Fallström Bil AB

Org.nr:

556837-2600

Adress:

Box 227

Postnummer:

941 25 Piteå

Telefon:

0911-17100
Antal sökningar:

37

Placering i länet:
792
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 7 3 2 1
Nettoomsättning (tkr) 48 521 42 846 33 558 28 265
Rörelseresultat (tkr) 833 642 704 987
Årets resultat (tkr) 417 324 518 519
Summa eget kapital (tkr) 1 585 1 191 953 936
Rörelsemarginal % 1.7 1.5 2.1 3.5
Avk. eget kapital % 42.4 40.8 54.8 120.9
Soliditet % 28.2 20.5 12.9 19.1
Omsättning/anställd (tkr) 6 932 14 282 16 779 28 265
Resultat/anställd (tkr) 119 214 352 987
Lön/anställd (tkr) 0 0 517 647

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 48 521 42 846 33 558 28 265
Arbetskraftskostnad 0 0 -1 034 -647
Avskrivningar -20 -19 -20 -19
Andra rörelsekostnader -45 635 -40 978 -30 662 -26 320
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 260 1 226 861 1 315
Övriga rörelsekostnader -3 293 -2 433 -1 999 -1 607
Rörelseresultat 833 642 704 987
Ränteintäkter 1 12 14 0
Räntekostnader -53 -88 -52 -75
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -52 -76 -38 -75
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 781 566 666 912
Skatt -193 -129 -148 -207
Årets resultat 588 437 518 705
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 588 437 518 705
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -171 -112 0 -187
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -48 -32 0 -53
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 34 34 0 0
Maskiner och inventarier 80 22 41 61
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 114 56 41 61
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 50 50 0
Summa operativa anläggningstillgångar 114 106 91 61
Varulager 4 597 5 186 5 250 3 725
Kundfordringar 295 42 31 53
Övriga omsättningstillgångar 581 464 1 488 521
Summa operativa omsättningstillgångar 5 473 5 692 6 769 4 299
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 35 0
Övriga externa finansiella tillgångar 21 20 0 0
Likvida medel 6 0 498 533
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 27 20 533 533
Summa tillgångar 5 614 5 818 7 393 4 893

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 114 891 766 749
EK-andel av obeskattade reserver 471 300 187 187
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 585 1 191 953 936

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 526 1 562 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 128 905 3 340 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 96 0 0
Summa finansiella skulder 1 654 2 563 3 340 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 133 1 084 1 053 553
Leverantörsskulder 761 305 1 686 1 532
Övriga kortfristiga skulder 482 675 361 1 872
Summa operativa skulder 2 376 2 064 3 100 3 957

Summa skulder och eget kapital 5 615 5 818 7 393 4 893
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 1.7 1.5 2.1 3.5
Avkastning på eget kapital % 42.4 40.8 54.8 120.9
Soliditet % 28.2 20.5 12.9 19.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 104.3 215.3 350.4 0.0
Kassalikviditet % 37.0 26.0 37.0 33.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.01 0.02
Räntetäckningsgrad % 15.74 7.43 13.81 13.16
Omsättning per anställd (tkr) 6 932 14 282 16 779 28 265
Rörelseresultat per anställd (tkr) 119 214 352 987
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 517 647

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 792
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 792 10 973
Värdeförändring (%) 24.0 460 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 13.0 509 10 973
Rörelsemarginal (%) 1.7 1 209 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 42.4 347 10 973
Soliditet (%) 28.2 1 224 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 932 55 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 119 615 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 517 10 973
Nettoomsättning (tkr) 48 521 253 10 973
Rörelseresultat (tkr) 833 709 10 973
Antal anställda 7 1 002 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Fallström Bil AB har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 253 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fallström Bil AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 209 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Fallström Bil AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 1 002 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Fallström Bil AB har under det senaste året en soliditet på 28.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 224 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Fallström Bil AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Lars Peter Michael Fallström (f. 1965) Ledamot, Verkställande direktör
Ulla Kristina Fallström (f. 1961) Suppleant
Anna Sofi Hellström (f. 1978) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva handel med bilar och husbilar och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 37

Fallström Bil AB

Org.nr: 556837-2600

Adress:

Box 227

Postnummer:

941 25 Piteå

Telefon:

0911-17100

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 7
Nettooms (tkr) 48 521
Rörelseresultat (tkr) 833
Årets resultat (tkr) 588
Summa eget kapital (tkr) 1 585
Rörelsemarginal % 1.7
Avk. eget kapital % 42.4
Soliditet % 28.2
Omsättning/anställd (tkr) 6 932
Resultat/anställd (tkr) 119
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 48 521
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -20
Andra rörelsekostnader -45 635
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 1 260
Övriga rörelsekostnader -3 293
Rörelseresultat 833
Ränteintäkter 1
Räntekostnader -53
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -52
Res. efter finans. intkt. och kostn. 781
Skatt -193
Årets resultat 588
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 588
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -171
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -48
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 34
Maskiner och inventarier 80
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 114
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 114
Varulager 4 597
Kundfordringar 295
Övriga omsättningstillgångar 581
Sum. operativa oms.tillg. 5 473
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 21
Likvida medel 6
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 27
Summa tillgångar 5 614


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 114
EK-andel av obeskattade reserver 471
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 585


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 526
Ext. finans. skulder, kortfrist. 1 128
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 1 654


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 133
Leverantörsskulder 761
Övriga kortfristiga skulder 482
Summa operativa skulder 2 376


Summa skulder och eget kapital 5 615
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 1.7
Avkastning på eget kapital % 42.4
Soliditet % 28.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 104.3
Kassalikviditet % 37.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 15.74
Omsättning per anställd (tkr) 6 932
Rörelseresultat per anställd (tkr) 119
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 792
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 792
Värdeförändring (%) 460
Tillväxt i omsättning (%) 509
Rörelsemarginal (%) 1 209
Avkastning på eget kapital (%) 347
Soliditet (%) 1 224
Nettoomsättning per anställd (tkr) 55
Rörelseresultat per anställd (tkr) 615
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 517
Nettoomsättning (tkr) 253
Rörelseresultat (tkr) 709
Antal anställda 1 002

Analys

Omsättning

Fallström Bil AB har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 253 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fallström Bil AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 209 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Fallström Bil AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 1 002 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Fallström Bil AB har under det senaste året en soliditet på 28.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 224 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Fallström Bil AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Lars Peter Michael Fallström (f. 1965) Ledamot, Verkställande direktör
Ulla Kristina Fallström (f. 1961) Suppleant
Anna Sofi Hellström (f. 1978) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva handel med bilar och husbilar och därmed förenlig verksamhet.