Nordic Industry Locations AB

Org.nr:

556884-1653

Adress:

Aurorum 1 C

Postnummer:

977 75 Luleå

Telefon:

070-2880056
Antal sökningar:

89

Placering i länet:
1 174
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 3 4 3
Nettoomsättning (tkr) 16 000 4 333 3 080 3 099
Rörelseresultat (tkr) 309 984 -648 12
Årets resultat (tkr) 72 858 -644 1
Summa eget kapital (tkr) 581 1 019 127 129
Rörelsemarginal % 1.9 22.7 -21.0 0.4
Avk. eget kapital % 26.5 155.8 -509.6 0.8
Soliditet % 6.0 27.7 2.2 2.9
Omsättning/anställd (tkr) 5 333 1 444 770 1 033
Resultat/anställd (tkr) 103 328 -162 4
Lön/anställd (tkr) 1 241 1 476 1 038 1 100

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 16 000 4 333 3 080 3 099
Arbetskraftskostnad -3 722 -4 428 -4 153 -3 300
Avskrivningar -159 0 0 0
Andra rörelsekostnader -229 -48 -105 -80
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 460 5 773 4 008 2 302
Övriga rörelsekostnader -12 041 -4 646 -3 478 -2 009
Rörelseresultat 309 984 -648 12
Ränteintäkter 0 1 0 0
Räntekostnader -2 -6 -6 -3
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -2 -5 -6 -3
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 307 979 -654 9
Skatt -95 -86 2 -8
Årets resultat 212 893 -652 1
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 212 893 -652 1
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -141 -34 8 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -40 -9 2 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 520 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 520 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 179 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 179 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 699 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 7 943 751 1 155 2 050
Övriga omsättningstillgångar 327 909 2 243 1 537
Summa operativa omsättningstillgångar 8 270 1 660 3 398 3 587
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 722 689 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 706 1 292 1 792 801
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 706 2 014 2 481 801
Summa tillgångar 9 675 3 674 5 879 4 388

Eget kapitalEget kapital, redovisat 406 985 127 121
EK-andel av obeskattade reserver 175 34 0 8
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 581 1 019 127 129

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 625
Summa finansiella skulder 0 0 0 625

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 49 9 0 2
Leverantörsskulder 538 1 010 587 349
Övriga kortfristiga skulder 8 507 1 636 5 165 3 283
Summa operativa skulder 9 094 2 655 5 752 3 634

Summa skulder och eget kapital 9 675 3 674 5 879 4 388
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 1.9 22.7 -21.0 0.4
Avkastning på eget kapital % 26.5 155.8 -509.6 0.8
Soliditet % 6.0 27.7 2.2 2.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 485.2
Kassalikviditet % 99.0 112.0 90.0 103.0
Likviditetsberedskap % 0.04 0.3 0.58 0.26
Räntetäckningsgrad % 154.5 164.17 -108 4
Omsättning per anställd (tkr) 5 333 1 444 770 1 033
Rörelseresultat per anställd (tkr) 103 328 -162 4
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 241 1 476 1 038 1 100

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 1 174
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 174 12 686
Värdeförändring (%) -19.0 1 405 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 269.0 3 12 686
Rörelsemarginal (%) 1.9 1 262 12 686
Avkastning på eget kapital (%) 26.5 694 12 686
Soliditet (%) 6.0 1 747 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 333 94 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 103 773 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 241 5 12 686
Nettoomsättning (tkr) 16 000 694 12 686
Rörelseresultat (tkr) 309 1 155 12 686
Antal anställda 3 1 775 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Nordic Industry Locations AB har ökat omsättningen senaste året med 269.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 694 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nordic Industry Locations AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 13%. Företaget har under jämförelseåret den 1 262 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Nordic Industry Locations AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 775 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Nordic Industry Locations AB har under det senaste året en soliditet på 6.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 1 747 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Nordic Industry Locations AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska verka för att elintensiv industri etableras i framför allt norra Sverige, jämte annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 89

Nordic Industry Locations AB

Org.nr: 556884-1653

Adress:

Aurorum 1 C

Postnummer:

977 75 Luleå

Telefon:

070-2880056

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 3
Nettooms (tkr) 16 000
Rörelseresultat (tkr) 309
Årets resultat (tkr) 212
Summa eget kapital (tkr) 581
Rörelsemarginal % 1.9
Avk. eget kapital % 26.5
Soliditet % 6.0
Omsättning/anställd (tkr) 5 333
Resultat/anställd (tkr) 103
Lön/anställd (tkr) 1 241

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 16 000
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -159
Andra rörelsekostnader -229
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 460
Övriga rörelsekostnader -12 041
Rörelseresultat 309
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -2
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -2
Res. efter finans. intkt. och kostn. 307
Skatt -95
Årets resultat 212
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 212
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -141
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -40
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 520
Sum. immater. anlägg.tillg. 520
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 179
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 179
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 699
Varulager 0
Kundfordringar 7 943
Övriga omsättningstillgångar 327
Sum. operativa oms.tillg. 8 270
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 706
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 706
Summa tillgångar 9 675


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 406
EK-andel av obeskattade reserver 175
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 581


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 49
Leverantörsskulder 538
Övriga kortfristiga skulder 8 507
Summa operativa skulder 9 094


Summa skulder och eget kapital 9 675
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 1.9
Avkastning på eget kapital % 26.5
Soliditet % 6.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 99.0
Likviditetsberedskap % 0.04
Räntetäckningsgrad % 154.5
Omsättning per anställd (tkr) 5 333
Rörelseresultat per anställd (tkr) 103
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 241

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 1 174
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 174
Värdeförändring (%) 1 405
Tillväxt i omsättning (%) 3
Rörelsemarginal (%) 1 262
Avkastning på eget kapital (%) 694
Soliditet (%) 1 747
Nettoomsättning per anställd (tkr) 94
Rörelseresultat per anställd (tkr) 773
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 5
Nettoomsättning (tkr) 694
Rörelseresultat (tkr) 1 155
Antal anställda 1 775

Analys

Omsättning

Nordic Industry Locations AB har ökat omsättningen senaste året med 269.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 694 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nordic Industry Locations AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 13%. Företaget har under jämförelseåret den 1 262 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Nordic Industry Locations AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 775 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Nordic Industry Locations AB har under det senaste året en soliditet på 6.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 1 747 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Nordic Industry Locations AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska verka för att elintensiv industri etableras i framför allt norra Sverige, jämte annan därmed förenlig verksamhet.