Turessons Bygg i Varberg AB

Org.nr:

556710-3337

Adress:

Stålgatan 2

Postnummer:

432 32 Varberg

Telefon:

0340-16025
Antal sökningar:

62

Placering i länet:
145
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 26 26 26 22
Nettoomsättning (tkr) 140 925 162 116 177 623 102 667
Rörelseresultat (tkr) 9 197 10 103 7 487 5 989
Årets resultat (tkr) 5 311 7 083 5 788 3 619
Summa eget kapital (tkr) 22 964 15 853 14 024 12 236
Rörelsemarginal % 6.5 6.2 4.2 5.8
Avk. eget kapital % 36.6 52.4 44.1 38.9
Soliditet % 52.5 36.7 28.2 37.0
Omsättning/anställd (tkr) 5 420 6 235 6 832 4 667
Resultat/anställd (tkr) 354 389 288 272
Lön/anställd (tkr) 589 0 629 608

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 140 925 162 116 177 623 102 667
Arbetskraftskostnad -15 314 0 -16 344 -13 366
Avskrivningar -428 -443 -434 -413
Andra rörelsekostnader -113 818 -149 680 -151 723 -81 347
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 6 15 105 254
Övriga rörelsekostnader -2 174 -1 905 -1 740 -1 806
Rörelseresultat 9 197 10 103 7 487 5 989
Ränteintäkter 0 1 2 40
Räntekostnader -30 -13 -13 -13
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 11 0 0 0
Finansnetto -19 -12 -11 27
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 9 178 10 091 7 476 6 016
Skatt -2 068 -2 263 -1 690 -1 382
Årets resultat 7 110 7 828 5 786 4 634
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 7 110 7 828 5 786 4 634
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 800 -746 1 -1 014
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -508 -210 0 -286
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 9 021 9 309 9 598 9 886
Maskiner och inventarier 123 262 416 412
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 144 9 571 10 014 10 298
Andelar i koncern- och intresseföretag 50 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 9 194 9 571 10 014 10 298
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 4 293 7 254 1 603 3 138
Övriga omsättningstillgångar 7 792 3 542 12 006 6 346
Summa operativa omsättningstillgångar 12 085 10 796 13 609 9 484
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 22 424 22 862 26 192 13 299
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 22 424 22 862 26 192 13 299
Summa tillgångar 43 703 43 229 49 815 33 081

Eget kapitalEget kapital, redovisat 16 035 10 724 9 641 7 852
EK-andel av obeskattade reserver 6 929 5 129 4 383 4 384
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 22 964 15 853 14 024 12 236

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 954 1 447 1 236 1 236
Leverantörsskulder 10 800 10 502 13 905 10 562
Övriga kortfristiga skulder 7 984 15 428 20 650 9 046
Summa operativa skulder 20 738 27 377 35 791 20 844

Summa skulder och eget kapital 43 702 43 229 49 815 33 080
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 6.5 6.2 4.2 5.8
Avkastning på eget kapital % 36.6 52.4 44.1 38.9
Soliditet % 52.5 36.7 28.2 37.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 184.0 130.0 115.0 116.0
Likviditetsberedskap % 0.16 0.14 0.15 0.13
Räntetäckningsgrad % 306.93 777.23 576.08 463.77
Omsättning per anställd (tkr) 5 420 6 235 6 832 4 667
Rörelseresultat per anställd (tkr) 354 389 288 272
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 589 0 629 608

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 145
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 145 18 490
Värdeförändring (%) 36.0 571 18 490
Tillväxt i omsättning (%) -13.0 2 204 18 490
Rörelsemarginal (%) 6.5 1 110 18 490
Avkastning på eget kapital (%) 36.6 801 18 490
Soliditet (%) 52.5 751 18 490
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 420 158 18 490
Rörelseresultat per anställd (tkr) 354 354 18 490
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 589 156 18 490
Nettoomsättning (tkr) 140 925 140 18 490
Rörelseresultat (tkr) 9 197 163 18 490
Antal anställda 26 304 18 490
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Turessons Bygg i Varberg AB har minskat omsättningen senaste året med -13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 20%. Företaget är under jämförelseåret det 140 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Turessons Bygg i Varberg AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 1 110 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Turessons Bygg i Varberg AB har under det senaste året 26 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 51. Företaget är under jämförelseåret den 304 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Turessons Bygg i Varberg AB har under det senaste året en soliditet på 52.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 751 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Turessons Bygg i Varberg AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 62

Turessons Bygg i Varberg AB

Org.nr: 556710-3337

Adress:

Stålgatan 2

Postnummer:

432 32 Varberg

Telefon:

0340-16025

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 26
Nettooms (tkr) 140 925
Rörelseresultat (tkr) 9 197
Årets resultat (tkr) 7 110
Summa eget kapital (tkr) 22 964
Rörelsemarginal % 6.5
Avk. eget kapital % 36.6
Soliditet % 52.5
Omsättning/anställd (tkr) 5 420
Resultat/anställd (tkr) 354
Lön/anställd (tkr) 589

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 140 925
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -428
Andra rörelsekostnader -113 818
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 6
Övriga rörelsekostnader -2 174
Rörelseresultat 9 197
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -30
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 11
Finansnetto -19
Res. efter finans. intkt. och kostn. 9 178
Skatt -2 068
Årets resultat 7 110
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 7 110
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 800
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -508
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 9 021
Maskiner och inventarier 123
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 9 144
And. i koncern- & intressefrtg. 50
Sum. oper. anlägg.tillg. 9 194
Varulager 0
Kundfordringar 4 293
Övriga omsättningstillgångar 7 792
Sum. operativa oms.tillg. 12 085
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 22 424
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 22 424
Summa tillgångar 43 703


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 16 035
EK-andel av obeskattade reserver 6 929
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 22 964


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 954
Leverantörsskulder 10 800
Övriga kortfristiga skulder 7 984
Summa operativa skulder 20 738


Summa skulder och eget kapital 43 702
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 6.5
Avkastning på eget kapital % 36.6
Soliditet % 52.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 184.0
Likviditetsberedskap % 0.16
Räntetäckningsgrad % 306.93
Omsättning per anställd (tkr) 5 420
Rörelseresultat per anställd (tkr) 354
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 589

Rankning i länet (Halland)

År: 2017
Antal företag i Halland: 18 490
Företagets placering i Halland: 145
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 145
Värdeförändring (%) 571
Tillväxt i omsättning (%) 2 204
Rörelsemarginal (%) 1 110
Avkastning på eget kapital (%) 801
Soliditet (%) 751
Nettoomsättning per anställd (tkr) 158
Rörelseresultat per anställd (tkr) 354
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 156
Nettoomsättning (tkr) 140
Rörelseresultat (tkr) 163
Antal anställda 304

Analys

Omsättning

Turessons Bygg i Varberg AB har minskat omsättningen senaste året med -13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 20%. Företaget är under jämförelseåret det 140 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Turessons Bygg i Varberg AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 1 110 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Turessons Bygg i Varberg AB har under det senaste året 26 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 51. Företaget är under jämförelseåret den 304 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Turessons Bygg i Varberg AB har under det senaste året en soliditet på 52.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 751 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Turessons Bygg i Varberg AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.