Polarbrödsgruppen Aktiebolag

Org.nr:

556638-8194

Adress:

Postnummer:

942 82 Älvsbyn

Telefon:

010-4506000
Antal sökningar:

104

Placering i länet:
9
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 22 21 1 3
Nettoomsättning (tkr) 168 252 36 288 24 574 24 158
Rörelseresultat (tkr) 12 831 22 847 19 042 18 944
Årets resultat (tkr) 311 348 17 397 15 177 35 813
Summa eget kapital (tkr) 581 489 271 567 262 791 256 905
Rörelsemarginal % 7.6 63.0 77.5 78.4
Avk. eget kapital % 73.8 7.0 6.0 3.4
Soliditet % 95.7 68.9 93.0 89.9
Omsättning/anställd (tkr) 7 648 1 728 24 574 8 053
Resultat/anställd (tkr) 583 1 088 19 042 6 315
Lön/anställd (tkr) 876 265 1 524 840

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 168 252 36 288 24 574 24 158
Arbetskraftskostnad -19 280 -5 571 -1 524 -2 520
Avskrivningar -344 -163 -9 -94
Andra rörelsekostnader -135 757 -7 858 -3 999 -2 600
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 151 0 0
Övriga rörelsekostnader -40 0 0 0
Rörelseresultat 12 831 22 847 19 042 18 944
Ränteintäkter 313 502 1 468 1 098 2 031
Räntekostnader -9 195 -75 -25 -50
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 304 307 1 393 1 073 1 981
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 317 138 24 240 20 115 20 925
Skatt -2 315 -5 465 -4 648 -12 671
Årets resultat 314 823 18 775 15 467 8 255
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 314 823 18 775 15 467 8 255
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 1 425 -1 378 -710 -7 742
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 402 -389 -200 -2 184
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 023 1 809 8 17
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 023 1 809 8 17
Andelar i koncern- och intresseföretag 113 905 119 113 19 113 19 113
Summa operativa anläggningstillgångar 114 928 120 922 19 121 19 130
Varulager 150 970 0 0 0
Kundfordringar 15 333 0 0
Övriga omsättningstillgångar 25 857 13 577 15 282 14 221
Summa operativa omsättningstillgångar 176 842 13 910 15 282 14 221
Fordringar på koncern- och intresseföretag 166 677 188 352 184 078 211 489
Övriga externa finansiella tillgångar 60 500 20 000 20 000 20 000
Likvida medel 88 477 51 071 44 071 20 797
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 315 654 259 423 248 149 252 286
Summa tillgångar 607 424 394 255 282 552 285 637

Eget kapitalEget kapital, redovisat 517 439 206 091 198 694 193 518
EK-andel av obeskattade reserver 64 050 65 476 64 097 63 387
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 581 489 271 567 262 791 256 905

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 55 0 0
Summa finansiella skulder 0 55 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 18 066 18 467 18 079 17 878
Leverantörsskulder 3 013 1 681 191 473
Övriga kortfristiga skulder 4 856 102 485 1 491 10 381
Summa operativa skulder 25 935 122 633 19 761 28 732

Summa skulder och eget kapital 607 424 394 255 282 552 285 637
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 7.6 63.0 77.5 78.4
Avkastning på eget kapital % 73.8 7.0 6.0 3.4
Soliditet % 95.7 68.9 93.0 89.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 1 453.0 62.0 3 529.0 323.0
Likviditetsberedskap % 0.53 1.41 1.79 0.86
Räntetäckningsgrad % 35.49 324.2 805.6 419.5
Omsättning per anställd (tkr) 7 648 1 728 24 574 8 053
Rörelseresultat per anställd (tkr) 583 1 088 19 042 6 315
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 876 265 1 524 840

