Söndrum Stormarknad AB

Org.nr:

556670-6114

Adress:

Karlsrovägen 81

Postnummer:

302 41 Halmstad

Telefon:

035-179900

Moderbolag:

Antal sökningar:

80

Placering i länet:
119
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2018-01 2017-01 2016-01 2014-12
Antal anställda 113 110 108 106
Nettoomsättning (tkr) 540 305 517 693 541 600 483 233
Rörelseresultat (tkr) 27 282 27 566 30 551 33 502
Årets resultat (tkr) 22 312 21 583 21 855 25 843
Summa eget kapital (tkr) 32 507 32 972 33 359 74 343
Rörelsemarginal % 5.0 5.3 5.6 6.9
Avk. eget kapital % 65.8 65.8 41.2 38.4
Soliditet % 22.2 24.2 24.1 66.4
Omsättning/anställd (tkr) 4 781 4 706 5 015 4 559
Resultat/anställd (tkr) 241 251 261 316
Lön/anställd (tkr) 495 457 428 405

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2018-01 2017-01 2016-01 2014-12
Nettoomsättning 540 305 517 693 541 600 483 233
Arbetskraftskostnad -55 901 -50 261 -50 091 -42 909
Avskrivningar -7 264 -7 416 -6 769 -4 894
Andra rörelsekostnader -449 858 -432 688 -454 361 -402 092
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 238 196 209
Övriga rörelsekostnader 0 0 -24 -45
Rörelseresultat 27 282 27 566 30 551 33 502
Ränteintäkter 404 406 292 98
Räntekostnader -8 -8 -2 -4
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 -28
Finansnetto 396 398 290 66
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 27 678 27 964 30 841 33 568
Skatt -6 141 -6 151 -6 825 -7 425
Årets resultat 21 537 21 813 24 016 26 143
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 21 537 21 813 24 016 26 143
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 776 -30 -2 160 -299
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 219 -8 -609 -84
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2018-01 2017-01 2016-01 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 1 378 1 502 1 637
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 1 378 1 502 1 637
Byggnader och mark 1 254 0 0 0
Maskiner och inventarier 21 037 25 316 27 685 15 727
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 22 291 25 316 27 685 15 727
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 22 291 26 694 29 187 17 364
Varulager 12 388 11 278 9 664 10 959
Kundfordringar 2 415 2 252 1 932 1 940
Övriga omsättningstillgångar 6 388 3 925 5 177 5 765
Summa operativa omsättningstillgångar 21 191 17 455 16 773 18 664
Fordringar på koncern- och intresseföretag 87 258 77 813 57 019 54 926
Övriga externa finansiella tillgångar 36 36 36 36
Likvida medel 15 499 14 287 35 361 21 006
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 102 793 92 136 92 416 75 968
Summa tillgångar 146 275 136 285 138 376 111 996

Eget kapitalEget kapital, redovisat 22 713 22 402 22 819 65 963
EK-andel av obeskattade reserver 9 794 10 570 10 540 8 380
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 32 507 32 972 33 359 74 343

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 78 690 68 690 65 031 31
Summa finansiella skulder 78 690 68 690 65 031 31

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 2 762 2 981 2 973 2 364
Leverantörsskulder 16 149 13 285 13 621 16 746
Övriga kortfristiga skulder 16 166 18 357 23 392 18 511
Summa operativa skulder 35 077 34 623 39 986 37 621

Summa skulder och eget kapital 146 274 136 285 138 376 111 995
Nyckeltal i genomsnitt 2018-01 2017-01 2016-01 2014-12
Rörelsemarginal % 5.0 5.3 5.6 6.9
Avkastning på eget kapital % 65.8 65.8 41.2 38.4
Soliditet % 22.2 24.2 24.1 66.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 242.1 208.3 194.9 0.0
Kassalikviditet % 22.0 20.0 42.0 81.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.03 0.07 0.04
Räntetäckningsgrad % 3 460.75 3 496.5 15 421.5 8 393
Omsättning per anställd (tkr) 4 781 4 706 4 629 4 559
Rörelseresultat per anställd (tkr) 241 251 261 316
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 495 457 428 405

