Professionals Nord Rekrytering AB

Org.nr:

556987-8399

Adress:

Västra Esplanaden 2

Postnummer:

903 26 Umeå

Telefon:

072-0502292
Antal sökningar:

36

Placering i länet:
437
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2018-01 2017-01 2016-01  
Antal anställda 126 114 40  
Nettoomsättning (tkr) 68 144 55 181 24 323  
Rörelseresultat (tkr) 5 788 6 146 2 965  
Årets resultat (tkr) 4 421 4 184 2 804  
Summa eget kapital (tkr) 4 578 7 137 3 941  
Rörelsemarginal % 8.5 11.1 12.2  
Avk. eget kapital % 75.5 74.3 -  
Soliditet % 23.1 33.3 30.1  
Omsättning/anställd (tkr) 541 484 608  
Resultat/anställd (tkr) 46 54 56  
Lön/anställd (tkr) 0 0 351  

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2018-01 2017-01 2016-01 N/A
Nettoomsättning 68 144 55 181 24 323  
Arbetskraftskostnad 0 0 -18 718  
Avskrivningar -62 -58 -20  
Andra rörelsekostnader -57 373 -44 911 -210  
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0  
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0  
Övriga rörelseintäkter 129 187 77  
Övriga rörelsekostnader -5 050 -4 253 -2 487  
Rörelseresultat 5 788 6 146 2 965  
Ränteintäkter 0 1 0  
Räntekostnader -18 -14 -17  
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0  
Övriga finansiella poster 0 0 0  
Finansnetto -18 -13 -17  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 770 6 133 2 948  
Skatt -1 349 -2 017 -76  
Årets resultat 4 421 4 116 2 872  
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 421 4 116 2 872  
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0  

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 68 -68  
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 19 -19  
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0  
                                                       
Balansräkning (tkr) 2018-01 2017-01 2016-01 N/A
Operativa tillgångar  
Goodwill 0 0 0  
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Byggnader och mark 0 0 0  
Maskiner och inventarier 83 112 129  
Övriga materiella anläggningstillgångar 92 124 142  
Summa materiella anläggningstillgångar 175 236 271  
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Summa operativa anläggningstillgångar 175 236 271  
Varulager 0 0 0  
Kundfordringar 7 343 6 535 5 553  
Övriga omsättningstillgångar 6 353 4 623 2 990  
Summa operativa omsättningstillgångar 13 696 11 158 8 543  
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0  
Likvida medel 5 942 10 054 4 263  
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 5 942 10 054 4 263  
Summa tillgångar 19 813 21 448 13 077  
Eget kapital


 
Eget kapital, redovisat 4 578 7 137 3 873  
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 68  
Minoritetsintresse 0 0 0  
Summa eget kapital 4 578 7 137 3 941  
Finansiella skulder


 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0  
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0  
Summa finansiella skulder 0 0 0  
Operativa skulder


 
Långfristiga operativa skulder 0 0 19  
Leverantörsskulder 526 361 432  
Övriga kortfristiga skulder 14 709 13 951 8 684  
Summa operativa skulder 15 235 14 312 9 135  
Summa skulder och eget kapital 19 813 21 449 13 076  
Nyckeltal i genomsnitt 2018-01 2017-01 2016-01 N/A
Rörelsemarginal % 8.5 11.1 12.2  
Avkastning på eget kapital % 75.5 74.3 -  
Soliditet % 23.1 33.3 30.1  
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0  
Kassalikviditet % 129.0 148.0 140.0  
Likviditetsberedskap % 0.09 0.18 0.18  
Räntetäckningsgrad % 321.56 439.07 174.41  
Omsättning per anställd (tkr) 541 484 456  
Rörelseresultat per anställd (tkr) 46 54 56  
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 351  

