Älvsby Bensin & Service AB

Org.nr:

556923-1805

Adress:

Kyrkogårdsgatan 20

Postnummer:

942 33 Älvsbyn

Telefon:

0929-55388
Antal sökningar:

43

Placering i länet:
1 257
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 8 8 8 9
Nettoomsättning (tkr) 46 412 35 903 36 682 33 565
Rörelseresultat (tkr) 569 489 727 -356
Årets resultat (tkr) 211 170 190 -2
Summa eget kapital (tkr) 1 275 923 622 207
Rörelsemarginal % 1.2 1.4 2.0 -1.1
Avk. eget kapital % 32.1 38.9 100.2 -274.9
Soliditet % 16.6 11.6 9.0 3.1
Omsättning/anställd (tkr) 5 802 4 488 4 585 3 729
Resultat/anställd (tkr) 71 61 91 -40
Lön/anställd (tkr) 412 405 384 386

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 46 412 35 903 36 682 33 565
Arbetskraftskostnad -3 298 -3 240 -3 072 -3 477
Avskrivningar -374 -362 -361 -362
Andra rörelsekostnader -40 692 -30 241 -31 106 -28 517
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 124 18 5 15
Övriga rörelsekostnader -1 603 -1 589 -1 421 -1 580
Rörelseresultat 569 489 727 -356
Ränteintäkter 0 0 3 0
Räntekostnader -115 -102 -197 -260
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -115 -102 -194 -260
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 454 387 533 -616
Skatt -102 -87 -118 7
Årets resultat 352 300 415 -609
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 352 300 415 -609
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -141 -130 -225 27
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -40 -37 -64 8
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 2 861 2 359 2 504 2 649
Maskiner och inventarier 520 743 844 1 028
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 381 3 102 3 348 3 677
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 3 381 3 102 3 348 3 677
Varulager 1 399 1 618 1 376 1 288
Kundfordringar 1 171 729 813 557
Övriga omsättningstillgångar 203 1 408 199 289
Summa operativa omsättningstillgångar 2 773 3 755 2 388 2 134
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 087 652 781 412
Övriga externa finansiella tillgångar 26 26 26 179
Likvida medel 390 401 410 185
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 503 1 079 1 217 776
Summa tillgångar 7 657 7 936 6 953 6 587

Eget kapitalEget kapital, redovisat 778 567 397 207
EK-andel av obeskattade reserver 497 356 225 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 275 923 622 207

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 1 301 1 681 2 307 2 685
Externa finansiella skulder, kortfristiga 800 2 376 800 800
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 200 200 0 0
Summa finansiella skulder 2 301 4 257 3 107 3 485

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 140 100 64 0
Leverantörsskulder 2 689 1 576 2 626 2 201
Övriga kortfristiga skulder 1 252 1 080 534 694
Summa operativa skulder 4 081 2 756 3 224 2 895

Summa skulder och eget kapital 7 657 7 936 6 953 6 587
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 1.2 1.4 2.0 -1.1
Avkastning på eget kapital % 32.1 38.9 100.2 -274.9
Soliditet % 16.6 11.6 9.0 3.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 180.5 461.4 499.2 1 683.6
Kassalikviditet % 36.0 49.0 36.0 28.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0.01 0.01 0.01
Räntetäckningsgrad % 4.95 4.79 3.71 -1.37
Omsättning per anställd (tkr) 5 802 4 488 4 585 3 729
Rörelseresultat per anställd (tkr) 71 61 91 -40
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 412 405 384 386

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 257
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 257 10 973
Värdeförändring (%) 28.0 411 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 29.0 224 10 973
Rörelsemarginal (%) 1.2 1 287 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 32.1 495 10 973
Soliditet (%) 16.6 1 520 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 802 75 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 71 884 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 412 226 10 973
Nettoomsättning (tkr) 46 412 265 10 973
Rörelseresultat (tkr) 569 875 10 973
Antal anställda 8 888 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Älvsby Bensin & Service AB har ökat omsättningen senaste året med 29.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 265 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Älvsby Bensin & Service AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 287 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Älvsby Bensin & Service AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 888 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Älvsby Bensin & Service AB har under det senaste året en soliditet på 16.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 520 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Älvsby Bensin & Service AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva distribution och grossisthandel av drivmedel och oljor, bedriva bensinstation samt utföra service av fordon och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 43

Älvsby Bensin & Service AB

Org.nr: 556923-1805

Adress:

Kyrkogårdsgatan 20

Postnummer:

942 33 Älvsbyn

Telefon:

0929-55388

Bolaget

Värderating: V
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 8
Nettooms (tkr) 46 412
Rörelseresultat (tkr) 569
Årets resultat (tkr) 352
Summa eget kapital (tkr) 1 275
Rörelsemarginal % 1.2
Avk. eget kapital % 32.1
Soliditet % 16.6
Omsättning/anställd (tkr) 5 802
Resultat/anställd (tkr) 71
Lön/anställd (tkr) 412

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 46 412
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -374
Andra rörelsekostnader -40 692
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 124
Övriga rörelsekostnader -1 603
Rörelseresultat 569
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -115
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -115
Res. efter finans. intkt. och kostn. 454
Skatt -102
Årets resultat 352
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 352
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -141
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -40
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 2 861
Maskiner och inventarier 520
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 3 381
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 3 381
Varulager 1 399
Kundfordringar 1 171
Övriga omsättningstillgångar 203
Sum. operativa oms.tillg. 2 773
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 1 087
Övriga externa finansiella tillgångar 26
Likvida medel 390
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 503
Summa tillgångar 7 657


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 778
EK-andel av obeskattade reserver 497
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 275


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 1 301
Ext. finans. skulder, kortfrist. 800
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 200
Summa finansiella skulder 2 301


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 140
Leverantörsskulder 2 689
Övriga kortfristiga skulder 1 252
Summa operativa skulder 4 081


Summa skulder och eget kapital 7 657
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 1.2
Avkastning på eget kapital % 32.1
Soliditet % 16.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 180.5
Kassalikviditet % 36.0
Likviditetsberedskap % 0.01
Räntetäckningsgrad % 4.95
Omsättning per anställd (tkr) 5 802
Rörelseresultat per anställd (tkr) 71
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 412

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 1 257
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 257
Värdeförändring (%) 411
Tillväxt i omsättning (%) 224
Rörelsemarginal (%) 1 287
Avkastning på eget kapital (%) 495
Soliditet (%) 1 520
Nettoomsättning per anställd (tkr) 75
Rörelseresultat per anställd (tkr) 884
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 226
Nettoomsättning (tkr) 265
Rörelseresultat (tkr) 875
Antal anställda 888

Analys

Omsättning

Älvsby Bensin & Service AB har ökat omsättningen senaste året med 29.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 265 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Älvsby Bensin & Service AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 287 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Älvsby Bensin & Service AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 888 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Älvsby Bensin & Service AB har under det senaste året en soliditet på 16.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 520 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Älvsby Bensin & Service AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva distribution och grossisthandel av drivmedel och oljor, bedriva bensinstation samt utföra service av fordon och därmed förenlig verksamhet.