Umeå Projekt Team AB

Org.nr:

559033-6219

Adress:

Västra Kyrkogatan 23

Postnummer:

903 29 Umeå

Telefon:

Antal sökningar:

17

Placering i länet:
1 205
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12    
Antal anställda 11 5    
Nettoomsättning (tkr) 16 268 10 544    
Rörelseresultat (tkr) 1 652 1 641    
Årets resultat (tkr) 1 269 951    
Summa eget kapital (tkr) 2 414 1 325    
Rörelsemarginal % 10.2 15.6    
Avk. eget kapital % 67.9 -    
Soliditet % 35.8 29.1    
Omsättning/anställd (tkr) 1 479 2 109    
Resultat/anställd (tkr) 150 281    
Lön/anställd (tkr) 0 435    

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 N/A N/A
Nettoomsättning 16 268 10 544    
Arbetskraftskostnad 0 -2 539    
Avskrivningar -55 -52    
Andra rörelsekostnader -12 395 -5 313    
Jämförelsestörande poster operativt 0 0    
Resultatandelar i koncernföretag 0 0    
Övriga rörelseintäkter 0 0    
Övriga rörelsekostnader -2 166 -999    
Rörelseresultat 1 652 1 641    
Ränteintäkter 0 0    
Räntekostnader 0 0    
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0    
Övriga finansiella poster 0 0    
Finansnetto 0 0    
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 652 1 641    
Skatt -383 -366    
Årets resultat 1 269 1 275    
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 269 1 275    
Minoritetens andel av årets resultat 0 0    

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 -324    
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 -91    
Schablonskatt % 22.0 22.0    
                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 N/A N/A
Operativa tillgångar    
Goodwill 0 0    
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0    
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0    
Byggnader och mark 0 0    
Maskiner och inventarier 168 172    
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0    
Summa materiella anläggningstillgångar 168 172    
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0    
Summa operativa anläggningstillgångar 168 172    
Varulager 0 0    
Kundfordringar 5 202 4 090    
Övriga omsättningstillgångar 199 158    
Summa operativa omsättningstillgångar 5 401 4 248    
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0    
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0    
Likvida medel 1 177 138    
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 177 138    
Summa tillgångar 6 746 4 558    Eget kapital

   
Eget kapital, redovisat 2 090 1 001    
EK-andel av obeskattade reserver 324 324    
Minoritetsintresse 0 0    
Summa eget kapital 2 414 1 325    Finansiella skulder

   
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0    
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0    
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0    
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0    
Summa finansiella skulder 0 0    Operativa skulder

   
Långfristiga operativa skulder 91 91    
Leverantörsskulder 2 586 2 650    
Övriga kortfristiga skulder 1 655 493    
Summa operativa skulder 4 332 3 234    Summa skulder och eget kapital 6 746 4 559    
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 N/A N/A
Rörelsemarginal % 10.2 15.6    
Avkastning på eget kapital % 67.9 -    
Soliditet % 35.8 29.1    
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0    
Kassalikviditet % 155.0 140.0    
Likviditetsberedskap % 0.07 0.01    
Räntetäckningsgrad % - -    
Omsättning per anställd (tkr) 1 479 1 808    
Rörelseresultat per anställd (tkr) 150 281    
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 435    

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 1 205
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 205 12 686
Värdeförändring (%) - 1 788 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 54.0 87 12 686
Rörelsemarginal (%) 10.2 470 12 686
Avkastning på eget kapital (%) 67.9 188 12 686
Soliditet (%) 35.8 999 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 479 863 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 150 571 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 788 12 686
Nettoomsättning (tkr) 16 268 682 12 686
Rörelseresultat (tkr) 1 652 479 12 686
Antal anställda 11 633 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Umeå Projekt Team AB har ökat omsättningen senaste året med 54.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 13%. Företaget är under jämförelseåret det 682 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Umeå Projekt Team AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 14%. Företaget har under jämförelseåret den 470 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Umeå Projekt Team AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 633 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Umeå Projekt Team AB har under det senaste året en soliditet på 35.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 51%. Företaget är under jämförelseåret det 999 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Umeå Projekt Team AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet genom projektering över etablering av teknisk verksamhet, i första hand energitekniska anläggningar. Handel med värdepapper, handel och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 17

Umeå Projekt Team AB

Org.nr: 559033-6219

Adress:

Västra Kyrkogatan 23

Postnummer:

903 29 Umeå

Telefon:

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 11
Nettooms (tkr) 16 268
Rörelseresultat (tkr) 1 652
Årets resultat (tkr) 1 269
Summa eget kapital (tkr) 2 414
Rörelsemarginal % 10.2
Avk. eget kapital % 67.9
Soliditet % 35.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 479
Resultat/anställd (tkr) 150
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 16 268
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -55
Andra rörelsekostnader -12 395
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -2 166
Rörelseresultat 1 652
Ränteintäkter 0
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 0
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 652
Skatt -383
Årets resultat 1 269
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 269
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 168
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 168
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 168
Varulager 0
Kundfordringar 5 202
Övriga omsättningstillgångar 199
Sum. operativa oms.tillg. 5 401
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 177
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 177
Summa tillgångar 6 746


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 090
EK-andel av obeskattade reserver 324
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 2 414


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 91
Leverantörsskulder 2 586
Övriga kortfristiga skulder 1 655
Summa operativa skulder 4 332


Summa skulder och eget kapital 6 746
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 10.2
Avkastning på eget kapital % 67.9
Soliditet % 35.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 155.0
Likviditetsberedskap % 0.07
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 1 479
Rörelseresultat per anställd (tkr) 150
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 1 205
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 205
Värdeförändring (%) 1 788
Tillväxt i omsättning (%) 87
Rörelsemarginal (%) 470
Avkastning på eget kapital (%) 188
Soliditet (%) 999
Nettoomsättning per anställd (tkr) 863
Rörelseresultat per anställd (tkr) 571
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 788
Nettoomsättning (tkr) 682
Rörelseresultat (tkr) 479
Antal anställda 633

Analys

Omsättning

Umeå Projekt Team AB har ökat omsättningen senaste året med 54.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 13%. Företaget är under jämförelseåret det 682 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Umeå Projekt Team AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 14%. Företaget har under jämförelseåret den 470 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Umeå Projekt Team AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 633 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Umeå Projekt Team AB har under det senaste året en soliditet på 35.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 51%. Företaget är under jämförelseåret det 999 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Umeå Projekt Team AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet genom projektering över etablering av teknisk verksamhet, i första hand energitekniska anläggningar. Handel med värdepapper, handel och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.