John Dahlgren Invest AB

Org.nr:

556678-9565

Adress:

Medlevägen 294

Postnummer:

931 98 Skellefteå

Telefon:

0910-770280
Antal sökningar:

30

Placering i länet:
168
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 3 2 2
Nettoomsättning (tkr) 11 500 3 600 7 160 7 160
Rörelseresultat (tkr) 7 926 145 9 796 4 857
Årets resultat (tkr) 6 778 5 322 9 941 3 611
Summa eget kapital (tkr) 8 443 21 665 25 546 22 329
Rörelsemarginal % 68.9 4.0 136.8 67.8
Avk. eget kapital % 45.0 -3.7 38.5 23.2
Soliditet % 27.6 90.5 89.6 91.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 833 1 200 3 580 3 580
Resultat/anställd (tkr) 2 642 48 4 898 2 429
Lön/anställd (tkr) 812 897 909 929

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 11 500 3 600 7 160 7 160
Arbetskraftskostnad -2 436 -2 692 -1 818 -1 857
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -256 -57 -76 -84
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 5 000 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -882 -706 -470 -362
Rörelseresultat 7 926 145 9 796 4 857
Ränteintäkter 0 0 2 0
Räntekostnader -11 -6 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 805 454 626 1 387
Finansnetto 794 448 628 1 387
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 8 720 593 10 424 6 244
Skatt -1 942 -1 473 -1 209 -1 397
Årets resultat 6 778 -880 9 215 4 847
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 6 778 -880 9 215 4 847
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 203 725 -1 237
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 57 205 -349
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 614 1 614 1 614 1 614
Summa operativa anläggningstillgångar 1 614 1 614 1 614 1 614
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 43 0 0 0
Summa operativa omsättningstillgångar 43 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 17 000 10 375 10 000 8 225
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 11 897 11 959 16 911 14 575
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 28 897 22 334 26 911 22 800
Summa tillgångar 30 554 23 948 28 525 24 414

Eget kapitalEget kapital, redovisat 7 081 20 303 23 981 20 039
EK-andel av obeskattade reserver 1 362 1 362 1 565 2 290
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 8 443 21 665 25 546 22 329

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 4 700 0 0 0
Summa finansiella skulder 4 700 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 384 384 441 646
Leverantörsskulder 43 7 0 17
Övriga kortfristiga skulder 16 985 1 892 2 538 1 422
Summa operativa skulder 17 412 2 283 2 979 2 085

Summa skulder och eget kapital 30 555 23 948 28 525 24 414
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 68.9 4.0 136.8 67.8
Avkastning på eget kapital % 45.0 -3.7 38.5 23.2
Soliditet % 27.6 90.5 89.6 91.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 55.7 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 55.0 630.0 666.0 1 013.0
Likviditetsberedskap % 1.03 3.32 2.36 2.04
Räntetäckningsgrad % 793.73 99.83 - -
Omsättning per anställd (tkr) 3 833 1 200 3 580 3 580
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 642 48 4 898 2 429
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 812 897 909 929

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 168
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 168 12 686
Värdeförändring (%) -55.0 1 688 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 219.0 6 12 686
Rörelsemarginal (%) 68.9 13 12 686
Avkastning på eget kapital (%) 45.0 402 12 686
Soliditet (%) 27.6 1 254 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 833 177 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 642 14 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 812 27 12 686
Nettoomsättning (tkr) 11 500 899 12 686
Rörelseresultat (tkr) 7 926 125 12 686
Antal anställda 3 1 711 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

John Dahlgren Invest AB har ökat omsättningen senaste året med 219.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt -1%. Företaget är under jämförelseåret det 899 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

John Dahlgren Invest AB har det senaste året en rörelsemarginal på 68.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 13 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

John Dahlgren Invest AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 711 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

John Dahlgren Invest AB har under det senaste året en soliditet på 27.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 1 254 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

John Dahlgren Invest AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av betong och betongvaror, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 31 29 30 33
Nettoomsättning (tkr) 130 187 98 870 97 701 102 667
Rörelseresultat (tkr) 16 115 10 638 12 651 15 269
Årets resultat (tkr) 13 078 8 533 10 221 12 999
Summa eget kapital (tkr) 61 262 68 183 68 650 64 429
Rörelsemarginal (%) 12.4 10.8 12.9 14.9
Avk. eget kapital (%) 20.2 12.5 15.4 22.1
Soliditet (%) 60.8 72.0 73.3 79.1
Omsättning/anställd (tkr) 4 200 3 409 3 257 3 111
Resultat/anställd (tkr) 520 367 422 463
Lön/anställd (tkr) 554 549 507 510


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 30

John Dahlgren Invest AB

Org.nr: 556678-9565

Adress:

Medlevägen 294

Postnummer:

931 98 Skellefteå

Telefon:

0910-770280

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 3
Nettooms (tkr) 11 500
Rörelseresultat (tkr) 7 926
Årets resultat (tkr) 6 778
Summa eget kapital (tkr) 8 443
Rörelsemarginal % 68.9
Avk. eget kapital % 45.0
Soliditet % 27.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 833
Resultat/anställd (tkr) 2 642
Lön/anställd (tkr) 812

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 11 500
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader -256
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -882
Rörelseresultat 7 926
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -11
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 805
Finansnetto 794
Res. efter finans. intkt. och kostn. 8 720
Skatt -1 942
Årets resultat 6 778
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 6 778
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 1 614
Sum. oper. anlägg.tillg. 1 614
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 43
Sum. operativa oms.tillg. 43
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 17 000
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 11 897
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 28 897
Summa tillgångar 30 554


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 7 081
EK-andel av obeskattade reserver 1 362
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 8 443


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 4 700
Summa finansiella skulder 4 700


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 384
Leverantörsskulder 43
Övriga kortfristiga skulder 16 985
Summa operativa skulder 17 412


Summa skulder och eget kapital 30 555
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 68.9
Avkastning på eget kapital % 45.0
Soliditet % 27.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 55.7
Kassalikviditet % 55.0
Likviditetsberedskap % 1.03
Räntetäckningsgrad % 793.73
Omsättning per anställd (tkr) 3 833
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 642
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 812

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 168
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 168
Värdeförändring (%) 1 688
Tillväxt i omsättning (%) 6
Rörelsemarginal (%) 13
Avkastning på eget kapital (%) 402
Soliditet (%) 1 254
Nettoomsättning per anställd (tkr) 177
Rörelseresultat per anställd (tkr) 14
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 27
Nettoomsättning (tkr) 899
Rörelseresultat (tkr) 125
Antal anställda 1 711

Analys

Omsättning

John Dahlgren Invest AB har ökat omsättningen senaste året med 219.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt -1%. Företaget är under jämförelseåret det 899 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

John Dahlgren Invest AB har det senaste året en rörelsemarginal på 68.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 13 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

John Dahlgren Invest AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 711 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

John Dahlgren Invest AB har under det senaste året en soliditet på 27.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 1 254 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

John Dahlgren Invest AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av betong och betongvaror, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: V+
KoncernInfo 2017-12
Antal anställda 3
Nettoomsättning (tkr) 11 500
Rörelseresultat (tkr) 7 926
Årets resultat (tkr) 6 778
Summa eget kapital (tkr) 8 443
Rörelsemarginal (%) 68.9
Avk. eget kapital (%) 45.0
Soliditet (%) 27.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 833
Resultat/anställd (tkr) 2 642
Lön/anställd (tkr) 812