Myggans Livs AB

Org.nr:

556650-5201

Adress:

Berggatan 6

Postnummer:

962 32 Jokkmokk

Telefon:

0971-10110
Antal sökningar:

52

Placering i länet:
594
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 11 10 8 11
Nettoomsättning (tkr) 47 462 46 856 45 083 46 072
Rörelseresultat (tkr) 2 427 3 391 3 139 1 987
Årets resultat (tkr) 1 428 1 799 1 623 6 142
Summa eget kapital (tkr) 3 924 4 306 2 658 11 439
Rörelsemarginal % 5.1 7.2 7.0 4.3
Avk. eget kapital % 45.9 76.3 34.3 14.1
Soliditet % 41.3 51.7 40.6 71.6
Omsättning/anställd (tkr) 4 315 4 686 5 635 4 188
Resultat/anställd (tkr) 221 339 392 181
Lön/anställd (tkr) 0 498 512 498

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 47 462 46 856 45 083 46 072
Arbetskraftskostnad 0 -4 978 -4 094 -5 475
Avskrivningar 0 -271 -196 -233
Andra rörelsekostnader -45 035 -38 216 -37 654 -38 377
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 2 427 3 391 3 139 1 987
Ränteintäkter 0 2 0 49
Räntekostnader -24 -42 -33 -25
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 1 1 1 267
Finansnetto -23 -39 -32 291
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 404 3 352 3 107 2 278
Skatt -515 -695 -689 -537
Årets resultat 1 889 2 657 2 418 1 741
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 889 2 657 2 418 1 741
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -391 -648 -796 4 401
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -110 -183 -225 1 241
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 129 1 158 998 583
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 167 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 129 1 325 998 583
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 129 1 325 998 583
Varulager 2 416 2 445 1 949 2 009
Kundfordringar 101 61 167 105
Övriga omsättningstillgångar 570 500 178 192
Summa operativa omsättningstillgångar 3 087 3 006 2 294 2 306
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 281 635 1 207
Övriga externa finansiella tillgångar 30 30 30 30
Likvida medel 5 264 3 679 2 597 11 847
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 5 294 3 990 3 262 13 084
Summa tillgångar 9 510 8 321 6 554 15 973

Eget kapitalEget kapital, redovisat 2 089 2 861 1 862 11 439
EK-andel av obeskattade reserver 1 835 1 445 796 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 924 4 306 2 658 11 439

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 1 342 0 0 0
Summa finansiella skulder 1 342 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 518 407 225 0
Leverantörsskulder 1 470 1 687 1 765 1 544
Övriga kortfristiga skulder 2 255 1 922 1 906 2 990
Summa operativa skulder 4 243 4 016 3 896 4 534

Summa skulder och eget kapital 9 509 8 322 6 554 15 973
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 5.1 7.2 7.0 4.3
Avkastning på eget kapital % 45.9 76.3 34.3 14.1
Soliditet % 41.3 51.7 40.6 71.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 34.2 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 117.0 117.0 80.0 268.0
Likviditetsberedskap % 0.11 0.08 0.06 0.26
Räntetäckningsgrad % 101.17 80.81 95.15 92.12
Omsättning per anställd (tkr) 4 315 4 686 5 635 4 188
Rörelseresultat per anställd (tkr) 221 339 392 181
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 498 512 498

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 594
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 594 10 973
Värdeförändring (%) -6.0 1 106 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 1.0 1 026 10 973
Rörelsemarginal (%) 5.1 816 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 45.9 315 10 973
Soliditet (%) 41.3 852 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 315 121 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 221 325 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 128 10 973
Nettoomsättning (tkr) 47 462 258 10 973
Rörelseresultat (tkr) 2 427 298 10 973
Antal anställda 11 625 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Myggans Livs AB har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 258 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Myggans Livs AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 816 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Myggans Livs AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 625 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Myggans Livs AB har under det senaste året en soliditet på 41.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 852 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Myggans Livs AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige samt annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 52

Myggans Livs AB

Org.nr: 556650-5201

Adress:

Berggatan 6

Postnummer:

962 32 Jokkmokk

Telefon:

0971-10110

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 11
Nettooms (tkr) 47 462
Rörelseresultat (tkr) 2 427
Årets resultat (tkr) 1 889
Summa eget kapital (tkr) 3 924
Rörelsemarginal % 5.1
Avk. eget kapital % 45.9
Soliditet % 41.3
Omsättning/anställd (tkr) 4 315
Resultat/anställd (tkr) 221
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 47 462
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader -45 035
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader 0
Rörelseresultat 2 427
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -24
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 1
Finansnetto -23
Res. efter finans. intkt. och kostn. 2 404
Skatt -515
Årets resultat 1 889
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 889
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -391
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -110
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 1 129
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 1 129
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 1 129
Varulager 2 416
Kundfordringar 101
Övriga omsättningstillgångar 570
Sum. operativa oms.tillg. 3 087
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 30
Likvida medel 5 264
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 5 294
Summa tillgångar 9 510


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 089
EK-andel av obeskattade reserver 1 835
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 3 924


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 1 342
Summa finansiella skulder 1 342


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 518
Leverantörsskulder 1 470
Övriga kortfristiga skulder 2 255
Summa operativa skulder 4 243


Summa skulder och eget kapital 9 509
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 5.1
Avkastning på eget kapital % 45.9
Soliditet % 41.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 34.2
Kassalikviditet % 117.0
Likviditetsberedskap % 0.11
Räntetäckningsgrad % 101.17
Omsättning per anställd (tkr) 4 315
Rörelseresultat per anställd (tkr) 221
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 594
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 594
Värdeförändring (%) 1 106
Tillväxt i omsättning (%) 1 026
Rörelsemarginal (%) 816
Avkastning på eget kapital (%) 315
Soliditet (%) 852
Nettoomsättning per anställd (tkr) 121
Rörelseresultat per anställd (tkr) 325
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 128
Nettoomsättning (tkr) 258
Rörelseresultat (tkr) 298
Antal anställda 625

Analys

Omsättning

Myggans Livs AB har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 258 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Myggans Livs AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 816 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Myggans Livs AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 625 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Myggans Livs AB har under det senaste året en soliditet på 41.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 852 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Myggans Livs AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige samt annan därmed förenlig verksamhet.