Lööve Balkong i Ersmark AB

Org.nr:

556933-2306

Adress:

Älvgatan 4

Postnummer:

934 41 Ersmark

Telefon:

0910-723660
Antal sökningar:

51

Placering i länet:
254
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 13 12 10 7
Nettoomsättning (tkr) 46 552 10 921 10 790 7 450
Rörelseresultat (tkr) 7 761 622 823 832
Årets resultat (tkr) 4 243 -36 394 340
Summa eget kapital (tkr) 6 590 751 1 268 683
Rörelsemarginal % 16.7 5.7 7.6 11.2
Avk. eget kapital % 161.9 59.0 62.0 -
Soliditet % 40.5 8.3 20.0 27.2
Omsättning/anställd (tkr) 3 581 910 1 079 1 064
Resultat/anställd (tkr) 597 52 82 79
Lön/anställd (tkr) 0 399 444 240

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 46 552 10 921 10 790 7 450
Arbetskraftskostnad 0 -4 783 -4 441 -2 525
Avskrivningar -315 -228 -160 -91
Andra rörelsekostnader -31 582 -1 990 -4 560 -2 837
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 320 559 389 56
Övriga rörelsekostnader -7 214 -3 857 -1 195 -1 221
Rörelseresultat 7 761 622 823 832
Ränteintäkter 1 1 0 0
Räntekostnader -12 -20 -45 -58
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -11 -19 -45 -58
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 7 750 603 778 774
Skatt -1 807 -7 -173 -191
Årets resultat 5 943 596 605 583
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 943 596 605 583
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 597 -19 -191 -243
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -450 -5 -54 -69
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 528 543 559 0
Maskiner och inventarier 1 068 766 617 393
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 596 1 309 1 176 393
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 596 1 309 1 176 393
Varulager 2 006 1 357 1 210 554
Kundfordringar 7 637 1 232 3 186 268
Övriga omsättningstillgångar 274 749 41 56
Summa operativa omsättningstillgångar 9 917 3 338 4 437 878
Fordringar på koncern- och intresseföretag 403 133 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 363 4 314 733 1 240
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 766 4 447 733 1 240
Summa tillgångar 16 279 9 094 6 346 2 511

Eget kapitalEget kapital, redovisat 4 541 298 834 440
EK-andel av obeskattade reserver 2 049 453 434 243
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 590 751 1 268 683

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 159 241 446 256
Externa finansiella skulder, kortfristiga 83 205 209 133
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 354 635 9 0
Summa finansiella skulder 596 1 081 664 389

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 995 253 698 643
Leverantörsskulder 3 119 2 678 1 758 376
Övriga kortfristiga skulder 4 979 4 331 1 958 419
Summa operativa skulder 9 093 7 262 4 414 1 438

Summa skulder och eget kapital 16 279 9 094 6 346 2 510
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 16.7 5.7 7.6 11.2
Avkastning på eget kapital % 161.9 59.0 62.0 -
Soliditet % 40.5 8.3 20.0 27.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 9.0 143.9 52.3 56.9
Kassalikviditet % 144.0 80.0 101.0 169.0
Likviditetsberedskap % 0.09 0.4 0.07 0.17
Räntetäckningsgrad % 646.83 31.15 18.29 14.34
Omsättning per anställd (tkr) 3 581 910 1 079 710
Rörelseresultat per anställd (tkr) 597 52 82 79
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 399 444 240

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 254
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 254 12 686
Värdeförändring (%) 755.0 8 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 326.0 2 12 686
Rörelsemarginal (%) 16.7 226 12 686
Avkastning på eget kapital (%) 161.9 23 12 686
Soliditet (%) 40.5 858 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 581 203 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 597 95 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 706 12 686
Nettoomsättning (tkr) 46 552 282 12 686
Rörelseresultat (tkr) 7 761 129 12 686
Antal anställda 13 529 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Lööve Balkong i Ersmark AB har ökat omsättningen senaste året med 326.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 282 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Lööve Balkong i Ersmark AB har det senaste året en rörelsemarginal på 16.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 226 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Lööve Balkong i Ersmark AB har under det senaste året 13 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 21.5. Företaget är under jämförelseåret den 529 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Lööve Balkong i Ersmark AB har under det senaste året en soliditet på 40.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 858 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Lööve Balkong i Ersmark AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av balkonger samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 51

Lööve Balkong i Ersmark AB

Org.nr: 556933-2306

Adress:

Älvgatan 4

Postnummer:

934 41 Ersmark

Telefon:

0910-723660

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 13
Nettooms (tkr) 46 552
Rörelseresultat (tkr) 7 761
Årets resultat (tkr) 5 943
Summa eget kapital (tkr) 6 590
Rörelsemarginal % 16.7
Avk. eget kapital % 161.9
Soliditet % 40.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 581
Resultat/anställd (tkr) 597
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 46 552
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -315
Andra rörelsekostnader -31 582
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 320
Övriga rörelsekostnader -7 214
Rörelseresultat 7 761
Ränteintäkter 1
Räntekostnader -12
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -11
Res. efter finans. intkt. och kostn. 7 750
Skatt -1 807
Årets resultat 5 943
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 5 943
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 597
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -450
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 528
Maskiner och inventarier 1 068
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 1 596
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 1 596
Varulager 2 006
Kundfordringar 7 637
Övriga omsättningstillgångar 274
Sum. operativa oms.tillg. 9 917
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 403
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 4 363
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 766
Summa tillgångar 16 279


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 4 541
EK-andel av obeskattade reserver 2 049
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 6 590


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 159
Ext. finans. skulder, kortfrist. 83
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 354
Summa finansiella skulder 596


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 995
Leverantörsskulder 3 119
Övriga kortfristiga skulder 4 979
Summa operativa skulder 9 093


Summa skulder och eget kapital 16 279
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 16.7
Avkastning på eget kapital % 161.9
Soliditet % 40.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 9.0
Kassalikviditet % 144.0
Likviditetsberedskap % 0.09
Räntetäckningsgrad % 646.83
Omsättning per anställd (tkr) 3 581
Rörelseresultat per anställd (tkr) 597
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 254
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 254
Värdeförändring (%) 8
Tillväxt i omsättning (%) 2
Rörelsemarginal (%) 226
Avkastning på eget kapital (%) 23
Soliditet (%) 858
Nettoomsättning per anställd (tkr) 203
Rörelseresultat per anställd (tkr) 95
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 706
Nettoomsättning (tkr) 282
Rörelseresultat (tkr) 129
Antal anställda 529

Analys

Omsättning

Lööve Balkong i Ersmark AB har ökat omsättningen senaste året med 326.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 282 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Lööve Balkong i Ersmark AB har det senaste året en rörelsemarginal på 16.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 226 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Lööve Balkong i Ersmark AB har under det senaste året 13 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 21.5. Företaget är under jämförelseåret den 529 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Lööve Balkong i Ersmark AB har under det senaste året en soliditet på 40.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 858 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Lööve Balkong i Ersmark AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av balkonger samt därmed förenlig verksamhet.