Billdals Stormarknad AB

Org.nr:

556961-7474

Adress:

Solnavägen 4

Postnummer:

107 69 Stockholm

Telefon:

031-939250

Moderbolag:

Antal sökningar:

78

Placering i länet:
597
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 32 27 27 16
Nettoomsättning (tkr) 147 872 134 259 121 942 37 394
Rörelseresultat (tkr) 5 385 3 539 3 054 55
Årets resultat (tkr) 4 075 6 158 1 189 19
Summa eget kapital (tkr) 5 834 6 258 4 808 2 505
Rörelsemarginal % 3.6 2.6 2.5 0.1
Avk. eget kapital % 67.4 48.0 63.0 -
Soliditet % 24.7 24.6 17.6 8.1
Omsättning/anställd (tkr) 4 621 4 973 4 516 2 337
Resultat/anställd (tkr) 168 131 113 4
Lön/anställd (tkr) 511 539 476 299

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 147 872 134 259 121 942 37 394
Arbetskraftskostnad -16 345 -14 553 -12 857 -4 379
Avskrivningar -4 055 -4 258 -4 038 -1 329
Andra rörelsekostnader -110 730 -112 777 -102 825 -32 066
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 946 922 832 435
Övriga rörelsekostnader -12 303 -54 0 0
Rörelseresultat 5 385 3 539 3 054 55
Ränteintäkter 0 1 0 0
Räntekostnader -156 -124 -100 -55
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -156 -123 -100 -55
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 229 3 416 2 954 0
Skatt -1 154 -758 -651 -717
Årets resultat 4 075 2 658 2 303 -717
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 075 2 658 2 303 -717
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 3 500 -1 114 -2 386
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 987 -314 -673
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 3 333 5 333 7 333 9 333
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 333 5 333 7 333 9 333
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 4 915 8 398 9 991 11 281
Övriga materiella anläggningstillgångar 2 615 170 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 7 530 8 568 9 991 11 281
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 10 863 13 901 17 324 20 614
Varulager 5 621 5 229 5 600 4 938
Kundfordringar 58 26 66 62
Övriga omsättningstillgångar 3 501 2 947 846 187
Summa operativa omsättningstillgångar 9 180 8 202 6 512 5 187
Fordringar på koncern- och intresseföretag 21 0 1 992 3 727
Övriga externa finansiella tillgångar 24 24 24 24
Likvida medel 3 556 3 280 1 477 1 389
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 601 3 304 3 493 5 140
Summa tillgångar 23 644 25 407 27 329 30 941

Eget kapitalEget kapital, redovisat 5 834 6 258 1 308 119
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 3 500 2 386
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 5 834 6 258 4 808 2 505

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 3 514 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 1 000 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 15 080 22 381
Summa finansiella skulder 4 514 0 15 080 22 381

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 8 008 1 248 934
Leverantörsskulder 4 481 5 302 1 519 1 203
Övriga kortfristiga skulder 8 815 5 839 4 674 3 918
Summa operativa skulder 13 296 19 149 7 441 6 055

Summa skulder och eget kapital 23 644 25 407 27 329 30 941
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 3.6 2.6 2.5 0.1
Avkastning på eget kapital % 67.4 48.0 63.0 -
Soliditet % 24.7 24.6 17.6 8.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 77.4 0.0 313.7 893.4
Kassalikviditet % 42.0 56.0 11.0 6.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0.02 0.01 0.04
Räntetäckningsgrad % 34.52 28.55 30.54 1
Omsättning per anställd (tkr) 4 621 4 973 4 516 2 550
Rörelseresultat per anställd (tkr) 168 131 113 4
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 511 539 476 299