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 9
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 9 10 973
Värdeförändring (%) 180.0 59 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 364.0 5 10 973
Rörelsemarginal (%) 7.6 596 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 73.8 134 10 973
Soliditet (%) 95.7 4 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 648 39 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 583 86 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 876 9 10 973
Nettoomsättning (tkr) 168 252 73 10 973
Rörelseresultat (tkr) 12 831 63 10 973
Antal anställda 22 275 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Polarbrödsgruppen Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 364.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 73 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Polarbrödsgruppen Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 7.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 596 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Polarbrödsgruppen Aktiebolag har under det senaste året 22 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 59.5. Företaget är under jämförelseåret den 275 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Polarbrödsgruppen Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 95.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 4 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Polarbrödsgruppen Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva forskning och utveckling av koncept, kommunikation, logistik och att utveckla produktionsteknisk utrustning. Bolaget kan även inköpa, producera och sälja bageri- och brödbaserade livsmedelsproduktersamt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vårda koncernens flöden och system. Bolaget kan även bedriva uthyrning av maskiner, transportutrustning och annan liknande utrustning huvudsakligen inom den brödbaserade livsmedelsbranschen. Bolagetkan även äga, förvalta och bedriva handel fastigheter och värdepapper.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 403 424 411 438
Nettoomsättning (tkr) 1 550 555 987 579 948 853 986 557
Rörelseresultat (tkr) 43 716 83 992 99 762 75 054
Årets resultat (tkr) 22 255 65 681 81 345 58 904
Summa eget kapital (tkr) 1 144 352 1 123 448 688 184 615 465
Rörelsemarginal (%) 2.8 8.5 10.5 7.6
Avk. eget kapital (%) 2.0 7.3 12.5 10.0
Soliditet (%) 76.8 72.9 78.1 74.8
Omsättning/anställd (tkr) 3 848 2 329 2 309 2 252
Resultat/anställd (tkr) 108 198 243 171
Lön/anställd (tkr) 548 517 544 477


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 104

Polarbrödsgruppen Aktiebolag

Org.nr: 556638-8194

Adress:

Postnummer:

942 82 Älvsbyn

Telefon:

010-4506000

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 22
Nettooms (tkr) 168 252
Rörelseresultat (tkr) 12 831
Årets resultat (tkr) 314 823
Summa eget kapital (tkr) 581 489
Rörelsemarginal % 7.6
Avk. eget kapital % 73.8
Soliditet % 95.7
Omsättning/anställd (tkr) 7 648
Resultat/anställd (tkr) 583
Lön/anställd (tkr) 876

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 168 252
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -344
Andra rörelsekostnader -135 757
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -40
Rörelseresultat 12 831
Ränteintäkter 313 502
Räntekostnader -9 195
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 304 307
Res. efter finans. intkt. och kostn. 317 138
Skatt -2 315
Årets resultat 314 823
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 314 823
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 1 425
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 402
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 1 023
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 1 023
And. i koncern- & intressefrtg. 113 905
Sum. oper. anlägg.tillg. 114 928
Varulager 150 970
Kundfordringar 15
Övriga omsättningstillgångar 25 857
Sum. operativa oms.tillg. 176 842
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 166 677
Övriga externa finansiella tillgångar 60 500
Likvida medel 88 477
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 315 654
Summa tillgångar 607 424


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 517 439
EK-andel av obeskattade reserver 64 050
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 581 489


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 18 066
Leverantörsskulder 3 013
Övriga kortfristiga skulder 4 856
Summa operativa skulder 25 935


Summa skulder och eget kapital 607 424
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 7.6
Avkastning på eget kapital % 73.8
Soliditet % 95.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 1 453.0
Likviditetsberedskap % 0.53
Räntetäckningsgrad % 35.49
Omsättning per anställd (tkr) 7 648
Rörelseresultat per anställd (tkr) 583
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 876

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 9
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 9
Värdeförändring (%) 59
Tillväxt i omsättning (%) 5
Rörelsemarginal (%) 596
Avkastning på eget kapital (%) 134
Soliditet (%) 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 39
Rörelseresultat per anställd (tkr) 86
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 9
Nettoomsättning (tkr) 73
Rörelseresultat (tkr) 63
Antal anställda 275

Analys

Omsättning

Polarbrödsgruppen Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 364.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 73 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Polarbrödsgruppen Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 7.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 596 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Polarbrödsgruppen Aktiebolag har under det senaste året 22 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 59.5. Företaget är under jämförelseåret den 275 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Polarbrödsgruppen Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 95.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 4 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Polarbrödsgruppen Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva forskning och utveckling av koncept, kommunikation, logistik och att utveckla produktionsteknisk utrustning. Bolaget kan även inköpa, producera och sälja bageri- och brödbaserade livsmedelsproduktersamt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vårda koncernens flöden och system. Bolaget kan även bedriva uthyrning av maskiner, transportutrustning och annan liknande utrustning huvudsakligen inom den brödbaserade livsmedelsbranschen. Bolagetkan även äga, förvalta och bedriva handel fastigheter och värdepapper.

Koncern

Värderating: V+
KoncernInfo 2017-12
Antal anställda 22
Nettoomsättning (tkr) 168 252
Rörelseresultat (tkr) 12 831
Årets resultat (tkr) 311 348
Summa eget kapital (tkr) 581 489
Rörelsemarginal (%) 7.6
Avk. eget kapital (%) 73.8
Soliditet (%) 95.7
Omsättning/anställd (tkr) 7 648
Resultat/anställd (tkr) 583
Lön/anställd (tkr) 876