Brygg Club & Café AB

Org.nr:

556734-6555

Adress:

Box 725

Postnummer:

931 27 Skellefteå

Telefon:

0911-19926
Antal sökningar:

52

Placering i länet:
1 491
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 17 13 6 0
Nettoomsättning (tkr) 17 365 11 464 4 426 327
Rörelseresultat (tkr) 812 -231 -231 186
Årets resultat (tkr) 745 -341 -325 70
Summa eget kapital (tkr) 1 120 374 715 464
Rörelsemarginal % 4.7 -2.0 -5.2 56.9
Avk. eget kapital % 99.7 -62.6 -55.1 16.3
Soliditet % 23.5 7.2 11.8 18.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 021 882 738 n/a
Resultat/anställd (tkr) 48 -18 -39 n/a
Lön/anställd (tkr) 0 388 347 n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 17 365 11 464 4 426 327
Arbetskraftskostnad 0 -5 048 -2 082 0
Avskrivningar -487 -510 -165 -78
Andra rörelsekostnader -11 707 -3 697 -1 265 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 179 255 1 0
Övriga rörelsekostnader -4 538 -2 695 -1 146 -63
Rörelseresultat 812 -231 -231 186
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -34 -110 -94 -96
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -34 -110 -94 -96
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 778 -341 -325 90
Skatt -33 0 0 -20
Årets resultat 745 -341 -325 70
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 745 -341 -325 70
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 2 172 2 254 2 337
Maskiner och inventarier 1 540 1 785 1 898 6
Övriga materiella anläggningstillgångar 122 70 57 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 662 4 027 4 209 2 343
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 662 4 027 4 209 2 343
Varulager 320 307 329 0
Kundfordringar 200 351 8 92
Övriga omsättningstillgångar 68 72 70 9
Summa operativa omsättningstillgångar 588 730 407 101
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 75
Övriga externa finansiella tillgångar 45 0 0 0
Likvida medel 2 470 409 1 442 63
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 515 409 1 442 138
Summa tillgångar 4 765 5 166 6 058 2 582

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 120 374 715 464
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 120 374 715 464

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 154 2 232 2 440 1 990
Externa finansiella skulder, kortfristiga 168 208 208 40
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 568 229 741 0
Summa finansiella skulder 890 2 669 3 389 2 030

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 56 0 0 0
Leverantörsskulder 853 694 429 1
Övriga kortfristiga skulder 1 846 1 430 1 526 87
Summa operativa skulder 2 755 2 124 1 955 88

Summa skulder och eget kapital 4 765 5 167 6 059 2 582
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 4.7 -2.0 -5.2 56.9
Avkastning på eget kapital % 99.7 -62.6 -55.1 16.3
Soliditet % 23.5 7.2 11.8 18.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 79.5 713.6 474.0 437.5
Kassalikviditet % 80.0 32.0 52.0 128.0
Likviditetsberedskap % 0.14 0.04 0.33 0.19
Räntetäckningsgrad % 23.88 -2.1 -2.46 1.94
Omsättning per anställd (tkr) 1 021 882 738 -
Rörelseresultat per anställd (tkr) 48 -18 -39 n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 388 347 -

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 1 491
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 491 12 686
Värdeförändring (%) 236.0 42 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 51.0 92 12 686
Rörelsemarginal (%) 4.7 931 12 686
Avkastning på eget kapital (%) 99.7 89 12 686
Soliditet (%) 23.5 1 387 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 021 1 413 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 48 1 108 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 356 12 686
Nettoomsättning (tkr) 17 365 645 12 686
Rörelseresultat (tkr) 812 774 12 686
Antal anställda 17 395 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Brygg Club & Café AB har ökat omsättningen senaste året med 51.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 645 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Brygg Club & Café AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 931 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Brygg Club & Café AB har under det senaste året 17 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 395 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Brygg Club & Café AB har under det senaste året en soliditet på 23.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 1 387 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Brygg Club & Café AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är café, catering, bar, nattklubb, event, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 52

Brygg Club & Café AB

Org.nr: 556734-6555

Adress:

Box 725

Postnummer:

931 27 Skellefteå

Telefon:

0911-19926

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 17
Nettooms (tkr) 17 365
Rörelseresultat (tkr) 812
Årets resultat (tkr) 745
Summa eget kapital (tkr) 1 120
Rörelsemarginal % 4.7
Avk. eget kapital % 99.7
Soliditet % 23.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 021
Resultat/anställd (tkr) 48
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 17 365
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -487
Andra rörelsekostnader -11 707
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 179
Övriga rörelsekostnader -4 538
Rörelseresultat 812
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -34
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -34
Res. efter finans. intkt. och kostn. 778
Skatt -33
Årets resultat 745
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 745
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 1 540
Övr. materiella anläggningstillg. 122
Sum. mater. anlägg.tillg. 1 662
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 1 662
Varulager 320
Kundfordringar 200
Övriga omsättningstillgångar 68
Sum. operativa oms.tillg. 588
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 45
Likvida medel 2 470
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 2 515
Summa tillgångar 4 765


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 120
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 120


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 154
Ext. finans. skulder, kortfrist. 168
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 568
Summa finansiella skulder 890


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 56
Leverantörsskulder 853
Övriga kortfristiga skulder 1 846
Summa operativa skulder 2 755


Summa skulder och eget kapital 4 765
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 4.7
Avkastning på eget kapital % 99.7
Soliditet % 23.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 79.5
Kassalikviditet % 80.0
Likviditetsberedskap % 0.14
Räntetäckningsgrad % 23.88
Omsättning per anställd (tkr) 1 021
Rörelseresultat per anställd (tkr) 48
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 1 491
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 491
Värdeförändring (%) 42
Tillväxt i omsättning (%) 92
Rörelsemarginal (%) 931
Avkastning på eget kapital (%) 89
Soliditet (%) 1 387
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 413
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 108
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 356
Nettoomsättning (tkr) 645
Rörelseresultat (tkr) 774
Antal anställda 395

Analys

Omsättning

Brygg Club & Café AB har ökat omsättningen senaste året med 51.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 645 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Brygg Club & Café AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 931 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Brygg Club & Café AB har under det senaste året 17 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 395 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Brygg Club & Café AB har under det senaste året en soliditet på 23.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 1 387 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Brygg Club & Café AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är café, catering, bar, nattklubb, event, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.