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 119
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 119 18 490
Värdeförändring (%) 3.0 1 363 18 490
Tillväxt i omsättning (%) -4.0 1 890 18 490
Rörelsemarginal (%) 5.3 1 270 18 490
Avkastning på eget kapital (%) 65.8 359 18 490
Soliditet (%) 24.2 1 863 18 490
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 706 226 18 490
Rörelseresultat per anställd (tkr) 251 544 18 490
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 457 304 18 490
Nettoomsättning (tkr) 517 693 37 18 490
Rörelseresultat (tkr) 27 566 58 18 490
Antal anställda 110 48 18 490
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Söndrum Stormarknad AB har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 37 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Söndrum Stormarknad AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 2%. Företaget har under jämförelseåret den 1 270 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Söndrum Stormarknad AB har under det senaste året 113 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 145.5. Företaget är under jämförelseåret den 48 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Söndrum Stormarknad AB har under det senaste året en soliditet på 22.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 1 863 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Söndrum Stormarknad AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet samt elproduktion.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 80

Söndrum Stormarknad AB

Org.nr: 556670-6114

Adress:

Karlsrovägen 81

Postnummer:

302 41 Halmstad

Telefon:

035-179900

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2018-01
Antal anställda 113
Nettooms (tkr) 540 305
Rörelseresultat (tkr) 27 282
Årets resultat (tkr) 21 537
Summa eget kapital (tkr) 32 507
Rörelsemarginal % 5.0
Avk. eget kapital % 65.8
Soliditet % 22.2
Omsättning/anställd (tkr) 4 781
Resultat/anställd (tkr) 241
Lön/anställd (tkr) 495

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2018-01
Nettoomsättning 540 305
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -7 264
Andra rörelsekostnader -449 858
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader 0
Rörelseresultat 27 282
Ränteintäkter 404
Räntekostnader -8
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 396
Res. efter finans. intkt. och kostn. 27 678
Skatt -6 141
Årets resultat 21 537
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 21 537
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 776
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 219
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2018-01
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 1 254
Maskiner och inventarier 21 037
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 22 291
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 22 291
Varulager 12 388
Kundfordringar 2 415
Övriga omsättningstillgångar 6 388
Sum. operativa oms.tillg. 21 191
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 87 258
Övriga externa finansiella tillgångar 36
Likvida medel 15 499
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 102 793
Summa tillgångar 146 275


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 22 713
EK-andel av obeskattade reserver 9 794
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 32 507


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 78 690
Summa finansiella skulder 78 690


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 2 762
Leverantörsskulder 16 149
Övriga kortfristiga skulder 16 166
Summa operativa skulder 35 077


Summa skulder och eget kapital 146 274
Nyckeltal i genomsnitt 2018-01
Rörelsemarginal % 5.0
Avkastning på eget kapital % 65.8
Soliditet % 22.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 242.1
Kassalikviditet % 22.0
Likviditetsberedskap % 0.03
Räntetäckningsgrad % 3 460.75
Omsättning per anställd (tkr) 4 781
Rörelseresultat per anställd (tkr) 241
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 495

Rankning i länet (Halland)

År: 2017
Antal företag i Halland: 18 490
Företagets placering i Halland: 119
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 119
Värdeförändring (%) 1 363
Tillväxt i omsättning (%) 1 890
Rörelsemarginal (%) 1 270
Avkastning på eget kapital (%) 359
Soliditet (%) 1 863
Nettoomsättning per anställd (tkr) 226
Rörelseresultat per anställd (tkr) 544
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 304
Nettoomsättning (tkr) 37
Rörelseresultat (tkr) 58
Antal anställda 48

Analys

Omsättning

Söndrum Stormarknad AB har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 37 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Söndrum Stormarknad AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 2%. Företaget har under jämförelseåret den 1 270 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Söndrum Stormarknad AB har under det senaste året 113 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 145.5. Företaget är under jämförelseåret den 48 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Söndrum Stormarknad AB har under det senaste året en soliditet på 22.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 1 863 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Söndrum Stormarknad AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet samt elproduktion.