Företagets verksamhet

Bolaget skall förvärva och förvalta fastigheter inom Stockholms skärgård för bevarande av dess egenart, naturvärden och landskaps- bild samt för tillvaratagandet av skärgårdens möjligheter för fri- luftsliv och rekreation på sådant sätt, att den bofasta befolknin- gens intressen blir beaktade.