Kassa/Våg Norr AB

Org.nr:

556853-0702

Adress:

Gimoborgsvägen 3

Postnummer:

907 42 Umeå

Telefon:

070-3454898
Antal sökningar:

30

Placering i länet:
1 176
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 5 3 3 2
Nettoomsättning (tkr) 7 510 4 525 3 936 3 367
Rörelseresultat (tkr) 849 306 210 -118
Årets resultat (tkr) 489 171 115 -16
Summa eget kapital (tkr) 1 109 689 455 302
Rörelsemarginal % 11.3 6.8 5.3 -3.5
Avk. eget kapital % 73.1 40.6 40.6 -28.2
Soliditet % 56.9 52.2 40.9 27.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 502 1 508 1 312 1 684
Resultat/anställd (tkr) 170 102 70 -59
Lön/anställd (tkr) 0 258 227 257

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 7 510 4 525 3 936 3 367
Arbetskraftskostnad 0 -775 -680 -514
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -5 333 -2 742 -2 363 -2 325
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 41 0 27 0
Övriga rörelsekostnader -1 369 -702 -710 -646
Rörelseresultat 849 306 210 -118
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -1 -2 -9 -5
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 -2 -9 -5
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 848 304 201 -123
Skatt -191 -72 -47 24
Årets resultat 657 232 154 -99
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 657 232 154 -99
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -168 -62 -39 83
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -48 -18 -11 24
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 450 450 450
Summa operativa anläggningstillgångar 0 450 450 450
Varulager 425 235 225 131
Kundfordringar 967 507 361 292
Övriga omsättningstillgångar 47 0 0 85
Summa operativa omsättningstillgångar 1 439 742 586 508
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 510 128 78 125
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 510 128 78 125
Summa tillgångar 1 949 1 320 1 114 1 083

Eget kapitalEget kapital, redovisat 780 575 404 290
EK-andel av obeskattade reserver 329 114 51 12
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 109 689 455 302

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 93 32 165 354
Leverantörsskulder 262 293 345 302
Övriga kortfristiga skulder 486 306 149 125
Summa operativa skulder 841 631 659 781

Summa skulder och eget kapital 1 950 1 320 1 114 1 083
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 11.3 6.8 5.3 -3.5
Avkastning på eget kapital % 73.1 40.6 40.6 -28.2
Soliditet % 56.9 52.2 40.9 27.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 204.0 106.0 89.0 118.0
Likviditetsberedskap % 0.07 0.03 0.02 0.04
Räntetäckningsgrad % 849 153 23.33 -23.6
Omsättning per anställd (tkr) 1 502 1 508 1 312 1 684
Rörelseresultat per anställd (tkr) 170 102 70 -59
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 258 227 257

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 1 176
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 176 12 686
Värdeförändring (%) 105.0 123 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 66.0 63 12 686
Rörelsemarginal (%) 11.3 410 12 686
Avkastning på eget kapital (%) 73.1 164 12 686
Soliditet (%) 56.9 433 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 502 840 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 170 519 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 580 12 686
Nettoomsättning (tkr) 7 510 1 227 12 686
Rörelseresultat (tkr) 849 754 12 686
Antal anställda 5 1 325 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Kassa/Våg Norr AB har ökat omsättningen senaste året med 66.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 1 227 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kassa/Våg Norr AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 410 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Kassa/Våg Norr AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 325 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Kassa/Våg Norr AB har under det senaste året en soliditet på 56.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 433 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Kassa/Våg Norr AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av kassasystem, vågar och övrig butiksutrustning inom detaljhandeln och fackhandeln, samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 30

Kassa/Våg Norr AB

Org.nr: 556853-0702

Adress:

Gimoborgsvägen 3

Postnummer:

907 42 Umeå

Telefon:

070-3454898

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 5
Nettooms (tkr) 7 510
Rörelseresultat (tkr) 849
Årets resultat (tkr) 657
Summa eget kapital (tkr) 1 109
Rörelsemarginal % 11.3
Avk. eget kapital % 73.1
Soliditet % 56.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 502
Resultat/anställd (tkr) 170
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 7 510
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader -5 333
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 41
Övriga rörelsekostnader -1 369
Rörelseresultat 849
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -1
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -1
Res. efter finans. intkt. och kostn. 848
Skatt -191
Årets resultat 657
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 657
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -168
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -48
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 425
Kundfordringar 967
Övriga omsättningstillgångar 47
Sum. operativa oms.tillg. 1 439
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 510
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 510
Summa tillgångar 1 949


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 780
EK-andel av obeskattade reserver 329
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 109


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 93
Leverantörsskulder 262
Övriga kortfristiga skulder 486
Summa operativa skulder 841


Summa skulder och eget kapital 1 950
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 11.3
Avkastning på eget kapital % 73.1
Soliditet % 56.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 204.0
Likviditetsberedskap % 0.07
Räntetäckningsgrad % 849
Omsättning per anställd (tkr) 1 502
Rörelseresultat per anställd (tkr) 170
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 1 176
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 176
Värdeförändring (%) 123
Tillväxt i omsättning (%) 63
Rörelsemarginal (%) 410
Avkastning på eget kapital (%) 164
Soliditet (%) 433
Nettoomsättning per anställd (tkr) 840
Rörelseresultat per anställd (tkr) 519
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 580
Nettoomsättning (tkr) 1 227
Rörelseresultat (tkr) 754
Antal anställda 1 325

Analys

Omsättning

Kassa/Våg Norr AB har ökat omsättningen senaste året med 66.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 1 227 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kassa/Våg Norr AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 410 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Kassa/Våg Norr AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 325 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Kassa/Våg Norr AB har under det senaste året en soliditet på 56.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 433 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Kassa/Våg Norr AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av kassasystem, vågar och övrig butiksutrustning inom detaljhandeln och fackhandeln, samt därmed förenlig verksamhet.