Norrland Express AB

Org.nr:

556865-9881

Adress:

Kontaktvägen 7

Postnummer:

901 33 Umeå

Telefon:

090-42010
Antal sökningar:

49

Placering i länet:
367
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 8 6 3 2
Nettoomsättning (tkr) 9 448 5 802 4 212 3 087
Rörelseresultat (tkr) 1 435 1 459 1 244 753
Årets resultat (tkr) 575 745 592 387
Summa eget kapital (tkr) 3 389 2 286 1 634 968
Rörelsemarginal % 15.2 25.1 29.5 24.4
Avk. eget kapital % 38.9 57.5 74.2 85.8
Soliditet % 50.2 55.0 53.6 54.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 181 967 1 404 1 544
Resultat/anställd (tkr) 179 243 415 377
Lön/anställd (tkr) 0 339 462 428

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 9 448 5 802 4 212 3 087
Arbetskraftskostnad 0 -2 035 -1 386 -856
Avskrivningar -358 -255 -116 -78
Andra rörelsekostnader -5 330 -519 -438 -12
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 171 25 150 225
Övriga rörelsekostnader -2 496 -1 559 -1 178 -1 613
Rörelseresultat 1 435 1 459 1 244 753
Ränteintäkter 0 0 2 3
Räntekostnader -16 -13 -7 -10
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -16 -13 -5 -7
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 419 1 446 1 239 746
Skatt -316 -319 -273 -165
Årets resultat 1 103 1 127 966 581
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 103 1 127 966 581
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -528 -382 -374 -194
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -149 -108 -105 -55
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 3 883 1 579 1 212 567
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 883 1 579 1 212 567
Andelar i koncern- och intresseföretag 17 17 17 0
Summa operativa anläggningstillgångar 3 900 1 596 1 229 567
Varulager 25 0 0 0
Kundfordringar 871 725 78 163
Övriga omsättningstillgångar 111 -7 91 0
Summa operativa omsättningstillgångar 1 007 718 169 163
Fordringar på koncern- och intresseföretag 563 623 40 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 285 1 222 1 610 1 063
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 848 1 845 1 650 1 063
Summa tillgångar 6 755 4 159 3 048 1 793

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 760 1 185 915 622
EK-andel av obeskattade reserver 1 629 1 101 719 346
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 389 2 286 1 634 968

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 -78 -94 135
Externa finansiella skulder, kortfristiga 330 78 141 63
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 330 0 47 198

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 712 617 798 98
Leverantörsskulder 111 226 33 96
Övriga kortfristiga skulder 1 213 1 030 536 433
Summa operativa skulder 3 036 1 873 1 367 627

Summa skulder och eget kapital 6 755 4 159 3 048 1 793
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 15.2 25.1 29.5 24.4
Avkastning på eget kapital % 38.9 57.5 74.2 85.8
Soliditet % 50.2 55.0 53.6 54.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 9.7 0.0 2.9 20.4
Kassalikviditet % 137.0 145.0 251.0 207.0
Likviditetsberedskap % 0.14 0.21 0.38 0.34
Räntetäckningsgrad % 89.69 112.23 178 75.6
Omsättning per anställd (tkr) 1 181 967 1 404 1 544
Rörelseresultat per anställd (tkr) 179 243 415 377
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 339 462 428

