Apoteksgruppen i Boden Nr 1 AB

Org.nr:

556802-6354

Adress:

Box 7264

Postnummer:

103 89 Stockholm

Telefon:

0771-760760
Antal sökningar:

86

Placering i länet:
334
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 9 10 10 9
Nettoomsättning (tkr) 57 992 50 747 46 063 46 468
Rörelseresultat (tkr) 3 539 2 827 2 057 2 058
Årets resultat (tkr) 1 960 2 209 1 925 1 732
Summa eget kapital (tkr) 7 672 7 009 6 700 6 336
Rörelsemarginal % 6.1 5.6 4.5 4.4
Avk. eget kapital % 37.6 32.2 24.0 27.0
Soliditet % 53.1 53.9 53.8 44.0
Omsättning/anställd (tkr) 6 444 5 075 4 606 5 163
Resultat/anställd (tkr) 393 283 206 229
Lön/anställd (tkr) 0 0 564 579

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 57 992 50 747 46 063 46 468
Arbetskraftskostnad 0 0 -5 635 -5 214
Avskrivningar -111 -110 -737 -1 138
Andra rörelsekostnader -51 172 -44 751 -34 482 -34 847
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 161 141 150 0
Övriga rörelsekostnader -3 331 -3 200 -3 302 -3 211
Rörelseresultat 3 539 2 827 2 057 2 058
Ränteintäkter 6 9 5 24
Räntekostnader 0 0 -48 -109
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 6 9 -43 -85
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 545 2 836 2 014 1 973
Skatt -783 -626 -449 -437
Årets resultat 2 762 2 210 1 565 1 536
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 762 2 210 1 565 1 536
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -803 0 361 195
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -227 0 102 55
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 627
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 627
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 340 397 507 520
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 340 397 507 520
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 340 397 507 1 147
Varulager 2 268 2 329 2 304 2 741
Kundfordringar 3 481 4 447 2 487 2 513
Övriga omsättningstillgångar 4 054 1 162 3 450 3 742
Summa operativa omsättningstillgångar 9 803 7 938 8 241 8 996
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 54 0 0 0
Likvida medel 4 264 4 669 3 705 4 246
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 318 4 669 3 705 4 246
Summa tillgångar 14 461 13 004 12 453 14 389

Eget kapitalEget kapital, redovisat 6 869 7 009 6 700 5 975
EK-andel av obeskattade reserver 803 0 0 361
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 7 672 7 009 6 700 6 336

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 1 066
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 972
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 2 038

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 227 0 0 102
Leverantörsskulder 5 982 5 271 4 960 4 799
Övriga kortfristiga skulder 579 724 793 1 115
Summa operativa skulder 6 788 5 995 5 753 6 016

Summa skulder och eget kapital 14 460 13 004 12 453 14 390
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 6.1 5.6 4.5 4.4
Avkastning på eget kapital % 37.6 32.2 24.0 27.0
Soliditet % 53.1 53.9 53.8 44.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 32.2
Kassalikviditet % 180.0 171.0 168.0 152.0
Likviditetsberedskap % 0.07 0.09 0.08 0.09
Räntetäckningsgrad % - - 42.96 19.1
Omsättning per anställd (tkr) 6 444 5 075 4 606 5 163
Rörelseresultat per anställd (tkr) 393 283 206 229
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 564 579

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 334
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 334 10 973
Värdeförändring (%) 12.0 649 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 14.0 474 10 973
Rörelsemarginal (%) 6.1 722 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 37.6 397 10 973
Soliditet (%) 53.1 527 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 444 64 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 393 151 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 460 10 973
Nettoomsättning (tkr) 57 992 209 10 973
Rörelseresultat (tkr) 3 539 215 10 973
Antal anställda 9 789 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Apoteksgruppen i Boden Nr 1 AB har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 209 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Apoteksgruppen i Boden Nr 1 AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 722 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Apoteksgruppen i Boden Nr 1 AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 789 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Apoteksgruppen i Boden Nr 1 AB har under det senaste året en soliditet på 53.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 527 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Apoteksgruppen i Boden Nr 1 AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med receptbelagda apoteksvaror, receptfria apoteksvaror och handelsvaror som lämpar sig för försäljning och distribution till konsumenter genom apotek samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 86

Apoteksgruppen i Boden Nr 1 AB

Org.nr: 556802-6354

Adress:

Box 7264

Postnummer:

103 89 Stockholm

Telefon:

0771-760760

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 9
Nettooms (tkr) 57 992
Rörelseresultat (tkr) 3 539
Årets resultat (tkr) 2 762
Summa eget kapital (tkr) 7 672
Rörelsemarginal % 6.1
Avk. eget kapital % 37.6
Soliditet % 53.1
Omsättning/anställd (tkr) 6 444
Resultat/anställd (tkr) 393
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 57 992
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -111
Andra rörelsekostnader -51 172
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 161
Övriga rörelsekostnader -3 331
Rörelseresultat 3 539
Ränteintäkter 6
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 6
Res. efter finans. intkt. och kostn. 3 545
Skatt -783
Årets resultat 2 762
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 762
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -803
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -227
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 340
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 340
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 340
Varulager 2 268
Kundfordringar 3 481
Övriga omsättningstillgångar 4 054
Sum. operativa oms.tillg. 9 803
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 54
Likvida medel 4 264
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 318
Summa tillgångar 14 461


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 6 869
EK-andel av obeskattade reserver 803
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 7 672


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 227
Leverantörsskulder 5 982
Övriga kortfristiga skulder 579
Summa operativa skulder 6 788


Summa skulder och eget kapital 14 460
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 6.1
Avkastning på eget kapital % 37.6
Soliditet % 53.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 180.0
Likviditetsberedskap % 0.07
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 6 444
Rörelseresultat per anställd (tkr) 393
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 334
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 334
Värdeförändring (%) 649
Tillväxt i omsättning (%) 474
Rörelsemarginal (%) 722
Avkastning på eget kapital (%) 397
Soliditet (%) 527
Nettoomsättning per anställd (tkr) 64
Rörelseresultat per anställd (tkr) 151
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 460
Nettoomsättning (tkr) 209
Rörelseresultat (tkr) 215
Antal anställda 789

Analys

Omsättning

Apoteksgruppen i Boden Nr 1 AB har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 209 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Apoteksgruppen i Boden Nr 1 AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 722 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Apoteksgruppen i Boden Nr 1 AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 789 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Apoteksgruppen i Boden Nr 1 AB har under det senaste året en soliditet på 53.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 527 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Apoteksgruppen i Boden Nr 1 AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med receptbelagda apoteksvaror, receptfria apoteksvaror och handelsvaror som lämpar sig för försäljning och distribution till konsumenter genom apotek samt därmed förenlig verksamhet.