Företagets verksamhet

Bolaget skall driva rörelse avseende försäljning och marknads- föring av laboratoriuminstrument, reagenser och därtill hörande tjänster.