Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt, förlägga och utge dagstidnin- gar, bedriva annonsförmedling, idka tryckerirörelse, hyra ut tryckpressar och därtill hänförlig utrustning, äga och förvalta fast egendom, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.