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 437
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 437 12 686
Värdeförändring (%) -11.0 1 277 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 127.0 20 12 686
Rörelsemarginal (%) 11.1 419 12 686
Avkastning på eget kapital (%) 74.3 158 12 686
Soliditet (%) 33.3 1 078 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 484 1 776 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 54 1 056 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 759 12 686
Nettoomsättning (tkr) 55 181 243 12 686
Rörelseresultat (tkr) 6 146 161 12 686
Antal anställda 114 43 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Professionals Nord Rekrytering AB har ökat omsättningen senaste året med 23.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt -6%. Företaget är under jämförelseåret det 243 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Professionals Nord Rekrytering AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 13%. Företaget har under jämförelseåret den 419 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Professionals Nord Rekrytering AB har under det senaste året 126 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 40. Företaget är under jämförelseåret den 43 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Professionals Nord Rekrytering AB har under det senaste året en soliditet på 23.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 56%. Företaget är under jämförelseåret det 1 078 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Professionals Nord Rekrytering AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva rekrytering och personaluthyrning, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. För den del av verksamheten som avser att företaget tar hem och låter utföra i egen regi en eller flera processer ellerverksamheter som tidigare har sköts av någon annan (insourcing) i olika branscher, t ex administration och tekniska tjänster.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 36

Professionals Nord Rekrytering AB

Org.nr: 556987-8399

Adress:

Västra Esplanaden 2

Postnummer:

903 26 Umeå

Telefon:

072-0502292

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2018-01
Antal anställda 126
Nettooms (tkr) 68 144
Rörelseresultat (tkr) 5 788
Årets resultat (tkr) 4 421
Summa eget kapital (tkr) 4 578
Rörelsemarginal % 8.5
Avk. eget kapital % 75.5
Soliditet % 23.1
Omsättning/anställd (tkr) 541
Resultat/anställd (tkr) 46
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2018-01
Nettoomsättning 68 144
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -62
Andra rörelsekostnader -57 373
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 129
Övriga rörelsekostnader -5 050
Rörelseresultat 5 788
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -18
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -18
Res. efter finans. intkt. och kostn. 5 770
Skatt -1 349
Årets resultat 4 421
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 4 421
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2018-01
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 83
Övr. materiella anläggningstillg. 92
Sum. mater. anlägg.tillg. 175
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 175
Varulager 0
Kundfordringar 7 343
Övriga omsättningstillgångar 6 353
Sum. operativa oms.tillg. 13 696
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 5 942
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 5 942
Summa tillgångar 19 813


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 4 578
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 4 578


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 526
Övriga kortfristiga skulder 14 709
Summa operativa skulder 15 235


Summa skulder och eget kapital 19 813
Nyckeltal i genomsnitt 2018-01
Rörelsemarginal % 8.5
Avkastning på eget kapital % 75.5
Soliditet % 23.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 129.0
Likviditetsberedskap % 0.09
Räntetäckningsgrad % 321.56
Omsättning per anställd (tkr) 541
Rörelseresultat per anställd (tkr) 46
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 437
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 437
Värdeförändring (%) 1 277
Tillväxt i omsättning (%) 20
Rörelsemarginal (%) 419
Avkastning på eget kapital (%) 158
Soliditet (%) 1 078
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 776
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 056
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 759
Nettoomsättning (tkr) 243
Rörelseresultat (tkr) 161
Antal anställda 43

Analys

Omsättning

Professionals Nord Rekrytering AB har ökat omsättningen senaste året med 23.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt -6%. Företaget är under jämförelseåret det 243 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Professionals Nord Rekrytering AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 13%. Företaget har under jämförelseåret den 419 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Professionals Nord Rekrytering AB har under det senaste året 126 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 40. Företaget är under jämförelseåret den 43 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Professionals Nord Rekrytering AB har under det senaste året en soliditet på 23.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 56%. Företaget är under jämförelseåret det 1 078 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Professionals Nord Rekrytering AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva rekrytering och personaluthyrning, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. För den del av verksamheten som avser att företaget tar hem och låter utföra i egen regi en eller flera processer ellerverksamheter som tidigare har sköts av någon annan (insourcing) i olika branscher, t ex administration och tekniska tjänster.