SunPine AB

Org.nr:

556682-9122

Adress:

Box 76

Postnummer:

941 22 Piteå

Telefon:

0911-232800
Antal sökningar:

267

Placering i länet:
12
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 46 45 41 31
Nettoomsättning (tkr) 1 192 727 943 027 913 116 1 105 586
Rörelseresultat (tkr) 261 341 93 847 69 976 7 607
Årets resultat (tkr) 129 090 70 953 68 055 38 235
Summa eget kapital (tkr) 543 669 444 382 372 251 303 275
Rörelsemarginal % 21.9 10.0 7.7 0.7
Avk. eget kapital % 40.3 17.4 15.7 2.2
Soliditet % 70.8 70.5 60.9 62.2
Omsättning/anställd (tkr) 25 929 20 956 22 271 35 664
Resultat/anställd (tkr) 5 681 2 085 1 707 245
Lön/anställd (tkr) 825 772 721 690

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 192 727 943 027 913 116 1 105 586
Arbetskraftskostnad -37 960 -34 722 -29 555 -21 379
Avskrivningar -54 396 -44 797 -37 303 -43 315
Andra rörelsekostnader -721 057 -636 739 -659 785 -910 759
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 9 861 6 060 586 1 912
Övriga rörelsekostnader -127 834 -138 982 -117 083 -124 438
Rörelseresultat 261 341 93 847 69 976 7 607
Ränteintäkter 268 86 8 35
Räntekostnader -931 -1 736 -501 -3 654
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -5 001 -1 170 -1 342 3 333
Finansnetto -5 664 -2 820 -1 835 -286
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 255 677 91 027 68 141 7 321
Skatt -56 388 -20 073 -15 037 -1 690
Årets resultat 199 289 70 954 53 104 5 631
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 199 289 70 954 53 104 5 631
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -70 200 0 14 951 32 604
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -19 800 0 4 217 9 196
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 186 253 236 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 186 253 236 0
Byggnader och mark 27 246 27 533 21 490 22 937
Maskiner och inventarier 277 017 311 169 169 118 203 841
Övriga materiella anläggningstillgångar 34 749 24 914 185 198 24 742
Summa materiella anläggningstillgångar 339 012 363 616 375 806 251 520
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 339 198 363 869 376 042 251 520
Varulager 93 022 88 979 110 242 90 069
Kundfordringar 159 743 126 759 85 500 70 958
Övriga omsättningstillgångar 12 762 23 753 33 953 18 718
Summa operativa omsättningstillgångar 265 527 239 491 229 695 179 745
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 1 1 5 567 24 820
Likvida medel 163 344 26 908 0 31 541
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 163 345 26 909 5 567 56 361
Summa tillgångar 768 070 630 269 611 304 487 626

Eget kapitalEget kapital, redovisat 473 469 444 382 372 251 288 324
EK-andel av obeskattade reserver 70 200 0 0 14 951
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 543 669 444 382 372 251 303 275

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 48 257
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 18 092 136 595 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 18 092 136 595 48 257

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 19 800 0 0 4 217
Leverantörsskulder 128 473 97 563 93 848 125 536
Övriga kortfristiga skulder 76 128 70 232 8 610 6 341
Summa operativa skulder 224 401 167 795 102 458 136 094

Summa skulder och eget kapital 768 070 630 269 611 304 487 626
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 21.9 10.0 7.7 0.7
Avkastning på eget kapital % 40.3 17.4 15.7 2.2
Soliditet % 70.8 70.5 60.9 62.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 4.1 36.7 15.9
Kassalikviditet % 164.0 95.0 50.0 92.0
Likviditetsberedskap % 0.14 0.03 0 0.03
Räntetäckningsgrad % 275.63 53.43 137.01 3
Omsättning per anställd (tkr) 25 929 20 956 22 271 35 664
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5 681 2 085 1 707 245
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 825 772 721 690

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 12
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 12 10 973
Värdeförändring (%) 40.0 306 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 26.0 250 10 973
Rörelsemarginal (%) 21.9 121 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 40.3 367 10 973
Soliditet (%) 70.8 198 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 25 929 8 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5 681 5 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 825 19 10 973
Nettoomsättning (tkr) 1 192 727 8 10 973
Rörelseresultat (tkr) 261 341 6 10 973
Antal anställda 46 108 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

SunPine AB har ökat omsättningen senaste året med 26.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 8 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

SunPine AB har det senaste året en rörelsemarginal på 21.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 121 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

SunPine AB har under det senaste året 46 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 226. Företaget är under jämförelseåret den 108 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

SunPine AB har under det senaste året en soliditet på 70.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 50%. Företaget är under jämförelseåret det 198 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

SunPine AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva kemiskteknisk processutveckling samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 267

SunPine AB

Org.nr: 556682-9122

Adress:

Box 76

Postnummer:

941 22 Piteå

Telefon:

0911-232800

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 46
Nettooms (tkr) 1 192 727
Rörelseresultat (tkr) 261 341
Årets resultat (tkr) 199 289
Summa eget kapital (tkr) 543 669
Rörelsemarginal % 21.9
Avk. eget kapital % 40.3
Soliditet % 70.8
Omsättning/anställd (tkr) 25 929
Resultat/anställd (tkr) 5 681
Lön/anställd (tkr) 825

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 1 192 727
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -54 396
Andra rörelsekostnader -721 057
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 9 861
Övriga rörelsekostnader -127 834
Rörelseresultat 261 341
Ränteintäkter 268
Räntekostnader -931
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster -5 001
Finansnetto -5 664
Res. efter finans. intkt. och kostn. 255 677
Skatt -56 388
Årets resultat 199 289
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 199 289
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -70 200
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -19 800
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 186
Sum. immater. anlägg.tillg. 186
Byggnader och mark 27 246
Maskiner och inventarier 277 017
Övr. materiella anläggningstillg. 34 749
Sum. mater. anlägg.tillg. 339 012
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 339 198
Varulager 93 022
Kundfordringar 159 743
Övriga omsättningstillgångar 12 762
Sum. operativa oms.tillg. 265 527
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 1
Likvida medel 163 344
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 163 345
Summa tillgångar 768 070


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 473 469
EK-andel av obeskattade reserver 70 200
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 543 669


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 19 800
Leverantörsskulder 128 473
Övriga kortfristiga skulder 76 128
Summa operativa skulder 224 401


Summa skulder och eget kapital 768 070
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 21.9
Avkastning på eget kapital % 40.3
Soliditet % 70.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 164.0
Likviditetsberedskap % 0.14
Räntetäckningsgrad % 275.63
Omsättning per anställd (tkr) 25 929
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5 681
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 825

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 12
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 12
Värdeförändring (%) 306
Tillväxt i omsättning (%) 250
Rörelsemarginal (%) 121
Avkastning på eget kapital (%) 367
Soliditet (%) 198
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 19
Nettoomsättning (tkr) 8
Rörelseresultat (tkr) 6
Antal anställda 108

Analys

Omsättning

SunPine AB har ökat omsättningen senaste året med 26.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 8 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

SunPine AB har det senaste året en rörelsemarginal på 21.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 121 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

SunPine AB har under det senaste året 46 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 226. Företaget är under jämförelseåret den 108 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

SunPine AB har under det senaste året en soliditet på 70.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 50%. Företaget är under jämförelseåret det 198 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

SunPine AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva kemiskteknisk processutveckling samt idka därmed förenlig verksamhet.