Northbike Umeå West AB

Org.nr:

556760-8566

Adress:

Tankvägen 8

Postnummer:

904 32 Umeå

Telefon:

090-7909300
Antal sökningar:

44

Placering i länet:
382
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-09 2016-09 2015-08 2014-08
Antal anställda 9 9 9 7
Nettoomsättning (tkr) 65 905 46 584 38 967 36 271
Rörelseresultat (tkr) 5 035 2 115 -439 317
Årets resultat (tkr) 1 635 1 260 -493 23
Summa eget kapital (tkr) 4 932 1 674 102 475
Rörelsemarginal % 7.6 4.5 -1.1 0.9
Avk. eget kapital % 119.9 163.4 -210.0 5.2
Soliditet % 19.5 11.5 0.8 4.8
Omsättning/anställd (tkr) 7 323 5 176 4 330 5 182
Resultat/anställd (tkr) 559 217 -49 45
Lön/anställd (tkr) 502 441 360 469

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-09 2016-09 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 65 905 46 584 38 967 36 271
Arbetskraftskostnad -4 520 -4 301 -3 242 -3 285
Avskrivningar -118 -139 -127 -159
Andra rörelsekostnader -60 528 -37 878 -33 820 -30 047
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 10 144 1 316 994 638
Övriga rörelsekostnader -5 848 -3 467 -3 211 -3 101
Rörelseresultat 5 035 2 115 -439 317
Ränteintäkter 0 17 0 0
Räntekostnader -209 -174 -199 -278
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -209 -157 -199 -278
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 826 1 958 -638 39
Skatt -867 -386 32 -15
Årets resultat 3 959 1 572 -606 24
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 959 1 572 -606 24
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 623 -312 112 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -458 -88 32 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-09 2016-09 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 221 196 261 417
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 221 196 261 417
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 221 196 261 417
Varulager 14 289 9 979 6 501 5 622
Kundfordringar 988 928 2 760 1 876
Övriga omsättningstillgångar 9 770 884 504 350
Summa operativa omsättningstillgångar 25 047 11 791 9 765 7 848
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 50 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 56 2 494 2 572 1 544
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 56 2 544 2 572 1 544
Summa tillgångar 25 324 14 531 12 598 9 809

Eget kapitalEget kapital, redovisat 2 997 1 362 102 363
EK-andel av obeskattade reserver 1 935 312 0 112
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 932 1 674 102 475

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 5 579 400 0 2 200
Externa finansiella skulder, kortfristiga 400 800 805 800
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 2 000 2 000 0 0
Summa finansiella skulder 7 979 3 200 805 3 000

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 546 88 4 378 3 289
Leverantörsskulder 9 701 7 335 4 915 1 687
Övriga kortfristiga skulder 2 165 2 233 2 398 1 358
Summa operativa skulder 12 412 9 656 11 691 6 334

Summa skulder och eget kapital 25 323 14 530 12 598 9 809
Nyckeltal i genomsnitt 2017-09 2016-09 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 7.6 4.5 -1.1 0.9
Avkastning på eget kapital % 119.9 163.4 -210.0 5.2
Soliditet % 19.5 11.5 0.8 4.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 161.8 191.2 789.2 631.2
Kassalikviditet % 76.0 35.0 72.0 98.0
Likviditetsberedskap % 0 0.05 0.07 0.04
Räntetäckningsgrad % 24.09 12.25 -2.21 1.14
Omsättning per anställd (tkr) 7 323 4 778 4 330 5 182
Rörelseresultat per anställd (tkr) 559 217 -49 45
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 502 441 360 469

