Pure IT North AB

Org.nr:

559027-8106

Adress:

Vasagatan, 12

Postnummer:

903 29 Umeå

Telefon:

Moderbolag:

Antal sökningar:

16

Placering i länet:
1 634
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12    
Antal anställda 9 6    
Nettoomsättning (tkr) 12 362 7 327    
Rörelseresultat (tkr) 742 102    
Årets resultat (tkr) 548 71    
Summa eget kapital (tkr) 720 171    
Rörelsemarginal % 6.0 1.4    
Avk. eget kapital % 123.2 -    
Soliditet % 12.2 5.3    
Omsättning/anställd (tkr) 1 374 1 221    
Resultat/anställd (tkr) 82 13    
Lön/anställd (tkr) 0 617    

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 N/A N/A
Nettoomsättning 12 362 7 327    
Arbetskraftskostnad 0 -4 936    
Avskrivningar -14 0    
Andra rörelsekostnader -8 727 -835    
Jämförelsestörande poster operativt 0 0    
Resultatandelar i koncernföretag 0 0    
Övriga rörelseintäkter 0 0    
Övriga rörelsekostnader -2 879 -1 454    
Rörelseresultat 742 102    
Ränteintäkter 0 0    
Räntekostnader 0 0    
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0    
Övriga finansiella poster 0 0    
Finansnetto 0 0    
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 742 102    
Skatt -193 -31    
Årets resultat 549 71    
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 549 71    
Minoritetens andel av årets resultat 0 0    

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0    
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0    
Schablonskatt % 22.0 22.0    
                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 N/A N/A
Operativa tillgångar    
Goodwill 0 0    
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0    
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0    
Byggnader och mark 0 0    
Maskiner och inventarier 86 0    
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0    
Summa materiella anläggningstillgångar 86 0    
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0    
Summa operativa anläggningstillgångar 86 0    
Varulager 0 0    
Kundfordringar 1 352 965    
Övriga omsättningstillgångar 246 79    
Summa operativa omsättningstillgångar 1 598 1 044    
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 329 621    
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0    
Likvida medel 2 911 1 554    
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 240 2 175    
Summa tillgångar 5 924 3 219    Eget kapital

   
Eget kapital, redovisat 720 171    
EK-andel av obeskattade reserver 0 0    
Minoritetsintresse 0 0    
Summa eget kapital 720 171    Finansiella skulder

   
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0    
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0    
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0    
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 405 405    
Summa finansiella skulder 405 405    Operativa skulder

   
Långfristiga operativa skulder 0 0    
Leverantörsskulder 429 394    
Övriga kortfristiga skulder 4 370 2 249    
Summa operativa skulder 4 799 2 643    Summa skulder och eget kapital 5 924 3 219    
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 N/A N/A
Rörelsemarginal % 6.0 1.4    
Avkastning på eget kapital % 123.2 -    
Soliditet % 12.2 5.3    
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 56.3 236.8    
Kassalikviditet % 87.0 85.0    
Likviditetsberedskap % 0.24 0.21    
Räntetäckningsgrad % - -    
Omsättning per anställd (tkr) 1 374 916    
Rörelseresultat per anställd (tkr) 82 13    
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 617    

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 1 634
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 634 12 686
Värdeförändring (%) - 1 784 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 69.0 59 12 686
Rörelsemarginal (%) 6.0 798 12 686
Avkastning på eget kapital (%) 123.2 43 12 686
Soliditet (%) 12.2 1 659 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 374 975 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 82 883 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 787 12 686
Nettoomsättning (tkr) 12 362 844 12 686
Rörelseresultat (tkr) 742 816 12 686
Antal anställda 9 819 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Pure IT North AB har ökat omsättningen senaste året med 69.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 844 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Pure IT North AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 798 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Pure IT North AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 819 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Pure IT North AB har under det senaste året en soliditet på 12.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 1 659 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Pure IT North AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bygga och utveckla IT-system samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 16

Pure IT North AB

Org.nr: 559027-8106

Adress:

Vasagatan, 12

Postnummer:

903 29 Umeå

Telefon:

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 9
Nettooms (tkr) 12 362
Rörelseresultat (tkr) 742
Årets resultat (tkr) 549
Summa eget kapital (tkr) 720
Rörelsemarginal % 6.0
Avk. eget kapital % 123.2
Soliditet % 12.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 374
Resultat/anställd (tkr) 82
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 12 362
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -14
Andra rörelsekostnader -8 727
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -2 879
Rörelseresultat 742
Ränteintäkter 0
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 0
Res. efter finans. intkt. och kostn. 742
Skatt -193
Årets resultat 549
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 549
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 86
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 86
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 86
Varulager 0
Kundfordringar 1 352
Övriga omsättningstillgångar 246
Sum. operativa oms.tillg. 1 598
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 1 329
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 2 911
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 240
Summa tillgångar 5 924


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 720
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 720


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 405
Summa finansiella skulder 405


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 429
Övriga kortfristiga skulder 4 370
Summa operativa skulder 4 799


Summa skulder och eget kapital 5 924
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 6.0
Avkastning på eget kapital % 123.2
Soliditet % 12.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 56.3
Kassalikviditet % 87.0
Likviditetsberedskap % 0.24
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 1 374
Rörelseresultat per anställd (tkr) 82
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 1 634
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 634
Värdeförändring (%) 1 784
Tillväxt i omsättning (%) 59
Rörelsemarginal (%) 798
Avkastning på eget kapital (%) 43
Soliditet (%) 1 659
Nettoomsättning per anställd (tkr) 975
Rörelseresultat per anställd (tkr) 883
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 787
Nettoomsättning (tkr) 844
Rörelseresultat (tkr) 816
Antal anställda 819

Analys

Omsättning

Pure IT North AB har ökat omsättningen senaste året med 69.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 844 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Pure IT North AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 798 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Pure IT North AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 819 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Pure IT North AB har under det senaste året en soliditet på 12.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 1 659 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Pure IT North AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bygga och utveckla IT-system samt därmed förenlig verksamhet.