Ursviken Maskin Verkstadsmaskiner Aktiebolag

Org.nr:

556639-3731

Adress:

Mejselgatan 4

Postnummer:

931 36 Skellefteå

Telefon:

0910-14070
Antal sökningar:

96

Placering i länet:
910
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 3 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 21 210 12 846 15 610 13 450
Rörelseresultat (tkr) 1 067 1 021 -803 419
Årets resultat (tkr) 881 815 -1 165 129
Summa eget kapital (tkr) 2 508 1 727 911 2 077
Rörelsemarginal % 5.0 7.9 -5.1 3.1
Avk. eget kapital % 41.6 61.8 -78.0 6.5
Soliditet % 42.5 28.8 15.3 25.1
Omsättning/anställd (tkr) 7 070 4 282 5 203 4 483
Resultat/anställd (tkr) 356 340 -268 140
Lön/anställd (tkr) 0 277 269 397

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 21 210 12 846 15 610 13 450
Arbetskraftskostnad 0 -832 -806 -1 192
Avskrivningar -30 -10 -9 -14
Andra rörelsekostnader -17 435 -8 503 -12 401 -8 783
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 37 49 205
Övriga rörelsekostnader -2 678 -2 517 -3 246 -3 247
Rörelseresultat 1 067 1 021 -803 419
Ränteintäkter 49 19 24 2
Räntekostnader -235 -225 -386 -461
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 170
Finansnetto -186 -206 -362 -289
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 881 815 -1 165 130
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 881 815 -1 165 130
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 881 815 -1 165 130
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 129 20 31 18
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 129 20 31 18
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 129 20 31 18
Varulager 3 168 4 234 3 984 5 816
Kundfordringar 1 127 1 643 1 360 2 043
Övriga omsättningstillgångar 159 96 306 221
Summa operativa omsättningstillgångar 4 454 5 973 5 650 8 080
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 318 3 290 174
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 318 3 290 174
Summa tillgångar 5 901 5 996 5 971 8 272

Eget kapitalEget kapital, redovisat 2 508 1 727 911 2 077
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 508 1 727 911 2 077

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 50 417 250
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 802 3 348 2 535 4 003
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 1 802 3 398 2 952 4 253

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 435 340 1 754 1 083
Övriga kortfristiga skulder 1 155 532 354 858
Summa operativa skulder 1 590 872 2 108 1 941

Summa skulder och eget kapital 5 900 5 997 5 971 8 271
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 5.0 7.9 -5.1 3.1
Avkastning på eget kapital % 41.6 61.8 -78.0 6.5
Soliditet % 42.5 28.8 15.3 25.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 71.9 196.8 324.0 204.8
Kassalikviditet % 77.0 41.0 42.0 41.0
Likviditetsberedskap % 0.06 0 0.02 0.01
Räntetäckningsgrad % 4.75 4.62 -2.02 1.28
Omsättning per anställd (tkr) 7 070 4 282 5 203 4 483
Rörelseresultat per anställd (tkr) 356 340 -268 140
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 277 269 397

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 910
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 910 12 686
Värdeförändring (%) 117.0 105 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 65.0 65 12 686
Rörelsemarginal (%) 5.0 898 12 686
Avkastning på eget kapital (%) 41.6 444 12 686
Soliditet (%) 42.5 795 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 070 58 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 356 199 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 131 12 686
Nettoomsättning (tkr) 21 210 545 12 686
Rörelseresultat (tkr) 1 067 652 12 686
Antal anställda 3 1 698 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Ursviken Maskin Verkstadsmaskiner Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 65.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 545 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ursviken Maskin Verkstadsmaskiner Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 5.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 898 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Ursviken Maskin Verkstadsmaskiner Aktiebolag har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 698 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Ursviken Maskin Verkstadsmaskiner Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 42.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 795 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Ursviken Maskin Verkstadsmaskiner Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med maskiner och verktyg för verkstadsindustrin samt service därtill, konsulttjänster inom angivna verksamhetsområden samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 96

Ursviken Maskin Verkstadsmaskiner Aktiebolag

Org.nr: 556639-3731

Adress:

Mejselgatan 4

Postnummer:

931 36 Skellefteå

Telefon:

0910-14070

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-06
Antal anställda 3
Nettooms (tkr) 21 210
Rörelseresultat (tkr) 1 067
Årets resultat (tkr) 881
Summa eget kapital (tkr) 2 508
Rörelsemarginal % 5.0
Avk. eget kapital % 41.6
Soliditet % 42.5
Omsättning/anställd (tkr) 7 070
Resultat/anställd (tkr) 356
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06
Nettoomsättning 21 210
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -30
Andra rörelsekostnader -17 435
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -2 678
Rörelseresultat 1 067
Ränteintäkter 49
Räntekostnader -235
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -186
Res. efter finans. intkt. och kostn. 881
Skatt 0
Årets resultat 881
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 881
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 129
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 129
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 129
Varulager 3 168
Kundfordringar 1 127
Övriga omsättningstillgångar 159
Sum. operativa oms.tillg. 4 454
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 318
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 318
Summa tillgångar 5 901


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 508
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 2 508


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 1 802
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 1 802


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 435
Övriga kortfristiga skulder 1 155
Summa operativa skulder 1 590


Summa skulder och eget kapital 5 900
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06
Rörelsemarginal % 5.0
Avkastning på eget kapital % 41.6
Soliditet % 42.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 71.9
Kassalikviditet % 77.0
Likviditetsberedskap % 0.06
Räntetäckningsgrad % 4.75
Omsättning per anställd (tkr) 7 070
Rörelseresultat per anställd (tkr) 356
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 910
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 910
Värdeförändring (%) 105
Tillväxt i omsättning (%) 65
Rörelsemarginal (%) 898
Avkastning på eget kapital (%) 444
Soliditet (%) 795
Nettoomsättning per anställd (tkr) 58
Rörelseresultat per anställd (tkr) 199
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 131
Nettoomsättning (tkr) 545
Rörelseresultat (tkr) 652
Antal anställda 1 698

Analys

Omsättning

Ursviken Maskin Verkstadsmaskiner Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 65.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 545 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ursviken Maskin Verkstadsmaskiner Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 5.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 898 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Ursviken Maskin Verkstadsmaskiner Aktiebolag har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 698 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Ursviken Maskin Verkstadsmaskiner Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 42.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 795 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Ursviken Maskin Verkstadsmaskiner Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med maskiner och verktyg för verkstadsindustrin samt service därtill, konsulttjänster inom angivna verksamhetsområden samt idka därmed förenlig verksamhet.