Cronimet Piteå AB

Org.nr:

556848-4801

Adress:

Mejselvägen 11

Postnummer:

943 36 Öjebyn

Telefon:

0920-60770

Moderbolag:

Antal sökningar:

130

Placering i länet:
1 565
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 4 4 3
Nettoomsättning (tkr) 14 520 7 614 5 987 7 981
Rörelseresultat (tkr) 371 -239 33 202
Årets resultat (tkr) 311 -216 23 168
Summa eget kapital (tkr) 491 180 412 388
Rörelsemarginal % 2.6 -3.1 0.6 2.5
Avk. eget kapital % 92.7 -78.3 5.8 62.1
Soliditet % 9.1 6.6 15.9 22.0
Omsättning/anställd (tkr) 4 840 1 904 1 497 2 660
Resultat/anställd (tkr) 124 -60 8 67
Lön/anställd (tkr) 0 0 456 553

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 14 520 7 614 5 987 7 981
Arbetskraftskostnad 0 0 -1 822 -1 660
Avskrivningar -55 -34 -23 0
Andra rörelsekostnader -11 699 -6 017 -3 042 -4 965
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 131 187 240
Övriga rörelsekostnader -2 395 -1 933 -1 254 -1 394
Rörelseresultat 371 -239 33 202
Ränteintäkter 0 2 0 0
Räntekostnader -9 -6 -3 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 7 0 0
Finansnetto -9 3 -3 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 362 -236 30 202
Skatt -51 4 -7 -18
Årets resultat 311 -232 23 184
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 311 -232 23 184
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 16 0 -16
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 4 0 -4
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 591 331 317 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 591 331 317 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 591 331 317 0
Varulager 1 885 1 228 1 478 559
Kundfordringar 1 242 19 9 0
Övriga omsättningstillgångar 136 496 653 417
Summa operativa omsättningstillgångar 3 263 1 743 2 140 976
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 242 71 10 263
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 120 0
Likvida medel 280 568 1 522
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 522 639 131 785
Summa tillgångar 5 376 2 713 2 588 1 761

Eget kapitalEget kapital, redovisat 491 180 396 372
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 16 16
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 491 180 412 388

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 204 60 222 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 97 102 102 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 1 976 1 459 829 474
Summa finansiella skulder 2 277 1 621 1 153 474

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 4 4
Leverantörsskulder 1 545 287 260 199
Övriga kortfristiga skulder 1 063 624 759 695
Summa operativa skulder 2 608 911 1 023 898

Summa skulder och eget kapital 5 376 2 712 2 588 1 760
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 2.6 -3.1 0.6 2.5
Avkastning på eget kapital % 92.7 -78.3 5.8 62.1
Soliditet % 9.1 6.6 15.9 22.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 463.7 900.6 280.1 122.3
Kassalikviditet % 35.0 44.0 34.0 69.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0.07 0 0.07
Räntetäckningsgrad % 41.22 -38.33 11 -
Omsättning per anställd (tkr) 4 840 1 904 1 497 2 660
Rörelseresultat per anställd (tkr) 124 -60 8 67
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 456 553

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 565
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 565 10 973
Värdeförändring (%) 332.0 27 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 91.0 51 10 973
Rörelsemarginal (%) 2.6 1 097 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 92.7 69 10 973
Soliditet (%) 9.1 1 663 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 840 94 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 124 592 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 532 10 973
Nettoomsättning (tkr) 14 520 749 10 973
Rörelseresultat (tkr) 371 1 009 10 973
Antal anställda 3 1 724 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Cronimet Piteå AB har ökat omsättningen senaste året med 91.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 749 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Cronimet Piteå AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 097 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Cronimet Piteå AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 724 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Cronimet Piteå AB har under det senaste året en soliditet på 9.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 1 663 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Cronimet Piteå AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva inköp, bearbetning och försäljning av skrot och metallråvaror samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 130

Cronimet Piteå AB

Org.nr: 556848-4801

Adress:

Mejselvägen 11

Postnummer:

943 36 Öjebyn

Telefon:

0920-60770

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 3
Nettooms (tkr) 14 520
Rörelseresultat (tkr) 371
Årets resultat (tkr) 311
Summa eget kapital (tkr) 491
Rörelsemarginal % 2.6
Avk. eget kapital % 92.7
Soliditet % 9.1
Omsättning/anställd (tkr) 4 840
Resultat/anställd (tkr) 124
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 14 520
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -55
Andra rörelsekostnader -11 699
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -2 395
Rörelseresultat 371
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -9
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -9
Res. efter finans. intkt. och kostn. 362
Skatt -51
Årets resultat 311
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 311
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 591
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 591
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 591
Varulager 1 885
Kundfordringar 1 242
Övriga omsättningstillgångar 136
Sum. operativa oms.tillg. 3 263
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 1 242
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 280
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 522
Summa tillgångar 5 376


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 491
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 491


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 204
Ext. finans. skulder, kortfrist. 97
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 1 976
Summa finansiella skulder 2 277


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 1 545
Övriga kortfristiga skulder 1 063
Summa operativa skulder 2 608


Summa skulder och eget kapital 5 376
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 2.6
Avkastning på eget kapital % 92.7
Soliditet % 9.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 463.7
Kassalikviditet % 35.0
Likviditetsberedskap % 0.02
Räntetäckningsgrad % 41.22
Omsättning per anställd (tkr) 4 840
Rörelseresultat per anställd (tkr) 124
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 1 565
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 565
Värdeförändring (%) 27
Tillväxt i omsättning (%) 51
Rörelsemarginal (%) 1 097
Avkastning på eget kapital (%) 69
Soliditet (%) 1 663
Nettoomsättning per anställd (tkr) 94
Rörelseresultat per anställd (tkr) 592
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 532
Nettoomsättning (tkr) 749
Rörelseresultat (tkr) 1 009
Antal anställda 1 724

Analys

Omsättning

Cronimet Piteå AB har ökat omsättningen senaste året med 91.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 749 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Cronimet Piteå AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 097 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Cronimet Piteå AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 724 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Cronimet Piteå AB har under det senaste året en soliditet på 9.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 1 663 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Cronimet Piteå AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva inköp, bearbetning och försäljning av skrot och metallråvaror samt därmed förenlig verksamhet.