Företagets verksamhet

Bolaget skall, självt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag, bedriva linjesjöfart och annan transportrörelse samt idka därmed förenlig verksamhet.