Företagets verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotter- eller intressebolag utveckla företag, företrädesvis inom medicinsk teknik, bioteknik och verkstadsindustri samt att direkt eller via dotterbolag bedriva handels- och agenturverksam- het främst inom bioteknik och medicinsk teknik samt livsmedel, och konsultverksamhet i ekonomiska frågor. Härutöver skall bola- get bedriva värdepappershandel, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt utöva därmed fören- lig verksamhet.