Blomstra i Sverige AB

Org.nr:

556876-7809

Adress:

Kungsgatan 101

Postnummer:

903 31 Umeå

Telefon:

090-121020
Antal sökningar:

129

Placering i länet:
381
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 72 37 30 22
Nettoomsättning (tkr) 30 736 16 579 13 874 6 623
Rörelseresultat (tkr) 1 825 1 011 572 199
Årets resultat (tkr) 1 057 632 443 112
Summa eget kapital (tkr) 2 597 1 178 790 347
Rörelsemarginal % 5.9 6.1 4.1 3.0
Avk. eget kapital % 75.2 80.1 77.8 56.8
Soliditet % 30.7 31.4 23.8 24.3
Omsättning/anställd (tkr) 427 448 462 301
Resultat/anställd (tkr) 25 27 19 9
Lön/anställd (tkr) 0 0 417 269

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 30 736 16 579 13 874 6 623
Arbetskraftskostnad 0 0 -12 524 -5 919
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -27 862 -14 930 -327 -187
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 721 318 292 104
Övriga rörelsekostnader -1 770 -956 -743 -422
Rörelseresultat 1 825 1 011 572 199
Ränteintäkter 0 1 1 2
Räntekostnader -1 0 -1 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 1 0 2
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 824 1 012 572 201
Skatt -404 -224 -130 -48
Årets resultat 1 420 788 442 153
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 420 788 442 153
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -362 -156 0 -41
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -102 -44 0 -12
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 50 50 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 50 50 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 3 888 1 703 72 35
Övriga omsättningstillgångar 1 101 503 505 118
Summa operativa omsättningstillgångar 4 989 2 206 577 153
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 3 419 1 489 2 742 1 277
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 419 1 489 2 742 1 277
Summa tillgångar 8 458 3 745 3 319 1 430

Eget kapitalEget kapital, redovisat 2 000 943 711 268
EK-andel av obeskattade reserver 597 235 79 79
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 597 1 178 790 347

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 168 66 22 22
Leverantörsskulder 207 87 71 14
Övriga kortfristiga skulder 5 486 2 414 2 437 1 047
Summa operativa skulder 5 861 2 567 2 530 1 083

Summa skulder och eget kapital 8 458 3 745 3 320 1 430
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 5.9 6.1 4.1 3.0
Avkastning på eget kapital % 75.2 80.1 77.8 56.8
Soliditet % 30.7 31.4 23.8 24.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 148.0 148.0 132.0 135.0
Likviditetsberedskap % 0.11 0.09 0.2 0.19
Räntetäckningsgrad % 1 825 - 573 -
Omsättning per anställd (tkr) 427 448 462 301
Rörelseresultat per anställd (tkr) 25 27 19 9
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 417 269

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 381
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 381 12 686
Värdeförändring (%) 186.0 65 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 85.0 40 12 686
Rörelsemarginal (%) 5.9 808 12 686
Avkastning på eget kapital (%) 75.2 155 12 686
Soliditet (%) 30.7 1 160 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 427 1 783 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 25 1 280 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 618 12 686
Nettoomsättning (tkr) 30 736 401 12 686
Rörelseresultat (tkr) 1 825 430 12 686
Antal anställda 72 71 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Blomstra i Sverige AB har ökat omsättningen senaste året med 85.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 401 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Blomstra i Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 808 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Blomstra i Sverige AB har under det senaste året 72 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 48. Företaget är under jämförelseåret den 71 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Blomstra i Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 30.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 1 160 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Blomstra i Sverige AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Företaget ska bedriva personlig assistans samt hemtjänstverksamhet enligt LSS och SOL.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 129

Blomstra i Sverige AB

Org.nr: 556876-7809

Adress:

Kungsgatan 101

Postnummer:

903 31 Umeå

Telefon:

090-121020

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 72
Nettooms (tkr) 30 736
Rörelseresultat (tkr) 1 825
Årets resultat (tkr) 1 420
Summa eget kapital (tkr) 2 597
Rörelsemarginal % 5.9
Avk. eget kapital % 75.2
Soliditet % 30.7
Omsättning/anställd (tkr) 427
Resultat/anställd (tkr) 25
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 30 736
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader -27 862
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 721
Övriga rörelsekostnader -1 770
Rörelseresultat 1 825
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -1
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -1
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 824
Skatt -404
Årets resultat 1 420
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 420
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -362
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -102
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 50
Sum. oper. anlägg.tillg. 50
Varulager 0
Kundfordringar 3 888
Övriga omsättningstillgångar 1 101
Sum. operativa oms.tillg. 4 989
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 3 419
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 3 419
Summa tillgångar 8 458


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 000
EK-andel av obeskattade reserver 597
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 2 597


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 168
Leverantörsskulder 207
Övriga kortfristiga skulder 5 486
Summa operativa skulder 5 861


Summa skulder och eget kapital 8 458
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 5.9
Avkastning på eget kapital % 75.2
Soliditet % 30.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 148.0
Likviditetsberedskap % 0.11
Räntetäckningsgrad % 1 825
Omsättning per anställd (tkr) 427
Rörelseresultat per anställd (tkr) 25
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 381
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 381
Värdeförändring (%) 65
Tillväxt i omsättning (%) 40
Rörelsemarginal (%) 808
Avkastning på eget kapital (%) 155
Soliditet (%) 1 160
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 783
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 280
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 618
Nettoomsättning (tkr) 401
Rörelseresultat (tkr) 430
Antal anställda 71

Analys

Omsättning

Blomstra i Sverige AB har ökat omsättningen senaste året med 85.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 401 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Blomstra i Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 808 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Blomstra i Sverige AB har under det senaste året 72 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 48. Företaget är under jämförelseåret den 71 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Blomstra i Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 30.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 1 160 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Blomstra i Sverige AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Företaget ska bedriva personlig assistans samt hemtjänstverksamhet enligt LSS och SOL.