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 597
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 597 18 490
Värdeförändring (%) 19.0 857 18 490
Tillväxt i omsättning (%) 10.0 854 18 490
Rörelsemarginal (%) 3.6 1 536 18 490
Avkastning på eget kapital (%) 67.4 343 18 490
Soliditet (%) 24.7 1 842 18 490
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 621 235 18 490
Rörelseresultat per anställd (tkr) 168 825 18 490
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 511 253 18 490
Nettoomsättning (tkr) 147 872 131 18 490
Rörelseresultat (tkr) 5 385 247 18 490
Antal anställda 32 243 18 490
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Billdals Stormarknad AB har ökat omsättningen senaste året med 10.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 131 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Billdals Stormarknad AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 536 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Billdals Stormarknad AB har under det senaste året 32 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 243 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Billdals Stormarknad AB har under det senaste året en soliditet på 24.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 1 842 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Billdals Stormarknad AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Andreas Robin Mikael Quist (f. 1987) Ledamot, Verkställande direktör
Patrik Robert Daniel Quist (f. 1988) Ledamot, Ordförande
Åse Marita Severinsson (f. 1964) Suppleant
Maria Pernilla Rehnberg (f. 1966) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva detaljhandel med dagligvaror och annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 78

Billdals Stormarknad AB

Org.nr: 556961-7474

Adress:

Solnavägen 4

Postnummer:

107 69 Stockholm

Telefon:

031-939250

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 32
Nettooms (tkr) 147 872
Rörelseresultat (tkr) 5 385
Årets resultat (tkr) 4 075
Summa eget kapital (tkr) 5 834
Rörelsemarginal % 3.6
Avk. eget kapital % 67.4
Soliditet % 24.7
Omsättning/anställd (tkr) 4 621
Resultat/anställd (tkr) 168
Lön/anställd (tkr) 511

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 147 872
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -4 055
Andra rörelsekostnader -110 730
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 946
Övriga rörelsekostnader -12 303
Rörelseresultat 5 385
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -156
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -156
Res. efter finans. intkt. och kostn. 5 229
Skatt -1 154
Årets resultat 4 075
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 4 075
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 3 333
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 3 333
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 4 915
Övr. materiella anläggningstillg. 2 615
Sum. mater. anlägg.tillg. 7 530
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 10 863
Varulager 5 621
Kundfordringar 58
Övriga omsättningstillgångar 3 501
Sum. operativa oms.tillg. 9 180
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 21
Övriga externa finansiella tillgångar 24
Likvida medel 3 556
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 3 601
Summa tillgångar 23 644


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 5 834
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 5 834


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 3 514
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 1 000
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 4 514


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 4 481
Övriga kortfristiga skulder 8 815
Summa operativa skulder 13 296


Summa skulder och eget kapital 23 644
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 3.6
Avkastning på eget kapital % 67.4
Soliditet % 24.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 77.4
Kassalikviditet % 42.0
Likviditetsberedskap % 0.02
Räntetäckningsgrad % 34.52
Omsättning per anställd (tkr) 4 621
Rörelseresultat per anställd (tkr) 168
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 511

Rankning i länet (Halland)

År: 2017
Antal företag i Halland: 18 490
Företagets placering i Halland: 597
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 597
Värdeförändring (%) 857
Tillväxt i omsättning (%) 854
Rörelsemarginal (%) 1 536
Avkastning på eget kapital (%) 343
Soliditet (%) 1 842
Nettoomsättning per anställd (tkr) 235
Rörelseresultat per anställd (tkr) 825
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 253
Nettoomsättning (tkr) 131
Rörelseresultat (tkr) 247
Antal anställda 243

Analys

Omsättning

Billdals Stormarknad AB har ökat omsättningen senaste året med 10.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 131 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Billdals Stormarknad AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 536 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Billdals Stormarknad AB har under det senaste året 32 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 243 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Billdals Stormarknad AB har under det senaste året en soliditet på 24.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 1 842 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Billdals Stormarknad AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Andreas Robin Mikael Quist (f. 1987) Ledamot, Verkställande direktör
Patrik Robert Daniel Quist (f. 1988) Ledamot, Ordförande
Åse Marita Severinsson (f. 1964) Suppleant
Maria Pernilla Rehnberg (f. 1966) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva detaljhandel med dagligvaror och annan därmed förenlig verksamhet.