Northern Transport Group AB

Org.nr:

556833-3925

Adress:

Ålgatan 8D

Postnummer:

973 34 Luleå

Telefon:

0920-220266
Antal sökningar:

85

Placering i länet:
174
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 6 8 7 4
Nettoomsättning (tkr) 236 337 203 103 141 848 96 405
Rörelseresultat (tkr) 5 321 2 143 823 1 207
Årets resultat (tkr) 2 990 1 185 473 676
Summa eget kapital (tkr) 7 905 4 003 2 303 1 648
Rörelsemarginal % 2.3 1.1 0.6 1.3
Avk. eget kapital % 69.7 54.0 33.2 79.8
Soliditet % 17.2 11.9 8.0 9.0
Omsättning/anställd (tkr) 39 390 25 388 20 264 24 101
Resultat/anställd (tkr) 887 268 118 302
Lön/anställd (tkr) 0 0 497 419

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 236 337 203 103 141 848 96 405
Arbetskraftskostnad 0 0 -3 480 -1 677
Avskrivningar -71 -2 -21 -3
Andra rörelsekostnader -226 504 -195 584 -133 019 -91 509
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 30 0 0
Övriga rörelseintäkter 222 704 0 0
Övriga rörelsekostnader -4 663 -6 108 -4 505 -2 009
Rörelseresultat 5 321 2 143 823 1 207
Ränteintäkter 226 215 132 58
Räntekostnader -94 -132 -85 -46
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 132 83 47 12
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 453 2 226 870 1 219
Skatt -1 302 -525 -215 -280
Årets resultat 4 151 1 701 655 939
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 151 1 701 655 939
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 162 -516 -183 -264
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -328 -146 -52 -75
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 351 422 81 102
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 351 422 81 102
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 46 0
Summa operativa anläggningstillgångar 351 422 127 102
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 41 160 32 382 27 080 17 502
Övriga omsättningstillgångar 287 397 727 745
Summa operativa omsättningstillgångar 41 447 32 779 27 807 18 247
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 067 331 748 1
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 067 331 748 1
Summa tillgångar 45 865 33 532 28 682 18 350

Eget kapitalEget kapital, redovisat 5 613 2 874 1 690 1 217
EK-andel av obeskattade reserver 2 292 1 129 613 431
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 7 905 4 003 2 303 1 648

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 116 269 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 155 155 0 98
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 271 424 0 98

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 646 319 173 121
Leverantörsskulder 30 035 25 667 22 654 13 943
Övriga kortfristiga skulder 7 009 3 119 3 552 2 540
Summa operativa skulder 37 690 29 105 26 379 16 604

Summa skulder och eget kapital 45 866 33 532 28 682 18 350
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 2.3 1.1 0.6 1.3
Avkastning på eget kapital % 69.7 54.0 33.2 79.8
Soliditet % 17.2 11.9 8.0 9.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 3.4 10.6 0.0 5.9
Kassalikviditet % 122.0 114.0 109.0 110.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0 0.01 0
Räntetäckningsgrad % 59.01 17.86 11.24 27.5
Omsättning per anställd (tkr) 39 390 25 388 20 264 24 101
Rörelseresultat per anställd (tkr) 887 268 118 302
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 497 419

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 174
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 174 10 973
Värdeförändring (%) 93.0 136 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 16.0 428 10 973
Rörelsemarginal (%) 2.3 1 130 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 69.7 152 10 973
Soliditet (%) 17.2 1 504 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 39 390 7 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 887 45 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 509 10 973
Nettoomsättning (tkr) 236 337 45 10 973
Rörelseresultat (tkr) 5 321 148 10 973
Antal anställda 6 1 138 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Northern Transport Group AB har ökat omsättningen senaste året med 16.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 45 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Northern Transport Group AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 9%. Företaget har under jämförelseåret den 1 130 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Northern Transport Group AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 89. Företaget är under jämförelseåret den 1 138 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Northern Transport Group AB har under det senaste året en soliditet på 17.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 48%. Företaget är under jämförelseåret det 1 504 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Northern Transport Group AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva förmedling, uthyrning och försäljning av entreprenadmaskiner och fordon inom bygg- och anläggnings- branschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 85

Northern Transport Group AB

Org.nr: 556833-3925

Adress:

Ålgatan 8D

Postnummer:

973 34 Luleå

Telefon:

0920-220266

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 6
Nettooms (tkr) 236 337
Rörelseresultat (tkr) 5 321
Årets resultat (tkr) 4 151
Summa eget kapital (tkr) 7 905
Rörelsemarginal % 2.3
Avk. eget kapital % 69.7
Soliditet % 17.2
Omsättning/anställd (tkr) 39 390
Resultat/anställd (tkr) 887
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 236 337
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -71
Andra rörelsekostnader -226 504
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 222
Övriga rörelsekostnader -4 663
Rörelseresultat 5 321
Ränteintäkter 226
Räntekostnader -94
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 132
Res. efter finans. intkt. och kostn. 5 453
Skatt -1 302
Årets resultat 4 151
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 4 151
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 162
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -328
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 351
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 351
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 351
Varulager 0
Kundfordringar 41 160
Övriga omsättningstillgångar 287
Sum. operativa oms.tillg. 41 447
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 4 067
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 067
Summa tillgångar 45 865


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 5 613
EK-andel av obeskattade reserver 2 292
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 7 905


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 116
Ext. finans. skulder, kortfrist. 155
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 271


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 646
Leverantörsskulder 30 035
Övriga kortfristiga skulder 7 009
Summa operativa skulder 37 690


Summa skulder och eget kapital 45 866
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 2.3
Avkastning på eget kapital % 69.7
Soliditet % 17.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 3.4
Kassalikviditet % 122.0
Likviditetsberedskap % 0.02
Räntetäckningsgrad % 59.01
Omsättning per anställd (tkr) 39 390
Rörelseresultat per anställd (tkr) 887
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 174
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 174
Värdeförändring (%) 136
Tillväxt i omsättning (%) 428
Rörelsemarginal (%) 1 130
Avkastning på eget kapital (%) 152
Soliditet (%) 1 504
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7
Rörelseresultat per anställd (tkr) 45
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 509
Nettoomsättning (tkr) 45
Rörelseresultat (tkr) 148
Antal anställda 1 138

Analys

Omsättning

Northern Transport Group AB har ökat omsättningen senaste året med 16.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 45 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Northern Transport Group AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 9%. Företaget har under jämförelseåret den 1 130 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Northern Transport Group AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 89. Företaget är under jämförelseåret den 1 138 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Northern Transport Group AB har under det senaste året en soliditet på 17.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 48%. Företaget är under jämförelseåret det 1 504 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Northern Transport Group AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva förmedling, uthyrning och försäljning av entreprenadmaskiner och fordon inom bygg- och anläggnings- branschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.