Auto Lounge Kungsbacka AB

Org.nr:

556715-2615

Adress:

Varbergsvägen 28

Postnummer:

434 42 Kungsbacka

Telefon:

0300-430400
Antal sökningar:

56

Placering i länet:
941
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 19 18 16 11
Nettoomsättning (tkr) 203 421 183 713 177 865 159 741
Rörelseresultat (tkr) -1 836 3 260 1 698 2 148
Årets resultat (tkr) 0 1 555 538 892
Summa eget kapital (tkr) 2 874 5 604 3 778 3 959
Rörelsemarginal % -0.9 1.8 1.0 1.3
Avk. eget kapital % -45.5 45.3 21.2 29.4
Soliditet % 6.6 20.6 8.7 10.0
Omsättning/anställd (tkr) 10 706 10 206 11 117 14 522
Resultat/anställd (tkr) -97 181 106 195
Lön/anställd (tkr) 0 0 464 467

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 203 421 183 713 177 865 159 741
Arbetskraftskostnad 0 0 -7 418 -5 135
Avskrivningar -640 -371 -314 -223
Andra rörelsekostnader -197 193 -173 604 -163 947 -148 398
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 274 135 101 295
Övriga rörelsekostnader -7 698 -6 613 -4 589 -4 132
Rörelseresultat -1 836 3 260 1 698 2 148
Ränteintäkter 0 6 2 1
Räntekostnader -621 -519 -618 -522
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -621 -513 -616 -521
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -2 457 2 747 1 082 1 627
Skatt 526 -621 -262 -393
Årets resultat -1 931 2 126 820 1 234
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -1 931 2 126 820 1 234
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 1 930 -571 -282 -343
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 544 -161 -79 -97
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 382
Maskiner och inventarier 1 422 743 799 418
Övriga materiella anläggningstillgångar 3 723 894 881 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 145 1 637 1 680 800
Andelar i koncern- och intresseföretag 100 100 100 100
Summa operativa anläggningstillgångar 5 245 1 737 1 780 900
Varulager 28 985 17 101 33 367 33 632
Kundfordringar 2 182 3 471 4 673 3 535
Övriga omsättningstillgångar 6 917 4 677 2 434 1 493
Summa operativa omsättningstillgångar 38 084 25 249 40 474 38 660
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 211 1 148 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 43 27 13
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 254 1 175 13
Summa tillgångar 43 333 27 240 43 429 39 573

Eget kapitalEget kapital, redovisat 2 493 3 293 2 038 2 500
EK-andel av obeskattade reserver 381 2 311 1 740 1 459
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 874 5 604 3 778 3 959

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 13 019 5 472 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 300 0 10 538 4 302
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 116 0 0 9
Summa finansiella skulder 13 435 5 472 10 538 4 311

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 2 864 1 854 531 441
Leverantörsskulder 21 622 9 526 26 183 28 911
Övriga kortfristiga skulder 2 538 4 783 2 399 1 950
Summa operativa skulder 27 024 16 163 29 113 31 302

Summa skulder och eget kapital 43 333 27 239 43 429 39 572
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -0.9 1.8 1.0 1.3
Avkastning på eget kapital % -45.5 45.3 21.2 29.4
Soliditet % 6.6 20.6 8.7 10.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 467.5 97.6 278.9 108.9
Kassalikviditet % 37.0 57.0 18.0 14.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % -2.96 6.29 2.75 4.12
Omsättning per anställd (tkr) 10 706 10 206 11 117 14 522
Rörelseresultat per anställd (tkr) -97 181 106 195
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 464 467

