Rundström Åkeri AB

Org.nr:

556735-7941

Adress:

Sunnanågatan 17 lgh 1001

Postnummer:

931 64 Skellefteå

Telefon:

0910-580163
Antal sökningar:

90

Placering i länet:
767
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 5 4 3 3
Nettoomsättning (tkr) 7 417 5 185 3 299 4 039
Rörelseresultat (tkr) 993 533 557 663
Årets resultat (tkr) 392 2 97 382
Summa eget kapital (tkr) 3 656 2 927 2 555 2 160
Rörelsemarginal % 13.4 10.3 16.9 16.4
Avk. eget kapital % 22.1 13.6 16.8 24.6
Soliditet % 47.5 37.6 45.8 45.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 483 1 296 1 100 1 346
Resultat/anställd (tkr) 199 133 186 221
Lön/anställd (tkr) 0 0 329 279

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 7 417 5 185 3 299 4 039
Arbetskraftskostnad 0 0 -987 -836
Avskrivningar -596 -631 -255 -477
Andra rörelsekostnader -5 339 -3 592 -1 140 -1 559
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 222 0
Övriga rörelsekostnader -489 -429 -582 -504
Rörelseresultat 993 533 557 663
Ränteintäkter 0 0 0 2
Räntekostnader -51 -53 -49 -57
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -51 -53 -49 -55
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 942 480 508 608
Skatt -213 -109 -113 -135
Årets resultat 729 372 395 473
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 729 372 395 473
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -337 -371 -298 -91
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -95 -105 -84 -26
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 4 137 4 564 2 670 1 813
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 137 4 564 2 670 1 813
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 4 137 4 564 2 670 1 813
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 604 643 322 469
Övriga omsättningstillgångar 68 394 65 93
Summa operativa omsättningstillgångar 672 1 037 387 562
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 559 559 559 559
Likvida medel 2 327 1 616 1 966 1 790
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 886 2 175 2 525 2 349
Summa tillgångar 7 695 7 776 5 582 4 724

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 728 1 336 1 334 1 237
EK-andel av obeskattade reserver 1 928 1 591 1 221 923
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 656 2 927 2 555 2 160

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 847 2 425 1 566 1 309
Externa finansiella skulder, kortfristiga 838 1 213 583 312
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 1 685 3 638 2 149 1 621

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 533 449 344 260
Leverantörsskulder 252 290 86 160
Övriga kortfristiga skulder 569 471 447 523
Summa operativa skulder 2 354 1 210 877 943

Summa skulder och eget kapital 7 695 7 775 5 581 4 724
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 13.4 10.3 16.9 16.4
Avkastning på eget kapital % 22.1 13.6 16.8 24.6
Soliditet % 47.5 37.6 45.8 45.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 46.1 124.3 84.1 75.1
Kassalikviditet % 181.0 134.0 211.0 236.0
Likviditetsberedskap % 0.31 0.31 0.6 0.44
Räntetäckningsgrad % 19.47 10.06 11.37 11.67
Omsättning per anställd (tkr) 1 483 1 296 1 100 1 346
Rörelseresultat per anställd (tkr) 199 133 186 221
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 329 279

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 767
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 767 12 686
Värdeförändring (%) 29.0 473 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 43.0 120 12 686
Rörelsemarginal (%) 13.4 344 12 686
Avkastning på eget kapital (%) 22.1 810 12 686
Soliditet (%) 47.5 664 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 483 858 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 199 431 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 361 12 686
Nettoomsättning (tkr) 7 417 1 236 12 686
Rörelseresultat (tkr) 993 692 12 686
Antal anställda 5 1 301 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Rundström Åkeri AB har ökat omsättningen senaste året med 43.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 1 236 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Rundström Åkeri AB har det senaste året en rörelsemarginal på 13.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 344 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Rundström Åkeri AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 1 301 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Rundström Åkeri AB har under det senaste året en soliditet på 47.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 664 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Rundström Åkeri AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva vägtransporter av gods samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 90

Rundström Åkeri AB

Org.nr: 556735-7941

Adress:

Sunnanågatan 17 lgh 1001

Postnummer:

931 64 Skellefteå

Telefon:

0910-580163

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 5
Nettooms (tkr) 7 417
Rörelseresultat (tkr) 993
Årets resultat (tkr) 729
Summa eget kapital (tkr) 3 656
Rörelsemarginal % 13.4
Avk. eget kapital % 22.1
Soliditet % 47.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 483
Resultat/anställd (tkr) 199
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 7 417
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -596
Andra rörelsekostnader -5 339
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -489
Rörelseresultat 993
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -51
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -51
Res. efter finans. intkt. och kostn. 942
Skatt -213
Årets resultat 729
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 729
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -337
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -95
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 4 137
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 4 137
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 4 137
Varulager 0
Kundfordringar 604
Övriga omsättningstillgångar 68
Sum. operativa oms.tillg. 672
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 559
Likvida medel 2 327
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 2 886
Summa tillgångar 7 695


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 728
EK-andel av obeskattade reserver 1 928
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 3 656


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 847
Ext. finans. skulder, kortfrist. 838
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 1 685


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 533
Leverantörsskulder 252
Övriga kortfristiga skulder 569
Summa operativa skulder 2 354


Summa skulder och eget kapital 7 695
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 13.4
Avkastning på eget kapital % 22.1
Soliditet % 47.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 46.1
Kassalikviditet % 181.0
Likviditetsberedskap % 0.31
Räntetäckningsgrad % 19.47
Omsättning per anställd (tkr) 1 483
Rörelseresultat per anställd (tkr) 199
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 767
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 767
Värdeförändring (%) 473
Tillväxt i omsättning (%) 120
Rörelsemarginal (%) 344
Avkastning på eget kapital (%) 810
Soliditet (%) 664
Nettoomsättning per anställd (tkr) 858
Rörelseresultat per anställd (tkr) 431
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 361
Nettoomsättning (tkr) 1 236
Rörelseresultat (tkr) 692
Antal anställda 1 301

Analys

Omsättning

Rundström Åkeri AB har ökat omsättningen senaste året med 43.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 1 236 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Rundström Åkeri AB har det senaste året en rörelsemarginal på 13.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 344 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Rundström Åkeri AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 1 301 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Rundström Åkeri AB har under det senaste året en soliditet på 47.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 664 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Rundström Åkeri AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva vägtransporter av gods samt därmed förenlig verksamhet.