Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av böcker, papper, kontorsmate- rial och kontorsutrustning ävensom idka därmed förenlig verksam- het.