Företagets verksamhet

A - Rörelse Bolaget skall bedriva verksamhet som bottenlåneinstitut i Sverige, och får bedriva motsvarande verksamhet i Danmark, Finland och Norge. Bolaget har som huvudsakligt föremål för sin verksamhet att lämna och förmedla kredit - även under byggnadstiden (bygg- nadskreditiv) - avseende 1) fastigheter som bebyggs för att användas huvudsakligen till bostäder eller kontors- eller affärslokaler, 2) fastigheter med annan bebyggelse, om denna finansieras med stöd av någon form av statligt eller annat stöd vid ny-, till- eller ombyggnad, 3) sådana garagebyggnader samt anläggningar för värme, varmvatten, tvätt och liknande ändamål som är gemensamma för flera fastigheter av under 1) och 2) angiven art, 4) bostadsrätter beträffande bebyggelse som avses under 1) eller 2), 5) lantbruksfastigheter, 6) fastigheter med anknytning till lantbruksnäringen, 7) näringsverksamhet med anknytning till lantbruksnäringen, att lämna kredit till samfällighetsföreningar, eller motsvarande, att lämna kredit till kommuner, kommunalförbund eller andra kommunala samfälligheter, samt - mot borgen av sådan samfällighet - till fysiska och juridiska personer, att lämna kredit till dotterbolag, som är kreditmarknadsbolag, att genom lämnande av betalningsgaranti underlätta kreditgivning av det slag bolaget får bedriva, att bedriva fastighetsförvaltning och förmedla försäljningar av fastigheter och bostadsrätter, att för annans räkning förvalta sådana krediter jämte företagshypoteksbrev och säkerheter som avses i denna paragraf och ombesörja inteckningsåtgärder samt, att bedriva inkassoverksamhet. Med fastighet avses i denna bolagsordning också tomträtt och byggnad på mark upplåten med nyttjanderätt. Med bostadsrätt avses även andel i bostadsförening eller aktie i bostadsaktiebo- lag, där en utan begränsning i tiden upplåten nyttjanderätt till en lägenhet är oskiljaktigt förenad med andelen eller aktien. Med egendom avses såväl fastighet som bostadsrätt. Med kommun avses också landstingskommun och kyrklig kommun. Ord och uttryck som används i denna bolagsordning för att beteckna visst slag av egendom eller rättighet innefattar även egendom eller rättighet i Danmark, Finland eller Norge, om egen- domen eller rättigheten i fråga om kreditsäkerhetsegenskaper väsentligen motsvarar vad som avses med den svenska beteckningen. Med stat och kommun avses i denna bolagsordning även danska staten, finska staten och norska staten samt kommuner i någon av dessa stater. B - Utlåning och säkerhet Kredit får beviljas endast om kredittagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra kreditförbindelsen. Kredit får lämnas utan säkerhet i de fall samfällighetsförening är kredittagare eller när någon av följande är kreddittagare eller svarar för kredit på grund av borgen: Staten, kommun, kommunalförbund eller andra kommunala samfälligheter, Sveriges riksbank, svensk bank, kreditmarknadsbolag, försäkringsbolag med svensk koncession eller bank eller försäkringsbolag i någon av de utländska stater som avses i 3 kap 2 § 2 st 4 lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer. Kredit får även beviljas utan säkerhet om det föreligger särskilda skäl att avstå från säkerhet i samband med åtgärder för skyddande av fordran. Kredit får i övrigt beviljas endast mot betryggande säkerhet. Säkerheten skall, såvida ej annat framgår av denna bolagsordning, utgöras av panträtt i fastighet - inteckningssäkerhet. Samma gäller säkerheten för garantiförbindelser, som bolaget ingår. Kredit får även beviljas mot pantsäkerhet i bostadsrätt. Därutöver får kredit beviljas mot säkerhet i form av pant över medel som innestår på konto i Swedbank AB (publ) eller sådan sparbank eller bankaktiebolag med sparbanksursprung som vid var tid enligt avtal äger rätt att förmedla kredit för bolagets räkning. Som värde på egendom skall vid tillämpningen av denna bolagsordning gälla det uppskattningsvärde som åsätts egendomen. Belånad egendom skall vara nöjaktigt brandförsäkrad. Bolagets utlåning skall ges sådana villkor med avseende på löptid och räntebindning att en god balans kan upprätthållas med upplåningens villkor. C - Upplåning och medelsplacering För anskaffande av medel för sin rörelse får bolaget 1) ge ut obligationer och certifikat och ta upp reverslån, 2) ge ut förlagsbevis eller andra förskrivningar som medför rätt till betalning efter bolagets övriga förbindelser, samt 3) begagna kredit i räkning. Upplånade medel som ej används för utlåning får placeras i 1) kassa, 2) fordringar för vilka någon av följande svarar som gäldenär eller borgensman, nämligen - a) svenska staten eller någon av de utländska stater som avses i 3 kap 1 § 2 b) lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, - b) kommun, kommunalförbund eller annan kommunal samfällighet, - c) Sveriges riksbank, - d) Allmänna pensionsfonden, - e) svensk bank, försäkringsbolag med svensk koncession eller bank eller försäkringsbolag i någon av de utländska stater som avses i 3 kap 2 § 2 st 4 lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, eller - f) annat bolag eller institut i Sverige eller i någon av de utländska stater som avses i 3 kap 2 § 2 st 4 lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, vilka bedriver sådan verksamhet som avses i bolagsordningens § 2 A eller vilka utger värdepapper med bakomliggande säkerhet av panträtt i fastighet i Sverige eller kredit säkerställd enligt bolagsordningens § 2 B andra stycket. I den utsträckning som behövs för att balansera i bolagets verksamhet uppkommande ränterisker eller valutarisker eller för att eljest underlätta bolagets upplåning får bolaget köpa eller sälja valutor eller fondpapper eller andra finansiella instrument eller förvärva eller utställa derivatinstrument, såsom ingående av terminskontrakt och ränte- och\'/eller kursrelaterade kontrakt (swapar) på svensk eller internationell penning-, kapital- och valutamarknad.