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 382
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 382 12 686
Värdeförändring (%) 344.0 26 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 41.0 126 12 686
Rörelsemarginal (%) 7.6 660 12 686
Avkastning på eget kapital (%) 119.9 46 12 686
Soliditet (%) 19.5 1 482 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 323 54 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 559 109 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 502 179 12 686
Nettoomsättning (tkr) 65 905 210 12 686
Rörelseresultat (tkr) 5 035 186 12 686
Antal anställda 9 795 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Northbike Umeå West AB har ökat omsättningen senaste året med 41.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 210 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Northbike Umeå West AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 660 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Northbike Umeå West AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 795 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Northbike Umeå West AB har under det senaste året en soliditet på 19.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 482 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Northbike Umeå West AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Jonas Olert (f. 1977) Ledamot, Verkställande direktör
Per Olof Boström (f. 1966) Extern vice verkställande direktör
Jennie Mari Ann Olert (f. 1981) Suppleant
Jan Åke Ullsten (f. 1954) Revisor
Esko Tapani Ruusila (f. 1983) Revisorssuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva försäljning, uthyrning och reparationer av motorcyklar och andra motordrivna fordon samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 44

Northbike Umeå West AB

Org.nr: 556760-8566

Adress:

Tankvägen 8

Postnummer:

904 32 Umeå

Telefon:

090-7909300

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-09
Antal anställda 9
Nettooms (tkr) 65 905
Rörelseresultat (tkr) 5 035
Årets resultat (tkr) 3 959
Summa eget kapital (tkr) 4 932
Rörelsemarginal % 7.6
Avk. eget kapital % 119.9
Soliditet % 19.5
Omsättning/anställd (tkr) 7 323
Resultat/anställd (tkr) 559
Lön/anställd (tkr) 502

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-09
Nettoomsättning 65 905
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -118
Andra rörelsekostnader -60 528
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 10 144
Övriga rörelsekostnader -5 848
Rörelseresultat 5 035
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -209
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -209
Res. efter finans. intkt. och kostn. 4 826
Skatt -867
Årets resultat 3 959
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 3 959
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 623
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -458
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-09
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 221
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 221
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 221
Varulager 14 289
Kundfordringar 988
Övriga omsättningstillgångar 9 770
Sum. operativa oms.tillg. 25 047
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 56
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 56
Summa tillgångar 25 324


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 997
EK-andel av obeskattade reserver 1 935
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 4 932


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 5 579
Ext. finans. skulder, kortfrist. 400
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 2 000
Summa finansiella skulder 7 979


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 546
Leverantörsskulder 9 701
Övriga kortfristiga skulder 2 165
Summa operativa skulder 12 412


Summa skulder och eget kapital 25 323
Nyckeltal i genomsnitt 2017-09
Rörelsemarginal % 7.6
Avkastning på eget kapital % 119.9
Soliditet % 19.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 161.8
Kassalikviditet % 76.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 24.09
Omsättning per anställd (tkr) 7 323
Rörelseresultat per anställd (tkr) 559
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 502

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 382
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 382
Värdeförändring (%) 26
Tillväxt i omsättning (%) 126
Rörelsemarginal (%) 660
Avkastning på eget kapital (%) 46
Soliditet (%) 1 482
Nettoomsättning per anställd (tkr) 54
Rörelseresultat per anställd (tkr) 109
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 179
Nettoomsättning (tkr) 210
Rörelseresultat (tkr) 186
Antal anställda 795

Analys

Omsättning

Northbike Umeå West AB har ökat omsättningen senaste året med 41.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 210 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Northbike Umeå West AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 660 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Northbike Umeå West AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 795 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Northbike Umeå West AB har under det senaste året en soliditet på 19.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 482 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Northbike Umeå West AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Jonas Olert (f. 1977) Ledamot, Verkställande direktör
Per Olof Boström (f. 1966) Extern vice verkställande direktör
Jennie Mari Ann Olert (f. 1981) Suppleant
Jan Åke Ullsten (f. 1954) Revisor
Esko Tapani Ruusila (f. 1983) Revisorssuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva försäljning, uthyrning och reparationer av motorcyklar och andra motordrivna fordon samt därmed förenlig verksamhet.