Rörelseresultat 7 599 9 523 2 784 3 029
Ränteintäkter 0 1 1 22
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 1 1 22
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 7 599 9 524 2 785 3 051
Skatt -5 -7 -4 -4
Årets resultat 7 594 9 517 2 781 3 047
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 7 594 9 517 2 781 3 047
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 180 242 305 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 180 242 305 0
Byggnader och mark 92 875 30 813 30 744 30 777
Maskiner och inventarier 273 222 205 325
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 1 077 366 0
Summa materiella anläggningstillgångar 93 148 32 112 31 315 31 102
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 93 328 32 354 31 620 31 102
Varulager 989 1 283 268 434
Kundfordringar 169 241 8 14
Övriga omsättningstillgångar 653 278 592 456
Summa operativa omsättningstillgångar 1 811 1 802 868 904
Fordringar på koncern- och intresseföretag 11 007 15 339 10 109 10 720
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 11 007 15 339 10 109 10 720
Summa tillgångar 106 146 49 495 42 597 42 726

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 97 120 38 616 38 599 38 594
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 97 120 38 616 38 599 38 594

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 7 591 9 502 2 777 3 042
Summa finansiella skulder 7 591 9 502 2 777 3 042

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 779 332 407 134
Övriga kortfristiga skulder 725 1 045 814 955
Summa operativa skulder 1 504 1 377 1 221 1 089

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 106 215 49 495 42 597 42 725
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 36.3 73.3 22.3 19.3
Avkastning på eget kapital % 11.2 24.7 7.2 8.0
Soliditet % 91.5 78.0 90.6 90.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 7.8 24.6 7.2 7.9
Kassalikviditet % 9.0 5.0 15.0 11.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) 6 973 3 249 3 115 5 237
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 533 2 381 696 1 010
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 660 903 758 929

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 100
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 100 12 724
Värdeförändring (%) 208.0 67 12 724
Tillväxt i omsättning (%) 61.0 103 12 724
Rörelsemarginal (%) 36.3 45 12 724
Avkastning på eget kapital (%) 11.2 1 366 12 724
Soliditet (%) 91.5 17 12 724
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 973 85 12 724
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 533 22 12 724
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 660 278 12 724
Nettoomsättning (tkr) 20 918 733 12 724
Rörelseresultat (tkr) 7 599 174 12 724
Antal anställda 3 1 840 12 724
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Wikers Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 61.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 733 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 724 företag i länet.

Rörelsemarginal

Wikers Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 36.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 45 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 724 företag i länet.

Antal anställda

Wikers Aktiebolag har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 4. Företaget är under jämförelseåret den 1 840 största arbetsgivaren av 12 724 i länet.

Soliditet

Wikers Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 91.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 17 mest solventa företaget av 12 724 i länet.

Värderating

Wikers Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva skogsbruk samt handel med och förädling av sågverksprodukter ävensom annan i samband därmed förenlig verk- samhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se