Statkraft Värme AB

Org.nr:

556730-9173

Adress:

Box 10198

Postnummer:

434 22 Kungsbacka

Telefon:

0300-562400

Moderbolag:

STATKRAFT AS
Antal sökningar:

195

Placering i länet:
22
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 20 21 21 21
Nettoomsättning (tkr) 139 538 133 952 127 311 128 954
Rörelseresultat (tkr) 28 652 19 752 15 640 25 442
Årets resultat (tkr) 21 911 536 100 14 238
Summa eget kapital (tkr) 421 179 395 575 395 906 396 876
Rörelsemarginal % 20.5 14.7 12.3 19.7
Avk. eget kapital % 6.3 5.1 4.2 5.1
Soliditet % 80.8 77.9 78.8 81.3
Omsättning/anställd (tkr) 6 977 6 379 6 062 6 141
Resultat/anställd (tkr) 1 433 941 745 1 212
Lön/anställd (tkr) 1 085 1 000 977 950

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 139 538 133 952 127 311 128 954
Arbetskraftskostnad -21 694 -20 997 -20 516 -19 945
Avskrivningar -24 910 -23 343 -23 520 -20 274
Andra rörelsekostnader -42 695 -43 792 -43 271 -46 531
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 142 179 287 4 930
Övriga rörelsekostnader -21 729 -26 247 -24 651 -21 692
Rörelseresultat 28 652 19 752 15 640 25 442
Ränteintäkter 79 57 79 1 146
Räntekostnader -14 -24 -28 -1 085
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 65 33 51 61
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 28 717 19 785 15 691 25 503
Skatt -3 113 451 1 117 -5 923
Årets resultat 25 604 20 236 16 808 19 580
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 25 604 20 236 16 808 19 580
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -3 693 867 1 069 -5 342
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -1 041 245 302 -1 507
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 79 028 81 646 83 964 83 263
Maskiner och inventarier 258 667 263 160 260 762 266 139
Övriga materiella anläggningstillgångar 638 5 133 4 747 5 347
Summa materiella anläggningstillgångar 338 333 349 939 349 473 354 749
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 338 333 349 939 349 473 354 749
Varulager 13 817 12 249 11 612 15 137
Kundfordringar 17 806 9 889 15 870 14 287
Övriga omsättningstillgångar 18 357 26 425 19 259 18 975
Summa operativa omsättningstillgångar 49 980 48 563 46 741 48 399
Fordringar på koncern- och intresseföretag 131 783 108 267 105 088 83 959
Övriga externa finansiella tillgångar 1 110 1 083 1 056 950
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 132 893 109 350 106 144 84 909
Summa tillgångar 521 206 507 852 502 358 488 057

Eget kapitalEget kapital, redovisat 234 456 212 545 212 009 211 909
EK-andel av obeskattade reserver 186 723 183 030 183 897 184 967
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 421 179 395 575 395 906 396 876

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 807 21 111 18 181 431
Summa finansiella skulder 807 21 111 18 181 431

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 52 665 51 624 51 869 52 170
Leverantörsskulder 7 422 7 874 6 483 6 244
Övriga kortfristiga skulder 39 133 31 668 29 919 32 336
Summa operativa skulder 99 220 91 166 88 271 90 750

Summa skulder och eget kapital 521 206 507 852 502 358 488 057
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 20.5 14.7 12.3 19.7
Avkastning på eget kapital % 6.3 5.1 4.2 5.1
Soliditet % 80.8 77.9 78.8 81.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.2 5.3 4.6 0.1
Kassalikviditet % 76.0 60.0 64.0 85.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 2 052.21 825.38 561.39 24.51
Omsättning per anställd (tkr) 6 977 6 379 6 062 6 141
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 433 941 745 1 212
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 085 1 000 977 950

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 22
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 22 18 490
Värdeförändring (%) 6.0 1 236 18 490
Tillväxt i omsättning (%) 4.0 1 298 18 490
Rörelsemarginal (%) 20.5 233 18 490
Avkastning på eget kapital (%) 6.3 1 855 18 490
Soliditet (%) 80.8 95 18 490
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 977 111 18 490
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 433 48 18 490
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 085 12 18 490
Nettoomsättning (tkr) 139 538 142 18 490
Rörelseresultat (tkr) 28 652 57 18 490
Antal anställda 20 428 18 490
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Statkraft Värme AB har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 142 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Statkraft Värme AB har det senaste året en rörelsemarginal på 20.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 233 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Statkraft Värme AB har under det senaste året 20 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 428 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Statkraft Värme AB har under det senaste året en soliditet på 80.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 95 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Statkraft Värme AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis inom energiområdet samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 195

Statkraft Värme AB

Org.nr: 556730-9173

Adress:

Box 10198

Postnummer:

434 22 Kungsbacka

Telefon:

0300-562400

Moderbolag:

STATKRAFT AS

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 20
Nettooms (tkr) 139 538
Rörelseresultat (tkr) 28 652
Årets resultat (tkr) 25 604
Summa eget kapital (tkr) 421 179
Rörelsemarginal % 20.5
Avk. eget kapital % 6.3
Soliditet % 80.8
Omsättning/anställd (tkr) 6 977
Resultat/anställd (tkr) 1 433
Lön/anställd (tkr) 1 085

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 139 538
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -24 910
Andra rörelsekostnader -42 695
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 142
Övriga rörelsekostnader -21 729
Rörelseresultat 28 652
Ränteintäkter 79
Räntekostnader -14
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 65
Res. efter finans. intkt. och kostn. 28 717
Skatt -3 113
Årets resultat 25 604
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 25 604
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -3 693
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -1 041
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 79 028
Maskiner och inventarier 258 667
Övr. materiella anläggningstillg. 638
Sum. mater. anlägg.tillg. 338 333
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 338 333
Varulager 13 817
Kundfordringar 17 806
Övriga omsättningstillgångar 18 357
Sum. operativa oms.tillg. 49 980
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 131 783
Övriga externa finansiella tillgångar 1 110
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 132 893
Summa tillgångar 521 206


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 234 456
EK-andel av obeskattade reserver 186 723
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 421 179


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 807
Summa finansiella skulder 807


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 52 665
Leverantörsskulder 7 422
Övriga kortfristiga skulder 39 133
Summa operativa skulder 99 220


Summa skulder och eget kapital 521 206
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 20.5
Avkastning på eget kapital % 6.3
Soliditet % 80.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.2
Kassalikviditet % 76.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 2 052.21
Omsättning per anställd (tkr) 6 977
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 433
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 085

Rankning i länet (Halland)

År: 2017
Antal företag i Halland: 18 490
Företagets placering i Halland: 22
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 22
Värdeförändring (%) 1 236
Tillväxt i omsättning (%) 1 298
Rörelsemarginal (%) 233
Avkastning på eget kapital (%) 1 855
Soliditet (%) 95
Nettoomsättning per anställd (tkr) 111
Rörelseresultat per anställd (tkr) 48
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 12
Nettoomsättning (tkr) 142
Rörelseresultat (tkr) 57
Antal anställda 428

Analys

Omsättning

Statkraft Värme AB har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 142 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Statkraft Värme AB har det senaste året en rörelsemarginal på 20.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 233 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Statkraft Värme AB har under det senaste året 20 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 428 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Statkraft Värme AB har under det senaste året en soliditet på 80.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 95 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Statkraft Värme AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis inom energiområdet samt därmed förenlig verksamhet.