Selbergs Entreprenad i Luleå AB

Org.nr:

556989-3729

Adress:

Postnummer:

903 47 Umeå

Telefon:

0920-288989
Antal sökningar:

34

Placering i länet:
1 573
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12  
Antal anställda 55 33 8  
Nettoomsättning (tkr) 147 550 84 958 55 840  
Rörelseresultat (tkr) -22 101 -31 326 568  
Årets resultat (tkr) 10 9 433  
Summa eget kapital (tkr) 952 942 933  
Rörelsemarginal % -15.0 -36.9 1.0  
Avk. eget kapital % -2 343.2 -3 346.2 -  
Soliditet % 2.0 3.0 2.8  
Omsättning/anställd (tkr) 2 683 2 574 6 980  
Resultat/anställd (tkr) -402 -949 61  
Lön/anställd (tkr) 579 751 451  

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Nettoomsättning 147 550 84 958 55 840  
Arbetskraftskostnad -31 836 -24 774 -4 205  
Avskrivningar -226 -38 -23  
Andra rörelsekostnader -126 191 -83 298 -36 988  
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0  
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0  
Övriga rörelseintäkter 166 5 0  
Övriga rörelsekostnader -11 564 -8 179 -14 056  
Rörelseresultat -22 101 -31 326 568  
Ränteintäkter 6 8 5  
Räntekostnader -14 -7 0  
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0  
Övriga finansiella poster 0 0 0  
Finansnetto -8 1 5  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -22 109 -31 325 573  
Skatt -81 -46 -140  
Årets resultat -22 190 -31 371 433  
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -22 190 -31 371 433  
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0  

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0  
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0  
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0  
                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Operativa tillgångar  
Goodwill 0 0 0  
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Byggnader och mark 0 0 0  
Maskiner och inventarier 1 065 152 93  
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa materiella anläggningstillgångar 1 065 152 93  
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Summa operativa anläggningstillgångar 1 065 152 93  
Varulager 0 0 0  
Kundfordringar 21 059 4 125 6 058  
Övriga omsättningstillgångar 3 233 1 037 5 915  
Summa operativa omsättningstillgångar 24 292 5 162 11 973  
Fordringar på koncern- och intresseföretag 10 204 18 384 0  
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0  
Likvida medel 11 259 7 654 21 577  
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 21 463 26 038 21 577  
Summa tillgångar 46 820 31 352 33 643  
Eget kapital


 
Eget kapital, redovisat 952 942 933  
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0  
Minoritetsintresse 0 0 0  
Summa eget kapital 952 942 933  
Finansiella skulder


 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0  
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 596  
Summa finansiella skulder 0 0 596  
Operativa skulder


 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0  
Leverantörsskulder 14 990 14 008 8 467  
Övriga kortfristiga skulder 30 878 16 402 23 647  
Summa operativa skulder 45 868 30 410 32 114  
Summa skulder och eget kapital 46 820 31 352 33 643  
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Rörelsemarginal % -15.0 -36.9 1.0  
Avkastning på eget kapital % -2 343.2 -3 346.2 -  
Soliditet % 2.0 3.0 2.8  
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 63.9  
Kassalikviditet % 78.0 42.0 103.0  
Likviditetsberedskap % 0.08 0.09 0.39  
Räntetäckningsgrad % -1 578.21 -4 474 -  
Omsättning per anställd (tkr) 2 683 2 574 5 983  
Rörelseresultat per anställd (tkr) -402 -949 61  
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 579 751 451  

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 1 573
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 573 12 686
Värdeförändring (%) 1.0 994 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 74.0 50 12 686
Rörelsemarginal (%) -15.0 1 756 12 686
Avkastning på eget kapital (%) -2 343.2 1 795 12 686
Soliditet (%) 2.0 1 784 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 683 349 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) -402 1 778 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 579 121 12 686
Nettoomsättning (tkr) 147 550 89 12 686
Rörelseresultat (tkr) -22 101 1 792 12 686
Antal anställda 55 93 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Selbergs Entreprenad i Luleå AB har ökat omsättningen senaste året med 74.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 20%. Företaget är under jämförelseåret det 89 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Selbergs Entreprenad i Luleå AB har det senaste året en rörelsemarginal på -15.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 1 756 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Selbergs Entreprenad i Luleå AB har under det senaste året 55 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 51. Företaget är under jämförelseåret den 93 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Selbergs Entreprenad i Luleå AB har under det senaste året en soliditet på 2.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 1 784 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Selbergs Entreprenad i Luleå AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Karl Benny Selberg (f. 1955) Ledamot, Verkställande direktör
Per Erik Valter Sällström (f. 1979) Suppleant
Bo Stefan Lindahl (f. 1957) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 34

Selbergs Entreprenad i Luleå AB

Org.nr: 556989-3729

Adress:

Postnummer:

903 47 Umeå

Telefon:

0920-288989

Bolaget

Värderating: V
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 55
Nettooms (tkr) 147 550
Rörelseresultat (tkr) -22 101
Årets resultat (tkr) -22 190
Summa eget kapital (tkr) 952
Rörelsemarginal % -15.0
Avk. eget kapital % -2 343.2
Soliditet % 2.0
Omsättning/anställd (tkr) 2 683
Resultat/anställd (tkr) -402
Lön/anställd (tkr) 579

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 147 550
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -226
Andra rörelsekostnader -126 191
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 166
Övriga rörelsekostnader -11 564
Rörelseresultat -22 101
Ränteintäkter 6
Räntekostnader -14
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -8
Res. efter finans. intkt. och kostn. -22 109
Skatt -81
Årets resultat -22 190
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -22 190
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 1 065
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 1 065
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 1 065
Varulager 0
Kundfordringar 21 059
Övriga omsättningstillgångar 3 233
Sum. operativa oms.tillg. 24 292
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 10 204
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 11 259
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 21 463
Summa tillgångar 46 820


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 952
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 952


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 14 990
Övriga kortfristiga skulder 30 878
Summa operativa skulder 45 868


Summa skulder och eget kapital 46 820
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % -15.0
Avkastning på eget kapital % -2 343.2
Soliditet % 2.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 78.0
Likviditetsberedskap % 0.08
Räntetäckningsgrad % -1 578.21
Omsättning per anställd (tkr) 2 683
Rörelseresultat per anställd (tkr) -402
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 579

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 1 573
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 573
Värdeförändring (%) 994
Tillväxt i omsättning (%) 50
Rörelsemarginal (%) 1 756
Avkastning på eget kapital (%) 1 795
Soliditet (%) 1 784
Nettoomsättning per anställd (tkr) 349
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 778
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 121
Nettoomsättning (tkr) 89
Rörelseresultat (tkr) 1 792
Antal anställda 93

Analys

Omsättning

Selbergs Entreprenad i Luleå AB har ökat omsättningen senaste året med 74.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 20%. Företaget är under jämförelseåret det 89 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Selbergs Entreprenad i Luleå AB har det senaste året en rörelsemarginal på -15.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 1 756 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Selbergs Entreprenad i Luleå AB har under det senaste året 55 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 51. Företaget är under jämförelseåret den 93 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Selbergs Entreprenad i Luleå AB har under det senaste året en soliditet på 2.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 1 784 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Selbergs Entreprenad i Luleå AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Karl Benny Selberg (f. 1955) Ledamot, Verkställande direktör
Per Erik Valter Sällström (f. 1979) Suppleant
Bo Stefan Lindahl (f. 1957) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.