Sale-Market Umeå AB

Org.nr:

556759-0293

Adress:

Box 3038

Postnummer:

903 02 Umeå

Telefon:

090-3431311
Antal sökningar:

73

Placering i länet:
484
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 4 4 3 3
Nettoomsättning (tkr) 14 135 7 919 7 824 7 192
Rörelseresultat (tkr) 2 053 404 -197 1 091
Årets resultat (tkr) 1 220 267 -76 698
Summa eget kapital (tkr) 5 152 4 181 4 664 5 553
Rörelsemarginal % 14.5 5.1 -2.5 15.2
Avk. eget kapital % 36.5 6.3 -3.9 17.5
Soliditet % 55.6 67.7 55.9 65.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 534 1 980 2 608 2 397
Resultat/anställd (tkr) 513 101 -66 364
Lön/anställd (tkr) 0 453 501 583

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 14 135 7 919 7 824 7 192
Arbetskraftskostnad 0 -1 812 -1 502 -1 748
Avskrivningar -512 -485 -362 -341
Andra rörelsekostnader -9 026 -3 008 -4 232 -1 959
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 51 0 28 0
Övriga rörelsekostnader -2 595 -2 210 -1 953 -2 053
Rörelseresultat 2 053 404 -197 1 091
Ränteintäkter 167 10 6 94
Räntekostnader -27 -36 -46 -9
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 140 -26 -40 85
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 193 378 -237 1 176
Skatt -491 -101 36 -284
Årets resultat 1 702 277 -201 892
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 702 277 -201 892
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -452 -9 126 -194
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -128 -2 36 -55
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 600 600 600 1 667
Maskiner och inventarier 1 827 1 233 1 211 829
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 427 1 833 1 811 2 496
Andelar i koncern- och intresseföretag 98 50 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 2 525 1 883 1 811 2 496
Varulager 4 065 2 588 2 484 4 180
Kundfordringar 835 374 719 406
Övriga omsättningstillgångar 910 1 206 3 100 660
Summa operativa omsättningstillgångar 5 810 4 168 6 303 5 246
Fordringar på koncern- och intresseföretag 691 8 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 239 116 230 737
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 930 124 230 737
Summa tillgångar 9 265 6 175 8 344 8 479

Eget kapitalEget kapital, redovisat 2 929 2 410 2 902 3 665
EK-andel av obeskattade reserver 2 223 1 771 1 762 1 888
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 5 152 4 181 4 664 5 553

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 893 490 943 1 199
Externa finansiella skulder, kortfristiga 105 51 1 300 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 998 541 2 243 1 199

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 627 499 497 532
Leverantörsskulder 291 145 227 378
Övriga kortfristiga skulder 2 197 810 713 816
Summa operativa skulder 3 115 1 454 1 437 1 726

Summa skulder och eget kapital 9 265 6 176 8 344 8 478
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 14.5 5.1 -2.5 15.2
Avkastning på eget kapital % 36.5 6.3 -3.9 17.5
Soliditet % 55.6 67.7 55.9 65.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 19.4 12.9 48.1 21.6
Kassalikviditet % 77.0 169.0 181.0 151.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0.01 0.03 0.1
Räntetäckningsgrad % 82.22 11.5 -4.15 131.67
Omsättning per anställd (tkr) 3 534 1 980 2 608 2 397
Rörelseresultat per anställd (tkr) 513 101 -66 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 453 501 583

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 484
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 484 12 686
Värdeförändring (%) 32.0 442 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 78.0 46 12 686
Rörelsemarginal (%) 14.5 304 12 686
Avkastning på eget kapital (%) 36.5 511 12 686
Soliditet (%) 55.6 468 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 534 213 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 513 122 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 414 12 686
Nettoomsättning (tkr) 14 135 762 12 686
Rörelseresultat (tkr) 2 053 388 12 686
Antal anställda 4 1 515 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Sale-Market Umeå AB har ökat omsättningen senaste året med 78.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 762 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sale-Market Umeå AB har det senaste året en rörelsemarginal på 14.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 304 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Sale-Market Umeå AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 1 515 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Sale-Market Umeå AB har under det senaste året en soliditet på 55.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 47%. Företaget är under jämförelseåret det 468 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Sale-Market Umeå AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet inom svetsarbeten och industri- montage, import och försäljning av snöskotrar och snöskoter- reservdelar, tillverkning och försäljning av plastprodukter inom fordonsbranschen, försäljning och förmedling av fordon såsompersonbilar, motorcyklar, fyrhjulingar, skoter, snöslunga och gräsklippare, rekonditionering av personbilar, däckverkstad, uthyrning av fordon såsom sprinterbuss, släpvagn, personbilar, motorcyklar, fyrhjulingar, skoter, snöslunga och gräsklippare,handel med konfektion, bemanning, köp, försäljning och uthyrning av fastigheter, handel med alkoholhaltiga drycker samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 73

