Företagets verksamhet

Bolaget skall med vedebörandes begivande övertaga, dels den vid Höganäs befintliga lastbrygga jämte vissa därtill hörande materia- lier, dels ock de rättigheter och förbindelser, som äro förenade med nuvarande hamnen, ävensom bygga till en början en hamnarm för att i möjligaste mån åstadkomma skydd för lastning och lossning samt för förankring av fartyg, och i övrigt på ändamålsenligaste sätt förbättra hamnen, förvalta den och anskaffa nödigt landområde för densamma.