Storfors Varv & Marina AB

Org.nr:

556663-2492

Adress:

Storfors Varv 18

Postnummer:

944 71 Piteå

Telefon:

0911-31270
Antal sökningar:

47

Placering i länet:
1 320
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 14 122 12 702 14 070 7 776
Rörelseresultat (tkr) 521 164 177 64
Årets resultat (tkr) 191 15 23 11
Summa eget kapital (tkr) 959 874 860 837
Rörelsemarginal % 3.7 1.3 1.3 0.8
Avk. eget kapital % 31.1 1.6 2.7 -11.3
Soliditet % 11.6 11.9 11.5 10.7
Omsättning/anställd (tkr) 4 707 4 234 4 690 2 592
Resultat/anställd (tkr) 174 55 59 21
Lön/anställd (tkr) 0 0 301 218

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 14 122 12 702 14 070 7 776
Arbetskraftskostnad 0 0 -904 -653
Avskrivningar -157 -150 -156 -156
Andra rörelsekostnader -12 500 -11 549 -12 150 -6 341
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 84 51 109 173
Övriga rörelsekostnader -1 028 -890 -792 -735
Rörelseresultat 521 164 177 64
Ränteintäkter 15 33 49 24
Räntekostnader -164 -174 -193 -213
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -149 -141 -144 -189
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 372 23 33 -125
Skatt -87 -9 -10 24
Årets resultat 285 14 23 -101
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 285 14 23 -101
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -94 0 0 112
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -26 0 0 31
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 3 434 3 536 3 573 3 691
Maskiner och inventarier 199 214 105 94
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 633 3 750 3 678 3 785
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 3 633 3 750 3 678 3 785
Varulager 3 277 2 751 3 287 3 034
Kundfordringar 576 461 101 580
Övriga omsättningstillgångar 349 370 394 433
Summa operativa omsättningstillgångar 4 202 3 582 3 782 4 047
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 406 34 25 18
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 406 34 25 18
Summa tillgångar 8 241 7 366 7 485 7 850

Eget kapitalEget kapital, redovisat 850 858 844 821
EK-andel av obeskattade reserver 109 16 16 16
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 959 874 860 837

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 3 040 3 775 4 429 4 492
Externa finansiella skulder, kortfristiga 128 128 128 128
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 3 168 3 903 4 557 4 620

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 31 4 50 50
Leverantörsskulder 3 164 1 919 1 493 1 856
Övriga kortfristiga skulder 919 666 525 487
Summa operativa skulder 4 114 2 589 2 068 2 393

Summa skulder och eget kapital 8 241 7 366 7 485 7 850
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 3.7 1.3 1.3 0.8
Avkastning på eget kapital % 31.1 1.6 2.7 -11.3
Soliditet % 11.6 11.9 11.5 10.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 330.3 446.8 530.1 552.2
Kassalikviditet % 32.0 32.0 24.0 42.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 3.27 1.13 1.17 0.41
Omsättning per anställd (tkr) 4 707 4 234 4 690 2 592
Rörelseresultat per anställd (tkr) 174 55 59 21
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 301 218

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 320
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 320 10 973
Värdeförändring (%) 18.0 546 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 11.0 563 10 973
Rörelsemarginal (%) 3.7 972 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 31.1 518 10 973
Soliditet (%) 11.6 1 617 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 707 99 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 174 436 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 166 10 973
Nettoomsättning (tkr) 14 122 761 10 973
Rörelseresultat (tkr) 521 908 10 973
Antal anställda 3 1 676 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Storfors Varv & Marina AB har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 761 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Storfors Varv & Marina AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 32%. Företaget har under jämförelseåret den 972 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Storfors Varv & Marina AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 1 676 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Storfors Varv & Marina AB har under det senaste året en soliditet på 11.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 22%. Företaget är under jämförelseåret det 1 617 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Storfors Varv & Marina AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva varvsrörelse, uthyrning av vinterförvaringslokaler och kajplatser för båtar och handel med båtar, motorer, snöskotrar samt övriga fritidsartiklar och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 47

Storfors Varv & Marina AB

Org.nr: 556663-2492

Adress:

Storfors Varv 18

Postnummer:

944 71 Piteå

Telefon:

0911-31270

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 3
Nettooms (tkr) 14 122
Rörelseresultat (tkr) 521
Årets resultat (tkr) 285
Summa eget kapital (tkr) 959
Rörelsemarginal % 3.7
Avk. eget kapital % 31.1
Soliditet % 11.6
Omsättning/anställd (tkr) 4 707
Resultat/anställd (tkr) 174
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 14 122
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -157
Andra rörelsekostnader -12 500
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 84
Övriga rörelsekostnader -1 028
Rörelseresultat 521
Ränteintäkter 15
Räntekostnader -164
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -149
Res. efter finans. intkt. och kostn. 372
Skatt -87
Årets resultat 285
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 285
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -94
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -26
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 3 434
Maskiner och inventarier 199
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 3 633
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 3 633
Varulager 3 277
Kundfordringar 576
Övriga omsättningstillgångar 349
Sum. operativa oms.tillg. 4 202
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 406
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 406
Summa tillgångar 8 241


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 850
EK-andel av obeskattade reserver 109
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 959


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 3 040
Ext. finans. skulder, kortfrist. 128
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 3 168


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 31
Leverantörsskulder 3 164
Övriga kortfristiga skulder 919
Summa operativa skulder 4 114


Summa skulder och eget kapital 8 241
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 3.7
Avkastning på eget kapital % 31.1
Soliditet % 11.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 330.3
Kassalikviditet % 32.0
Likviditetsberedskap % 0.03
Räntetäckningsgrad % 3.27
Omsättning per anställd (tkr) 4 707
Rörelseresultat per anställd (tkr) 174
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 1 320
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 320
Värdeförändring (%) 546
Tillväxt i omsättning (%) 563
Rörelsemarginal (%) 972
Avkastning på eget kapital (%) 518
Soliditet (%) 1 617
Nettoomsättning per anställd (tkr) 99
Rörelseresultat per anställd (tkr) 436
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 166
Nettoomsättning (tkr) 761
Rörelseresultat (tkr) 908
Antal anställda 1 676

Analys

Omsättning

Storfors Varv & Marina AB har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 761 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Storfors Varv & Marina AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 32%. Företaget har under jämförelseåret den 972 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Storfors Varv & Marina AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 1 676 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Storfors Varv & Marina AB har under det senaste året en soliditet på 11.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 22%. Företaget är under jämförelseåret det 1 617 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Storfors Varv & Marina AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva varvsrörelse, uthyrning av vinterförvaringslokaler och kajplatser för båtar och handel med båtar, motorer, snöskotrar samt övriga fritidsartiklar och därmed förenlig verksamhet.