Cronimet Norr AB

Org.nr:

556659-9048

Adress:

Bragegatan 2

Postnummer:

974 36 Luleå

Telefon:

0920-60770
Antal sökningar:

72

Placering i länet:
363
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 6 6 7 6
Nettoomsättning (tkr) 50 400 44 463 54 969 47 618
Rörelseresultat (tkr) 1 750 1 101 194 982
Årets resultat (tkr) 948 469 49 736
Summa eget kapital (tkr) 12 239 10 940 10 316 10 470
Rörelsemarginal % 3.5 2.5 0.4 2.1
Avk. eget kapital % 11.2 5.9 -1.5 7.0
Soliditet % 37.8 35.0 40.4 35.8
Omsättning/anställd (tkr) 8 400 7 411 7 853 7 936
Resultat/anställd (tkr) 292 184 28 164
Lön/anställd (tkr) 0 0 575 523

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 50 400 44 463 54 969 47 618
Arbetskraftskostnad 0 0 -4 025 -3 135
Avskrivningar -1 219 -1 303 -1 237 -1 008
Andra rörelsekostnader -42 061 -35 817 -42 279 -35 443
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 228 71 808 137
Övriga rörelsekostnader -5 598 -6 313 -8 042 -7 187
Rörelseresultat 1 750 1 101 194 982
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -51 -296 -377 -46
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -51 -296 -377 -46
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 699 805 -183 936
Skatt -400 -180 30 -225
Årets resultat 1 299 625 -153 711
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 299 625 -153 711
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -351 -156 203 26
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -99 -44 57 7
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 8 103 8 070 6 249 5 856
Maskiner och inventarier 7 886 3 539 4 074 4 244
Övriga materiella anläggningstillgångar 272 53 1 901 152
Summa materiella anläggningstillgångar 16 261 11 662 12 224 10 252
Andelar i koncern- och intresseföretag 970 955 955 670
Summa operativa anläggningstillgångar 17 231 12 617 13 179 10 922
Varulager 777 1 035 1 746 4 682
Kundfordringar 4 032 2 897 1 008 1 342
Övriga omsättningstillgångar 2 100 5 732 2 261 2 462
Summa operativa omsättningstillgångar 6 909 9 664 5 015 8 486
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 459 3 855 3 605 2 337
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 793 5 140 3 730 7 498
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 8 252 8 995 7 335 9 835
Summa tillgångar 32 392 31 276 25 529 29 243

Eget kapitalEget kapital, redovisat 9 983 9 035 8 567 8 518
EK-andel av obeskattade reserver 2 256 1 905 1 749 1 952
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 12 239 10 940 10 316 10 470

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 1 205 588 451 375
Externa finansiella skulder, kortfristiga 302 197 380 314
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 6 811 4 500 4 500 4 500
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 881 348 204 77
Summa finansiella skulder 9 199 5 633 5 535 5 266

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 6 168 4 687 4 643 1 550
Leverantörsskulder 1 510 2 710 1 418 10 389
Övriga kortfristiga skulder 3 276 7 305 3 616 1 568
Summa operativa skulder 10 954 14 702 9 677 13 507

Summa skulder och eget kapital 32 392 31 275 25 528 29 243
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 3.5 2.5 0.4 2.1
Avkastning på eget kapital % 11.2 5.9 -1.5 7.0
Soliditet % 37.8 35.0 40.4 35.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 75.2 51.5 53.7 50.3
Kassalikviditet % 183.0 130.0 125.0 92.0
Likviditetsberedskap % 0.1 0.12 0.07 0.16
Räntetäckningsgrad % 34.31 3.72 0.51 21.35
Omsättning per anställd (tkr) 8 400 7 411 7 853 7 936
Rörelseresultat per anställd (tkr) 292 184 28 164
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 575 523

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 363
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 363 10 973
Värdeförändring (%) 16.0 576 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 13.0 501 10 973
Rörelsemarginal (%) 3.5 994 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 11.2 1 003 10 973
Soliditet (%) 37.8 947 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 400 33 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 292 232 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 157 10 973
Nettoomsättning (tkr) 50 400 241 10 973
Rörelseresultat (tkr) 1 750 407 10 973
Antal anställda 6 1 106 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Cronimet Norr AB har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 241 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Cronimet Norr AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 994 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Cronimet Norr AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 1 106 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Cronimet Norr AB har under det senaste året en soliditet på 37.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 947 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Cronimet Norr AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva inköp,bearbetning och försäljning av skrot och metallråvaror samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 72

Cronimet Norr AB

Org.nr: 556659-9048

Adress:

Bragegatan 2

Postnummer:

974 36 Luleå

Telefon:

0920-60770

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 6
Nettooms (tkr) 50 400
Rörelseresultat (tkr) 1 750
Årets resultat (tkr) 1 299
Summa eget kapital (tkr) 12 239
Rörelsemarginal % 3.5
Avk. eget kapital % 11.2
Soliditet % 37.8
Omsättning/anställd (tkr) 8 400
Resultat/anställd (tkr) 292
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 50 400
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -1 219
Andra rörelsekostnader -42 061
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 228
Övriga rörelsekostnader -5 598
Rörelseresultat 1 750
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -51
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -51
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 699
Skatt -400
Årets resultat 1 299
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 299
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -351
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -99
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 8 103
Maskiner och inventarier 7 886
Övr. materiella anläggningstillg. 272
Sum. mater. anlägg.tillg. 16 261
And. i koncern- & intressefrtg. 970
Sum. oper. anlägg.tillg. 17 231
Varulager 777
Kundfordringar 4 032
Övriga omsättningstillgångar 2 100
Sum. operativa oms.tillg. 6 909
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 3 459
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 4 793
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 8 252
Summa tillgångar 32 392


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 9 983
EK-andel av obeskattade reserver 2 256
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 12 239


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 1 205
Ext. finans. skulder, kortfrist. 302
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 6 811
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 881
Summa finansiella skulder 9 199


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 6 168
Leverantörsskulder 1 510
Övriga kortfristiga skulder 3 276
Summa operativa skulder 10 954


Summa skulder och eget kapital 32 392
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 3.5
Avkastning på eget kapital % 11.2
Soliditet % 37.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 75.2
Kassalikviditet % 183.0
Likviditetsberedskap % 0.1
Räntetäckningsgrad % 34.31
Omsättning per anställd (tkr) 8 400
Rörelseresultat per anställd (tkr) 292
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 363
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 363
Värdeförändring (%) 576
Tillväxt i omsättning (%) 501
Rörelsemarginal (%) 994
Avkastning på eget kapital (%) 1 003
Soliditet (%) 947
Nettoomsättning per anställd (tkr) 33
Rörelseresultat per anställd (tkr) 232
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 157
Nettoomsättning (tkr) 241
Rörelseresultat (tkr) 407
Antal anställda 1 106

Analys

Omsättning

Cronimet Norr AB har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 241 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Cronimet Norr AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 994 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Cronimet Norr AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 1 106 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Cronimet Norr AB har under det senaste året en soliditet på 37.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 947 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Cronimet Norr AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva inköp,bearbetning och försäljning av skrot och metallråvaror samt därmed förenlig verksamhet.