Sale-Market Umeå AB

Org.nr: 556759-0293

Adress:

Box 3038

Postnummer:

903 02 Umeå

Telefon:

090-3431311

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-06
Antal anställda 4
Nettooms (tkr) 14 135
Rörelseresultat (tkr) 2 053
Årets resultat (tkr) 1 702
Summa eget kapital (tkr) 5 152
Rörelsemarginal % 14.5
Avk. eget kapital % 36.5
Soliditet % 55.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 534
Resultat/anställd (tkr) 513
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06
Nettoomsättning 14 135
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -512
Andra rörelsekostnader -9 026
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 51
Övriga rörelsekostnader -2 595
Rörelseresultat 2 053
Ränteintäkter 167
Räntekostnader -27
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 140
Res. efter finans. intkt. och kostn. 2 193
Skatt -491
Årets resultat 1 702
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 702
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -452
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -128
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 600
Maskiner och inventarier 1 827
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 2 427
And. i koncern- & intressefrtg. 98
Sum. oper. anlägg.tillg. 2 525
Varulager 4 065
Kundfordringar 835
Övriga omsättningstillgångar 910
Sum. operativa oms.tillg. 5 810
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 691
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 239
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 930
Summa tillgångar 9 265


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 929
EK-andel av obeskattade reserver 2 223
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 5 152


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 893
Ext. finans. skulder, kortfrist. 105
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 998


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 627
Leverantörsskulder 291
Övriga kortfristiga skulder 2 197
Summa operativa skulder 3 115


Summa skulder och eget kapital 9 265
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06
Rörelsemarginal % 14.5
Avkastning på eget kapital % 36.5
Soliditet % 55.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 19.4
Kassalikviditet % 77.0
Likviditetsberedskap % 0.02
Räntetäckningsgrad % 82.22
Omsättning per anställd (tkr) 3 534
Rörelseresultat per anställd (tkr) 513
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 484
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 484
Värdeförändring (%) 442
Tillväxt i omsättning (%) 46
Rörelsemarginal (%) 304
Avkastning på eget kapital (%) 511
Soliditet (%) 468
Nettoomsättning per anställd (tkr) 213
Rörelseresultat per anställd (tkr) 122
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 414
Nettoomsättning (tkr) 762
Rörelseresultat (tkr) 388
Antal anställda 1 515

Analys

Omsättning

Sale-Market Umeå AB har ökat omsättningen senaste året med 78.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 762 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sale-Market Umeå AB har det senaste året en rörelsemarginal på 14.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 304 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Sale-Market Umeå AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 1 515 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Sale-Market Umeå AB har under det senaste året en soliditet på 55.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 47%. Företaget är under jämförelseåret det 468 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Sale-Market Umeå AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet inom svetsarbeten och industri- montage, import och försäljning av snöskotrar och snöskoter- reservdelar, tillverkning och försäljning av plastprodukter inom fordonsbranschen, försäljning och förmedling av fordon såsompersonbilar, motorcyklar, fyrhjulingar, skoter, snöslunga och gräsklippare, rekonditionering av personbilar, däckverkstad, uthyrning av fordon såsom sprinterbuss, släpvagn, personbilar, motorcyklar, fyrhjulingar, skoter, snöslunga och gräsklippare,handel med konfektion, bemanning, köp, försäljning och uthyrning av fastigheter, handel med alkoholhaltiga drycker samt idka därmed förenlig verksamhet.