Företagets verksamhet

Bolaget skall idka rederirörelse, skeppsmäkleri och befraktning, driva handel med fartyg, metaller och skrot, driva anläggningar för fritid och förströelse ävensom därmed förenlig verksamhet, äga och förvalta fast egendom, på vilken bolaget eller dotterbo- lag bedriver rörelse samt äga och förvalta värdehandlingar, inne- fattande även aktier eller andelar i rörelsedrivande bolag eller holdingbolag till sådana bolag eller bolag som äger och förval- tar fast eller lös egendom. Vidare skall bolaget bedriva forsk- ning och marknadsföring av medicinska och farmakologiska produk- ter samt därmed förenlig verksamhet.