Markbyggnad Toivanen AB

Org.nr:

556947-9339

Adress:

Företagsvägen 3

Postnummer:

953 33 Haparanda

Telefon:

072-5202179

Moderbolag:

VELJEKSET TOIVANEN OY
Antal sökningar:

40

Placering i länet:
950
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-03 2016-03 2015-03  
Antal anställda 18 15 7  
Nettoomsättning (tkr) 24 423 14 324 8 153  
Rörelseresultat (tkr) 3 306 -1 329 621  
Årets resultat (tkr) 1 325 -1 108 9  
Summa eget kapital (tkr) 2 991 301 582  
Rörelsemarginal % 13.5 -9.3 7.6  
Avk. eget kapital % 163.4 -312.8 -  
Soliditet % 37.2 4.6 10.6  
Omsättning/anställd (tkr) 1 357 955 1 165  
Resultat/anställd (tkr) 184 -89 63  
Lön/anställd (tkr) 0 365 373  

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-03 2016-03 2015-03 N/A
Nettoomsättning 24 423 14 324 8 153  
Arbetskraftskostnad 0 -5 480 -3 697  
Avskrivningar -1 333 -1 084 -614  
Andra rörelsekostnader -17 642 -7 655 -2 056  
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0  
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0  
Övriga rörelseintäkter 162 202 296  
Övriga rörelsekostnader -2 304 -1 636 -1 461  
Rörelseresultat 3 306 -1 329 621  
Ränteintäkter 0 1 0  
Räntekostnader -162 -130 -248  
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0  
Övriga finansiella poster 0 0 0  
Finansnetto -162 -129 -248  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 144 -1 458 373  
Skatt -455 77 -92  
Årets resultat 2 689 -1 381 281  
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 689 -1 381 281  
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0  

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 365 273 -273  
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -385 77 -77  
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0  
                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-03 2016-03 2015-03 N/A
Operativa tillgångar  
Goodwill 0 0 0  
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Byggnader och mark 0 0 0  
Maskiner och inventarier 6 323 5 967 4 077  
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa materiella anläggningstillgångar 6 323 5 967 4 077  
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Summa operativa anläggningstillgångar 6 323 5 967 4 077  
Varulager 0 0 0  
Kundfordringar 573 310 162  
Övriga omsättningstillgångar 305 290 73  
Summa operativa omsättningstillgångar 878 600 235  
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Övriga externa finansiella tillgångar 40 40 40  
Likvida medel 790 0 1 131  
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 830 40 1 171  
Summa tillgångar 8 031 6 607 5 483  
Eget kapital


 
Eget kapital, redovisat 1 626 301 309  
EK-andel av obeskattade reserver 1 365 0 273  
Minoritetsintresse 0 0 0  
Summa eget kapital 2 991 301 582  
Finansiella skulder


 
Externa finansiella skulder, långfristiga 1 672 3 139 2 275  
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 223 1 257 813  
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 396 844 1 129  
Summa finansiella skulder 3 291 5 240 4 217  
Operativa skulder


 
Långfristiga operativa skulder 385 0 77  
Leverantörsskulder 306 176 106  
Övriga kortfristiga skulder 1 059 891 500  
Summa operativa skulder 1 750 1 067 683  
Summa skulder och eget kapital 8 032 6 608 5 482  
Nyckeltal i genomsnitt 2017-03 2016-03 2015-03 N/A
Rörelsemarginal % 13.5 -9.3 7.6  
Avkastning på eget kapital % 163.4 -312.8 -  
Soliditet % 37.2 4.6 10.6  
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 110.0 1 740.9 724.6  
Kassalikviditet % 56.0 19.0 54.0  
Likviditetsberedskap % 0.03 0 0.14  
Räntetäckningsgrad % 20.41 -10.22 2.5  
Omsättning per anställd (tkr) 1 357 955 822  
Rörelseresultat per anställd (tkr) 184 -89 63  
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 365 373  

