M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB

Org.nr:

556942-0978

Adress:

Svedjevägen 8G

Postnummer:

931 36 Skellefteå

Telefon:

070-6886017
Antal sökningar:

21

Placering i länet:
1 286
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 11 10 9 9
Nettoomsättning (tkr) 16 580 11 019 10 947 10 249
Rörelseresultat (tkr) 365 2 569 616
Årets resultat (tkr) 183 191 316 338
Summa eget kapital (tkr) 1 303 1 045 1 071 655
Rörelsemarginal % 2.2 0.0 5.2 6.0
Avk. eget kapital % 22.0 -2.6 48.4 -
Soliditet % 25.6 40.6 28.3 23.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 507 1 102 1 216 1 139
Resultat/anställd (tkr) 33 0 63 51
Lön/anställd (tkr) 0 0 510 341

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 16 580 11 019 10 947 10 249
Arbetskraftskostnad 0 0 -4 593 -4 091
Avskrivningar -159 -158 -96 -38
Andra rörelsekostnader -14 511 -9 234 -4 596 -4 206
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 123 0 117
Övriga rörelsekostnader -1 545 -1 748 -1 093 -1 415
Rörelseresultat 365 2 569 616
Ränteintäkter 10 0 0 0
Räntekostnader -31 -26 0 -28
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 -29 0
Finansnetto -21 -26 -29 -28
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 344 -24 540 588
Skatt -85 -3 -123 -134
Årets resultat 259 -27 417 454
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 259 -27 417 454
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -76 218 -101 -117
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -21 62 -29 -33
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 364 495 347 154
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 364 495 347 154
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 364 495 347 154
Varulager 106 360 640 287
Kundfordringar 4 409 1 526 2 229 1 155
Övriga omsättningstillgångar 204 194 58 37
Summa operativa omsättningstillgångar 4 719 2 080 2 927 1 479
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 512 1 194
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 0 0 512 1 194
Summa tillgångar 5 083 2 575 3 786 2 827

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 227 1 045 853 538
EK-andel av obeskattade reserver 76 0 218 117
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 303 1 045 1 071 655

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 162 161 257 170
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 40 100 60
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 162 201 357 230

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 87 0 62 33
Leverantörsskulder 1 429 238 867 814
Övriga kortfristiga skulder 2 102 1 092 1 430 1 095
Summa operativa skulder 3 618 1 330 2 359 1 942

Summa skulder och eget kapital 5 083 2 576 3 787 2 827
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 2.2 0.0 5.2 6.0
Avkastning på eget kapital % 22.0 -2.6 48.4 -
Soliditet % 25.6 40.6 28.3 23.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 12.4 19.2 33.3 35.1
Kassalikviditet % 131.0 126.0 117.0 121.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.05 0.12
Räntetäckningsgrad % 12.1 0.08 - 22
Omsättning per anställd (tkr) 1 507 1 102 1 216 854
Rörelseresultat per anställd (tkr) 33 0 63 51
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 510 341

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 1 286
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 286 12 686
Värdeförändring (%) 42.0 350 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 50.0 96 12 686
Rörelsemarginal (%) 2.2 1 231 12 686
Avkastning på eget kapital (%) 22.0 815 12 686
Soliditet (%) 25.6 1 326 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 507 834 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 33 1 212 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 718 12 686
Nettoomsättning (tkr) 16 580 673 12 686
Rörelseresultat (tkr) 365 1 097 12 686
Antal anställda 11 630 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB har ökat omsättningen senaste året med 50.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 673 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 1 231 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 630 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB har under det senaste året en soliditet på 25.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 1 326 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva mekanisk verkstad. Konsulterande verksamhet inom mekanisk konstruktion utemontage samt annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 21

M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB

Org.nr: 556942-0978

Adress:

Svedjevägen 8G

Postnummer:

931 36 Skellefteå

Telefon:

070-6886017

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 11
Nettooms (tkr) 16 580
Rörelseresultat (tkr) 365
Årets resultat (tkr) 259
Summa eget kapital (tkr) 1 303
Rörelsemarginal % 2.2
Avk. eget kapital % 22.0
Soliditet % 25.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 507
Resultat/anställd (tkr) 33
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 16 580
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -159
Andra rörelsekostnader -14 511
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -1 545
Rörelseresultat 365
Ränteintäkter 10
Räntekostnader -31
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -21
Res. efter finans. intkt. och kostn. 344
Skatt -85
Årets resultat 259
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 259
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -76
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -21
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 364
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 364
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 364
Varulager 106
Kundfordringar 4 409
Övriga omsättningstillgångar 204
Sum. operativa oms.tillg. 4 719
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 0
Summa tillgångar 5 083


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 227
EK-andel av obeskattade reserver 76
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 303


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 162
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 162


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 87
Leverantörsskulder 1 429
Övriga kortfristiga skulder 2 102
Summa operativa skulder 3 618


Summa skulder och eget kapital 5 083
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 2.2
Avkastning på eget kapital % 22.0
Soliditet % 25.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 12.4
Kassalikviditet % 131.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 12.1
Omsättning per anställd (tkr) 1 507
Rörelseresultat per anställd (tkr) 33
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 1 286
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 286
Värdeförändring (%) 350
Tillväxt i omsättning (%) 96
Rörelsemarginal (%) 1 231
Avkastning på eget kapital (%) 815
Soliditet (%) 1 326
Nettoomsättning per anställd (tkr) 834
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 212
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 718
Nettoomsättning (tkr) 673
Rörelseresultat (tkr) 1 097
Antal anställda 630

Analys

Omsättning

M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB har ökat omsättningen senaste året med 50.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 673 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 1 231 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 630 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB har under det senaste året en soliditet på 25.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 1 326 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva mekanisk verkstad. Konsulterande verksamhet inom mekanisk konstruktion utemontage samt annan därmed förenlig verksamhet.