Apoteksgruppen i Kalix Nr 1 AB

Org.nr:

556801-9110

Adress:

Box 7264

Postnummer:

103 89 Stockholm

Telefon:

0771-760760
Antal sökningar:

54

Placering i länet:
958
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 4 4 5 4
Nettoomsättning (tkr) 27 665 28 440 27 002 24 727
Rörelseresultat (tkr) 1 463 1 860 2 049 2 182
Årets resultat (tkr) 847 1 401 1 852 1 686
Summa eget kapital (tkr) 1 592 2 765 3 359 3 104
Rörelsemarginal % 5.3 6.5 7.6 8.8
Avk. eget kapital % 51.8 46.7 49.7 61.5
Soliditet % 25.3 46.1 46.2 46.0
Omsättning/anställd (tkr) 6 916 7 110 5 400 6 182
Resultat/anställd (tkr) 366 465 410 546
Lön/anställd (tkr) 0 0 487 645

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 27 665 28 440 27 002 24 727
Arbetskraftskostnad 0 0 -2 433 -2 581
Avskrivningar -121 -121 -147 -159
Andra rörelsekostnader -23 687 -23 896 -19 966 -17 391
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 39 0 6 62
Övriga rörelsekostnader -2 433 -2 563 -2 413 -2 476
Rörelseresultat 1 463 1 860 2 049 2 182
Ränteintäkter 0 1 16 5
Räntekostnader -12 -42 -1 -21
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -12 -41 15 -16
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 451 1 819 2 064 2 166
Skatt -323 -389 -459 -480
Årets resultat 1 128 1 430 1 605 1 686
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 128 1 430 1 605 1 686
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -281 94 247 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -79 27 70 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 44 60 76 92
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 44 60 76 92
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 281 386 490 622
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 281 386 490 622
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 325 446 566 714
Varulager 1 415 1 332 1 184 1 221
Kundfordringar 1 290 2 565 1 013 1 145
Övriga omsättningstillgångar 2 453 998 2 372 1 980
Summa operativa omsättningstillgångar 5 158 4 895 4 569 4 346
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 32 32
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 4
Likvida medel 820 661 2 106 1 650
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 820 661 2 138 1 686
Summa tillgångar 6 303 6 002 7 273 6 746

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 099 2 553 3 052 2 550
EK-andel av obeskattade reserver 493 212 307 554
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 592 2 765 3 359 3 104

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 1 367 90 0 0
Summa finansiella skulder 1 367 90 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 139 60 86 156
Leverantörsskulder 2 882 2 754 3 069 2 712
Övriga kortfristiga skulder 323 333 759 774
Summa operativa skulder 3 344 3 147 3 914 3 642

Summa skulder och eget kapital 6 303 6 002 7 273 6 746
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 5.3 6.5 7.6 8.8
Avkastning på eget kapital % 51.8 46.7 49.7 61.5
Soliditet % 25.3 46.1 46.2 46.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 85.9 3.3 0.0 0.0
Kassalikviditet % 100.0 133.0 143.0 137.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.02 0.08 0.07
Räntetäckningsgrad % 121.92 44.31 2 065 104.14
Omsättning per anställd (tkr) 6 916 7 110 5 400 6 182
Rörelseresultat per anställd (tkr) 366 465 410 546
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 487 645

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 958
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 958 10 973
Värdeförändring (%) -43.0 1 595 10 973
Tillväxt i omsättning (%) -3.0 1 230 10 973
Rörelsemarginal (%) 5.3 800 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 51.8 269 10 973
Soliditet (%) 25.3 1 302 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 916 56 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 366 172 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 457 10 973
Nettoomsättning (tkr) 27 665 410 10 973
Rörelseresultat (tkr) 1 463 474 10 973
Antal anställda 4 1 513 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Apoteksgruppen i Kalix Nr 1 AB har minskat omsättningen senaste året med -3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 410 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Apoteksgruppen i Kalix Nr 1 AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 800 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Apoteksgruppen i Kalix Nr 1 AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 1 513 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Apoteksgruppen i Kalix Nr 1 AB har under det senaste året en soliditet på 25.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 302 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Apoteksgruppen i Kalix Nr 1 AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med receptbelagda apoteksvaror, receptfria apoteksvaror och handelsvaror som lämpar sig för försäljning och distribution till konsumenter inom apotek samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 54

Apoteksgruppen i Kalix Nr 1 AB

Org.nr: 556801-9110

Adress:

Box 7264

Postnummer:

103 89 Stockholm

Telefon:

0771-760760

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 4
Nettooms (tkr) 27 665
Rörelseresultat (tkr) 1 463
Årets resultat (tkr) 1 128
Summa eget kapital (tkr) 1 592
Rörelsemarginal % 5.3
Avk. eget kapital % 51.8
Soliditet % 25.3
Omsättning/anställd (tkr) 6 916
Resultat/anställd (tkr) 366
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 27 665
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -121
Andra rörelsekostnader -23 687
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 39
Övriga rörelsekostnader -2 433
Rörelseresultat 1 463
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -12
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -12
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 451
Skatt -323
Årets resultat 1 128
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 128
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -281
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -79
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 44
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 44
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 281
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 281
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 325
Varulager 1 415
Kundfordringar 1 290
Övriga omsättningstillgångar 2 453
Sum. operativa oms.tillg. 5 158
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 820
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 820
Summa tillgångar 6 303


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 099
EK-andel av obeskattade reserver 493
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 592


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 1 367
Summa finansiella skulder 1 367


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 139
Leverantörsskulder 2 882
Övriga kortfristiga skulder 323
Summa operativa skulder 3 344


Summa skulder och eget kapital 6 303
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 5.3
Avkastning på eget kapital % 51.8
Soliditet % 25.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 85.9
Kassalikviditet % 100.0
Likviditetsberedskap % 0.03
Räntetäckningsgrad % 121.92
Omsättning per anställd (tkr) 6 916
Rörelseresultat per anställd (tkr) 366
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 958
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 958
Värdeförändring (%) 1 595
Tillväxt i omsättning (%) 1 230
Rörelsemarginal (%) 800
Avkastning på eget kapital (%) 269
Soliditet (%) 1 302
Nettoomsättning per anställd (tkr) 56
Rörelseresultat per anställd (tkr) 172
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 457
Nettoomsättning (tkr) 410
Rörelseresultat (tkr) 474
Antal anställda 1 513

Analys

Omsättning

Apoteksgruppen i Kalix Nr 1 AB har minskat omsättningen senaste året med -3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 410 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Apoteksgruppen i Kalix Nr 1 AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 800 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Apoteksgruppen i Kalix Nr 1 AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 1 513 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Apoteksgruppen i Kalix Nr 1 AB har under det senaste året en soliditet på 25.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 302 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Apoteksgruppen i Kalix Nr 1 AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med receptbelagda apoteksvaror, receptfria apoteksvaror och handelsvaror som lämpar sig för försäljning och distribution till konsumenter inom apotek samt därmed förenlig verksamhet.