Swoosh Öst AB

Org.nr:

556952-5164

Adress:

Lärlingsgatan 18

Postnummer:

904 22 Umeå

Telefon:

076-6774080
Antal sökningar:

57

Placering i länet:
898
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 12 9 8 6
Nettoomsättning (tkr) 22 256 14 553 9 690 1 033
Rörelseresultat (tkr) 1 599 408 -2 160 -293
Årets resultat (tkr) 1 514 197 -2 268 -314
Summa eget kapital (tkr) 2 429 915 718 186
Rörelsemarginal % 7.2 2.8 -22.3 -28.4
Avk. eget kapital % 90.6 24.1 -501.8 -
Soliditet % 19.1 9.8 5.9 1.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 855 1 617 1 211 172
Resultat/anställd (tkr) 133 45 -270 -45
Lön/anställd (tkr) 0 0 598 77

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 22 256 14 553 9 690 1 033
Arbetskraftskostnad 0 0 -4 781 -500
Avskrivningar -1 042 -972 -1 206 -192
Andra rörelsekostnader -16 616 -11 137 -3 810 -297
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 385 87 51 0
Övriga rörelsekostnader -3 384 -2 123 -2 104 -337
Rörelseresultat 1 599 408 -2 160 -293
Ränteintäkter 0 1 0 0
Räntekostnader -85 -212 -108 -21
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -85 -211 -108 -21
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 514 197 -2 268 -314
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 1 514 197 -2 268 -314
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 514 197 -2 268 -314
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 440 680 920 1 160
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 440 680 920 1 160
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 4 173 4 156 8 623 8 737
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 173 4 156 8 623 8 737
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 4 613 4 836 9 543 9 897
Varulager 50 50 41 0
Kundfordringar 6 280 2 837 1 978 553
Övriga omsättningstillgångar 1 763 841 595 787
Summa operativa omsättningstillgångar 8 093 3 728 2 614 1 340
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 745 108 1 035
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 0 745 108 1 035
Summa tillgångar 12 706 9 309 12 265 12 272

Eget kapitalEget kapital, redovisat 2 429 915 718 186
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 429 915 718 186

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 1 296 805 3 994 5 823
Externa finansiella skulder, kortfristiga 420 630 1 212 993
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 3 000 4 145 4 158 3 866
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 4 716 5 580 9 364 10 682

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 351 337 0 321
Leverantörsskulder 1 818 851 978 183
Övriga kortfristiga skulder 3 392 1 626 1 205 900
Summa operativa skulder 5 561 2 814 2 183 1 404

Summa skulder och eget kapital 12 706 9 309 12 265 12 272
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 7.2 2.8 -22.3 -28.4
Avkastning på eget kapital % 90.6 24.1 -501.8 -
Soliditet % 19.1 9.8 5.9 1.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 194.2 609.8 1 304.2 5 743.0
Kassalikviditet % 143.0 142.0 79.0 114.0
Likviditetsberedskap % 0 0.05 0.01 1
Räntetäckningsgrad % 18.81 1.93 -20 -13.95
Omsättning per anställd (tkr) 1 855 1 617 1 211 159
Rörelseresultat per anställd (tkr) 133 45 -270 -45
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 598 77

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 898
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 898 12 686
Värdeförändring (%) 479.0 20 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 53.0 88 12 686
Rörelsemarginal (%) 7.2 690 12 686
Avkastning på eget kapital (%) 90.6 112 12 686
Soliditet (%) 19.1 1 498 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 855 599 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 133 626 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 731 12 686
Nettoomsättning (tkr) 22 256 524 12 686
Rörelseresultat (tkr) 1 599 488 12 686
Antal anställda 12 568 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Swoosh Öst AB har ökat omsättningen senaste året med 53.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 524 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Swoosh Öst AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 690 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Swoosh Öst AB har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 568 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Swoosh Öst AB har under det senaste året en soliditet på 19.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 1 498 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Swoosh Öst AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska vara verksamt inom högtrycksspolningar, slamtömning, transport av farligt avfall, fasadrengörning, klottersanering, inhyrning och uthyrning av lastbilar, minibussar, skotrar och filmutrustning samt förvalta värdepapper och bedriva därmedförenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 57

Swoosh Öst AB

Org.nr: 556952-5164

Adress:

Lärlingsgatan 18

Postnummer:

904 22 Umeå

Telefon:

076-6774080

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 12
Nettooms (tkr) 22 256
Rörelseresultat (tkr) 1 599
Årets resultat (tkr) 1 514
Summa eget kapital (tkr) 2 429
Rörelsemarginal % 7.2
Avk. eget kapital % 90.6
Soliditet % 19.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 855
Resultat/anställd (tkr) 133
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 22 256
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -1 042
Andra rörelsekostnader -16 616
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 385
Övriga rörelsekostnader -3 384
Rörelseresultat 1 599
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -85
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -85
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 514
Skatt 0
Årets resultat 1 514
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 514
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 440
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 440
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 4 173
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 4 173
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 4 613
Varulager 50
Kundfordringar 6 280
Övriga omsättningstillgångar 1 763
Sum. operativa oms.tillg. 8 093
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 0
Summa tillgångar 12 706


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 429
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 2 429


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 1 296
Ext. finans. skulder, kortfrist. 420
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 3 000
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 4 716


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 351
Leverantörsskulder 1 818
Övriga kortfristiga skulder 3 392
Summa operativa skulder 5 561


Summa skulder och eget kapital 12 706
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 7.2
Avkastning på eget kapital % 90.6
Soliditet % 19.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 194.2
Kassalikviditet % 143.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 18.81
Omsättning per anställd (tkr) 1 855
Rörelseresultat per anställd (tkr) 133
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 898
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 898
Värdeförändring (%) 20
Tillväxt i omsättning (%) 88
Rörelsemarginal (%) 690
Avkastning på eget kapital (%) 112
Soliditet (%) 1 498
Nettoomsättning per anställd (tkr) 599
Rörelseresultat per anställd (tkr) 626
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 731
Nettoomsättning (tkr) 524
Rörelseresultat (tkr) 488
Antal anställda 568

Analys

Omsättning

Swoosh Öst AB har ökat omsättningen senaste året med 53.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 524 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Swoosh Öst AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 690 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Swoosh Öst AB har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 568 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Swoosh Öst AB har under det senaste året en soliditet på 19.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 1 498 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Swoosh Öst AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska vara verksamt inom högtrycksspolningar, slamtömning, transport av farligt avfall, fasadrengörning, klottersanering, inhyrning och uthyrning av lastbilar, minibussar, skotrar och filmutrustning samt förvalta värdepapper och bedriva därmedförenlig verksamhet.