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 941
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 941 18 490
Värdeförändring (%) -60.0 2 347 18 490
Tillväxt i omsättning (%) 11.0 784 18 490
Rörelsemarginal (%) -0.9 2 195 18 490
Avkastning på eget kapital (%) -45.5 2 351 18 490
Soliditet (%) 6.6 2 372 18 490
Nettoomsättning per anställd (tkr) 10 706 55 18 490
Rörelseresultat per anställd (tkr) -97 2 372 18 490
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 745 18 490
Nettoomsättning (tkr) 203 421 100 18 490
Rörelseresultat (tkr) -1 836 2 399 18 490
Antal anställda 19 453 18 490
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Auto Lounge Kungsbacka AB har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 100 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Auto Lounge Kungsbacka AB har det senaste året en rörelsemarginal på -0.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 2 195 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Auto Lounge Kungsbacka AB har under det senaste året 19 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 453 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Auto Lounge Kungsbacka AB har under det senaste året en soliditet på 6.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 2 372 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Auto Lounge Kungsbacka AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt idka handel och förmedlingsverksamhet med bilar, reservdelar och tillbehör samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska även vara att äga och förvalta fastigheter, aktier och värdepapper.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 56

Auto Lounge Kungsbacka AB

Org.nr: 556715-2615

Adress:

Varbergsvägen 28

Postnummer:

434 42 Kungsbacka

Telefon:

0300-430400

Bolaget

Värderating: V
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 19
Nettooms (tkr) 203 421
Rörelseresultat (tkr) -1 836
Årets resultat (tkr) -1 931
Summa eget kapital (tkr) 2 874
Rörelsemarginal % -0.9
Avk. eget kapital % -45.5
Soliditet % 6.6
Omsättning/anställd (tkr) 10 706
Resultat/anställd (tkr) -97
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 203 421
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -640
Andra rörelsekostnader -197 193
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 274
Övriga rörelsekostnader -7 698
Rörelseresultat -1 836
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -621
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -621
Res. efter finans. intkt. och kostn. -2 457
Skatt 526
Årets resultat -1 931
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -1 931
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 1 930
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 544
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 1 422
Övr. materiella anläggningstillg. 3 723
Sum. mater. anlägg.tillg. 5 145
And. i koncern- & intressefrtg. 100
Sum. oper. anlägg.tillg. 5 245
Varulager 28 985
Kundfordringar 2 182
Övriga omsättningstillgångar 6 917
Sum. operativa oms.tillg. 38 084
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 4
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4
Summa tillgångar 43 333


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 493
EK-andel av obeskattade reserver 381
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 2 874


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 13 019
Ext. finans. skulder, kortfrist. 300
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 116
Summa finansiella skulder 13 435


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 2 864
Leverantörsskulder 21 622
Övriga kortfristiga skulder 2 538
Summa operativa skulder 27 024


Summa skulder och eget kapital 43 333
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % -0.9
Avkastning på eget kapital % -45.5
Soliditet % 6.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 467.5
Kassalikviditet % 37.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % -2.96
Omsättning per anställd (tkr) 10 706
Rörelseresultat per anställd (tkr) -97
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Halland)

År: 2017
Antal företag i Halland: 18 490
Företagets placering i Halland: 941
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 941
Värdeförändring (%) 2 347
Tillväxt i omsättning (%) 784
Rörelsemarginal (%) 2 195
Avkastning på eget kapital (%) 2 351
Soliditet (%) 2 372
Nettoomsättning per anställd (tkr) 55
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 372
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 745
Nettoomsättning (tkr) 100
Rörelseresultat (tkr) 2 399
Antal anställda 453

Analys

Omsättning

Auto Lounge Kungsbacka AB har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 100 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Auto Lounge Kungsbacka AB har det senaste året en rörelsemarginal på -0.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 2 195 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Auto Lounge Kungsbacka AB har under det senaste året 19 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 453 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Auto Lounge Kungsbacka AB har under det senaste året en soliditet på 6.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 2 372 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Auto Lounge Kungsbacka AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt idka handel och förmedlingsverksamhet med bilar, reservdelar och tillbehör samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska även vara att äga och förvalta fastigheter, aktier och värdepapper.