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 950
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 950 12 686
Värdeförändring (%) 1 200.0 2 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 71.0 57 12 686
Rörelsemarginal (%) 13.5 342 12 686
Avkastning på eget kapital (%) 163.4 22 12 686
Soliditet (%) 37.2 965 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 357 1 005 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 184 482 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 728 12 686
Nettoomsättning (tkr) 24 423 489 12 686
Rörelseresultat (tkr) 3 306 272 12 686
Antal anställda 18 376 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Markbyggnad Toivanen AB har ökat omsättningen senaste året med 71.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 489 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Markbyggnad Toivanen AB har det senaste året en rörelsemarginal på 13.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 342 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Markbyggnad Toivanen AB har under det senaste året 18 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 376 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Markbyggnad Toivanen AB har under det senaste året en soliditet på 37.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 965 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Markbyggnad Toivanen AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Tapio Juhani Kostet (f. 1960) Revisor
Hans Göran Öystilä (f. 1962) Revisorssuppleant
Heidi Birgitta Engelberg (f. 1982) Särskild delgivningsmottagare

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet med mark- och byggentreprenader, transportverksamhet, värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 40

Markbyggnad Toivanen AB

Org.nr: 556947-9339

Adress:

Företagsvägen 3

Postnummer:

953 33 Haparanda

Telefon:

072-5202179

Moderbolag:

VELJEKSET TOIVANEN OY

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-03
Antal anställda 18
Nettooms (tkr) 24 423
Rörelseresultat (tkr) 3 306
Årets resultat (tkr) 2 689
Summa eget kapital (tkr) 2 991
Rörelsemarginal % 13.5
Avk. eget kapital % 163.4
Soliditet % 37.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 357
Resultat/anställd (tkr) 184
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-03
Nettoomsättning 24 423
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -1 333
Andra rörelsekostnader -17 642
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 162
Övriga rörelsekostnader -2 304
Rörelseresultat 3 306
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -162
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -162
Res. efter finans. intkt. och kostn. 3 144
Skatt -455
Årets resultat 2 689
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 689
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 365
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -385
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-03
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 6 323
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 6 323
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 6 323
Varulager 0
Kundfordringar 573
Övriga omsättningstillgångar 305
Sum. operativa oms.tillg. 878
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 40
Likvida medel 790
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 830
Summa tillgångar 8 031


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 626
EK-andel av obeskattade reserver 1 365
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 2 991


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 1 672
Ext. finans. skulder, kortfrist. 1 223
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 396
Summa finansiella skulder 3 291


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 385
Leverantörsskulder 306
Övriga kortfristiga skulder 1 059
Summa operativa skulder 1 750


Summa skulder och eget kapital 8 032
Nyckeltal i genomsnitt 2017-03
Rörelsemarginal % 13.5
Avkastning på eget kapital % 163.4
Soliditet % 37.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 110.0
Kassalikviditet % 56.0
Likviditetsberedskap % 0.03
Räntetäckningsgrad % 20.41
Omsättning per anställd (tkr) 1 357
Rörelseresultat per anställd (tkr) 184
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 950
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 950
Värdeförändring (%) 2
Tillväxt i omsättning (%) 57
Rörelsemarginal (%) 342
Avkastning på eget kapital (%) 22
Soliditet (%) 965
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 005
Rörelseresultat per anställd (tkr) 482
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 728
Nettoomsättning (tkr) 489
Rörelseresultat (tkr) 272
Antal anställda 376

Analys

Omsättning

Markbyggnad Toivanen AB har ökat omsättningen senaste året med 71.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 489 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Markbyggnad Toivanen AB har det senaste året en rörelsemarginal på 13.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 342 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Markbyggnad Toivanen AB har under det senaste året 18 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 376 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Markbyggnad Toivanen AB har under det senaste året en soliditet på 37.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 965 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Markbyggnad Toivanen AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Tapio Juhani Kostet (f. 1960) Revisor
Hans Göran Öystilä (f. 1962) Revisorssuppleant
Heidi Birgitta Engelberg (f. 1982) Särskild delgivningsmottagare

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet med mark- och byggentreprenader, transportverksamhet, värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.