Norrkust Caravan AB

Org.nr:

556802-7634

Adress:

Lappkullvägen 12

Postnummer:

952 51 Kalix

Telefon:

0923-10444
Antal sökningar:

59

Placering i länet:
308
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 12 10 4 2
Nettoomsättning (tkr) 83 236 70 097 30 079 16 760
Rörelseresultat (tkr) 4 483 3 670 1 040 813
Årets resultat (tkr) 2 542 2 031 484 288
Summa eget kapital (tkr) 8 124 4 865 2 174 1 526
Rörelsemarginal % 5.4 5.2 3.5 4.9
Avk. eget kapital % 50.2 76.5 35.0 28.6
Soliditet % 39.0 36.3 23.8 20.9
Omsättning/anställd (tkr) 6 936 7 010 7 520 8 380
Resultat/anställd (tkr) 374 367 260 407
Lön/anställd (tkr) 0 319 305 270

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 83 236 70 097 30 079 16 760
Arbetskraftskostnad 0 -3 186 -1 221 -540
Avskrivningar -118 -138 -107 -106
Andra rörelsekostnader -74 946 -60 179 -26 569 -14 633
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 847 663 385 401
Övriga rörelsekostnader -4 536 -3 587 -1 527 -1 069
Rörelseresultat 4 483 3 670 1 040 813
Ränteintäkter 0 0 61 18
Räntekostnader -257 -218 -270 -339
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -257 -218 -209 -321
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 226 3 452 831 492
Skatt -967 -760 -184 -110
Årets resultat 3 259 2 692 647 382
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 259 2 692 647 382
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -717 -660 -164 -95
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -202 -186 -46 -27
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 4 405 4 481 2 986 3 061
Maskiner och inventarier 69 112 138 104
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 474 4 593 3 124 3 165
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 4 474 4 593 3 124 3 165
Varulager 14 745 6 915 3 552 2 397
Kundfordringar 1 483 727 2 294 1 469
Övriga omsättningstillgångar 133 44 83 9
Summa operativa omsättningstillgångar 16 361 7 686 5 929 3 875
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 1 106 88 248
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 1 106 88 248
Summa tillgångar 20 837 13 385 9 141 7 288

Eget kapitalEget kapital, redovisat 6 201 3 659 1 628 1 144
EK-andel av obeskattade reserver 1 923 1 206 546 382
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 8 124 4 865 2 174 1 526

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 3 990 4 271 3 295 3 692
Externa finansiella skulder, kortfristiga 991 281 907 461
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 4 981 4 552 4 202 4 153

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 775 668 438 561
Leverantörsskulder 3 376 453 748 377
Övriga kortfristiga skulder 3 581 2 846 1 578 669
Summa operativa skulder 7 732 3 967 2 764 1 607

Summa skulder och eget kapital 20 837 13 384 9 140 7 286
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 5.4 5.2 3.5 4.9
Avkastning på eget kapital % 50.2 76.5 35.0 28.6
Soliditet % 39.0 36.3 23.8 20.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 61.3 93.6 193.3 272.1
Kassalikviditet % 20.0 52.0 76.0 115.0
Likviditetsberedskap % 0 0.02 0 0.01
Räntetäckningsgrad % 17.44 16.83 4.08 2.45
Omsättning per anställd (tkr) 6 936 7 010 7 520 8 380
Rörelseresultat per anställd (tkr) 374 367 260 407
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 319 305 270

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 308
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 308 10 973
Värdeförändring (%) 74.0 181 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 19.0 349 10 973
Rörelsemarginal (%) 5.4 784 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 50.2 279 10 973
Soliditet (%) 39.0 915 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 936 53 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 374 166 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 461 10 973
Nettoomsättning (tkr) 83 236 139 10 973
Rörelseresultat (tkr) 4 483 168 10 973
Antal anställda 12 571 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Norrkust Caravan AB har ökat omsättningen senaste året med 19.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 139 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Norrkust Caravan AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 784 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Norrkust Caravan AB har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 571 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Norrkust Caravan AB har under det senaste året en soliditet på 39.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 915 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Norrkust Caravan AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva handel- och verkstadsrörelse med fordon, främst husvagnar.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 59

Norrkust Caravan AB

Org.nr: 556802-7634

Adress:

Lappkullvägen 12

Postnummer:

952 51 Kalix

Telefon:

0923-10444

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 12
Nettooms (tkr) 83 236
Rörelseresultat (tkr) 4 483
Årets resultat (tkr) 3 259
Summa eget kapital (tkr) 8 124
Rörelsemarginal % 5.4
Avk. eget kapital % 50.2
Soliditet % 39.0
Omsättning/anställd (tkr) 6 936
Resultat/anställd (tkr) 374
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 83 236
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -118
Andra rörelsekostnader -74 946
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 847
Övriga rörelsekostnader -4 536
Rörelseresultat 4 483
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -257
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -257
Res. efter finans. intkt. och kostn. 4 226
Skatt -967
Årets resultat 3 259
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 3 259
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -717
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -202
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 4 405
Maskiner och inventarier 69
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 4 474
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 4 474
Varulager 14 745
Kundfordringar 1 483
Övriga omsättningstillgångar 133
Sum. operativa oms.tillg. 16 361
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 2
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 2
Summa tillgångar 20 837


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 6 201
EK-andel av obeskattade reserver 1 923
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 8 124


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 3 990
Ext. finans. skulder, kortfrist. 991
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 4 981


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 775
Leverantörsskulder 3 376
Övriga kortfristiga skulder 3 581
Summa operativa skulder 7 732


Summa skulder och eget kapital 20 837
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 5.4
Avkastning på eget kapital % 50.2
Soliditet % 39.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 61.3
Kassalikviditet % 20.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 17.44
Omsättning per anställd (tkr) 6 936
Rörelseresultat per anställd (tkr) 374
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 308
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 308
Värdeförändring (%) 181
Tillväxt i omsättning (%) 349
Rörelsemarginal (%) 784
Avkastning på eget kapital (%) 279
Soliditet (%) 915
Nettoomsättning per anställd (tkr) 53
Rörelseresultat per anställd (tkr) 166
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 461
Nettoomsättning (tkr) 139
Rörelseresultat (tkr) 168
Antal anställda 571

Analys

Omsättning

Norrkust Caravan AB har ökat omsättningen senaste året med 19.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 139 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Norrkust Caravan AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 784 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Norrkust Caravan AB har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 571 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Norrkust Caravan AB har under det senaste året en soliditet på 39.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 915 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Norrkust Caravan AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva handel- och verkstadsrörelse med fordon, främst husvagnar.