Elon i Luleå AB

Org.nr:

556750-2017

Adress:

Spantgatan 8

Postnummer:

973 46 Luleå

Telefon:

0920-221680

Moderbolag:

Antal sökningar:

79

Placering i länet:
1 241
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06
Antal anställda 4 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 19 579 19 687 30 092 15 415
Rörelseresultat (tkr) 815 1 237 1 940 683
Årets resultat (tkr) 407 709 414 525
Summa eget kapital (tkr) 1 190 1 431 2 681 2 114
Rörelsemarginal % 4.2 6.3 6.4 4.4
Avk. eget kapital % 47.1 46.2 49.9 33.3
Soliditet % 21.2 29.0 49.0 44.8
Omsättning/anställd (tkr) 4 895 6 562 10 031 5 138
Resultat/anställd (tkr) 204 412 431 228
Lön/anställd (tkr) 0 0 669 504

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06
Nettoomsättning 19 579 19 687 30 092 15 415
Arbetskraftskostnad 0 0 -3 012 -1 512
Avskrivningar -37 -5 -9 -7
Andra rörelsekostnader -16 376 -15 667 -21 534 -10 678
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 631 166 309 0
Övriga rörelsekostnader -2 982 -2 944 -3 906 -2 535
Rörelseresultat 815 1 237 1 940 683
Ränteintäkter 0 0 26 10
Räntekostnader -4 -14 -3 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -4 -14 23 10
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 811 1 223 1 963 693
Skatt -194 -272 -169 -89
Årets resultat 617 951 1 794 604
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 617 951 1 794 604
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -210 -242 -153 -79
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -59 -68 -43 -22
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 220 20 26 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 220 20 26 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 220 20 26 0
Varulager 1 671 1 700 1 635 2 297
Kundfordringar 1 355 787 2 050 429
Övriga omsättningstillgångar 1 189 780 962 345
Summa operativa omsättningstillgångar 4 215 3 267 4 647 3 071
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 15 709
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 170 1 654 782 936
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 170 1 654 797 1 645
Summa tillgångar 5 605 4 941 5 470 4 716

Eget kapitalEget kapital, redovisat 507 958 2 449 2 035
EK-andel av obeskattade reserver 683 473 232 79
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 190 1 431 2 681 2 114

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 666 134 0 0
Summa finansiella skulder 666 134 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 193 134 66 22
Leverantörsskulder 2 436 1 884 1 571 1 547
Övriga kortfristiga skulder 1 121 1 359 1 152 1 033
Summa operativa skulder 3 750 3 377 2 789 2 602

Summa skulder och eget kapital 5 606 4 942 5 470 4 716
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06
Rörelsemarginal % 4.2 6.3 6.4 4.4
Avkastning på eget kapital % 47.1 46.2 49.9 33.3
Soliditet % 21.2 29.0 49.0 44.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 56.0 9.4 0.0 0.0
Kassalikviditet % 88.0 95.0 139.0 66.0
Likviditetsberedskap % 0.06 0.08 0.03 0.06
Räntetäckningsgrad % 203.75 88.36 655.33 -
Omsättning per anställd (tkr) 4 895 6 562 6 687 5 138
Rörelseresultat per anställd (tkr) 204 412 431 228
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 669 504

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 241
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 241 10 973
Värdeförändring (%) -11.0 1 217 10 973
Tillväxt i omsättning (%) -1.0 1 128 10 973
Rörelsemarginal (%) 4.2 903 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 47.1 303 10 973
Soliditet (%) 21.2 1 405 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 895 91 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 204 358 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 349 10 973
Nettoomsättning (tkr) 19 579 572 10 973
Rörelseresultat (tkr) 815 720 10 973
Antal anställda 4 1 496 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Elon i Luleå AB har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 572 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Elon i Luleå AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 903 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Elon i Luleå AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 496 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Elon i Luleå AB har under det senaste året en soliditet på 21.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 1 405 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Elon i Luleå AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning och uthyrning av köksinredning, maskiner och utrustningar främst för hem och hushåll samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 79

Elon i Luleå AB

Org.nr: 556750-2017

Adress:

Spantgatan 8

Postnummer:

973 46 Luleå

Telefon:

0920-221680

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 4
Nettooms (tkr) 19 579
Rörelseresultat (tkr) 815
Årets resultat (tkr) 617
Summa eget kapital (tkr) 1 190
Rörelsemarginal % 4.2
Avk. eget kapital % 47.1
Soliditet % 21.2
Omsättning/anställd (tkr) 4 895
Resultat/anställd (tkr) 204
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 19 579
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -37
Andra rörelsekostnader -16 376
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 631
Övriga rörelsekostnader -2 982
Rörelseresultat 815
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -4
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -4
Res. efter finans. intkt. och kostn. 811
Skatt -194
Årets resultat 617
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 617
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -210
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -59
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 220
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 220
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 220
Varulager 1 671
Kundfordringar 1 355
Övriga omsättningstillgångar 1 189
Sum. operativa oms.tillg. 4 215
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 170
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 170
Summa tillgångar 5 605


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 507
EK-andel av obeskattade reserver 683
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 190


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 666
Summa finansiella skulder 666


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 193
Leverantörsskulder 2 436
Övriga kortfristiga skulder 1 121
Summa operativa skulder 3 750


Summa skulder och eget kapital 5 606
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 4.2
Avkastning på eget kapital % 47.1
Soliditet % 21.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 56.0
Kassalikviditet % 88.0
Likviditetsberedskap % 0.06
Räntetäckningsgrad % 203.75
Omsättning per anställd (tkr) 4 895
Rörelseresultat per anställd (tkr) 204
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 1 241
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 241
Värdeförändring (%) 1 217
Tillväxt i omsättning (%) 1 128
Rörelsemarginal (%) 903
Avkastning på eget kapital (%) 303
Soliditet (%) 1 405
Nettoomsättning per anställd (tkr) 91
Rörelseresultat per anställd (tkr) 358
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 349
Nettoomsättning (tkr) 572
Rörelseresultat (tkr) 720
Antal anställda 1 496

Analys

Omsättning

Elon i Luleå AB har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 572 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Elon i Luleå AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 903 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Elon i Luleå AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 496 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Elon i Luleå AB har under det senaste året en soliditet på 21.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 1 405 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Elon i Luleå AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning och uthyrning av köksinredning, maskiner och utrustningar främst för hem och hushåll samt därmed förenlig verksamhet.