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 367
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 367 12 686
Värdeförändring (%) 38.0 388 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 63.0 72 12 686
Rörelsemarginal (%) 15.2 271 12 686
Avkastning på eget kapital (%) 38.9 481 12 686
Soliditet (%) 50.2 596 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 181 1 243 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 179 494 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 600 12 686
Nettoomsättning (tkr) 9 448 1 038 12 686
Rörelseresultat (tkr) 1 435 525 12 686
Antal anställda 8 912 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Norrland Express AB har ökat omsättningen senaste året med 63.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 1 038 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Norrland Express AB har det senaste året en rörelsemarginal på 15.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 271 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Norrland Express AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 912 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Norrland Express AB har under det senaste året en soliditet på 50.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 596 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Norrland Express AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget kommer att bedriva flyttfirma. Bohagstransporter, kontorsflyttningar, godstransporter. Upp och ned packning och av bohag samt kontor. Magasinering och lagerhållning. Uthyrningen av expressarbetaresamt CE-chaufför. Biluthyrning. Uthyrning av fordon, flyttfordon, släpvagnar, traktorer, lantbruksmaskiner, lastbilar. Mekarbeten mot verkstadsindustrin och gruvnäringen som innebär svetsning, intallationer, monteringsarbeten, reparationer och underhåll.Maskin och fordonsreparationer. Jordbruksentreprenad, växtodling, jordbearbetning, djurstallar, bygg och montering. Konsultverksamhet inom ovanstående branscher.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 49

Norrland Express AB

Org.nr: 556865-9881

Adress:

Kontaktvägen 7

Postnummer:

901 33 Umeå

Telefon:

090-42010

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 8
Nettooms (tkr) 9 448
Rörelseresultat (tkr) 1 435
Årets resultat (tkr) 1 103
Summa eget kapital (tkr) 3 389
Rörelsemarginal % 15.2
Avk. eget kapital % 38.9
Soliditet % 50.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 181
Resultat/anställd (tkr) 179
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 9 448
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -358
Andra rörelsekostnader -5 330
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 171
Övriga rörelsekostnader -2 496
Rörelseresultat 1 435
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -16
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -16
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 419
Skatt -316
Årets resultat 1 103
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 103
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -528
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -149
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 3 883
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 3 883
And. i koncern- & intressefrtg. 17
Sum. oper. anlägg.tillg. 3 900
Varulager 25
Kundfordringar 871
Övriga omsättningstillgångar 111
Sum. operativa oms.tillg. 1 007
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 563
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 285
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 848
Summa tillgångar 6 755


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 760
EK-andel av obeskattade reserver 1 629
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 3 389


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 330
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 330


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 712
Leverantörsskulder 111
Övriga kortfristiga skulder 1 213
Summa operativa skulder 3 036


Summa skulder och eget kapital 6 755
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 15.2
Avkastning på eget kapital % 38.9
Soliditet % 50.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 9.7
Kassalikviditet % 137.0
Likviditetsberedskap % 0.14
Räntetäckningsgrad % 89.69
Omsättning per anställd (tkr) 1 181
Rörelseresultat per anställd (tkr) 179
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 367
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 367
Värdeförändring (%) 388
Tillväxt i omsättning (%) 72
Rörelsemarginal (%) 271
Avkastning på eget kapital (%) 481
Soliditet (%) 596
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 243
Rörelseresultat per anställd (tkr) 494
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 600
Nettoomsättning (tkr) 1 038
Rörelseresultat (tkr) 525
Antal anställda 912

Analys

Omsättning

Norrland Express AB har ökat omsättningen senaste året med 63.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 1 038 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Norrland Express AB har det senaste året en rörelsemarginal på 15.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 271 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Norrland Express AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 912 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Norrland Express AB har under det senaste året en soliditet på 50.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 596 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Norrland Express AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget kommer att bedriva flyttfirma. Bohagstransporter, kontorsflyttningar, godstransporter. Upp och ned packning och av bohag samt kontor. Magasinering och lagerhållning. Uthyrningen av expressarbetaresamt CE-chaufför. Biluthyrning. Uthyrning av fordon, flyttfordon, släpvagnar, traktorer, lantbruksmaskiner, lastbilar. Mekarbeten mot verkstadsindustrin och gruvnäringen som innebär svetsning, intallationer, monteringsarbeten, reparationer och underhåll.Maskin och fordonsreparationer. Jordbruksentreprenad, växtodling, jordbearbetning, djurstallar, bygg och montering. Konsultverksamhet inom ovanstående branscher.