NMM i Gällivare AB

Org.nr:

556633-6300

Adress:

Jägargatan 1

Postnummer:

983 41 Koskullskulle

Telefon:

0970-15570

Moderbolag:

NORRBOTTENS MOTOR & MASKINTEKNIK AB
Antal sökningar:

227

Placering i länet:
145
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 4 4 2 1
Nettoomsättning (tkr) 40 968 35 287 26 984 6 096
Rörelseresultat (tkr) 3 056 3 493 4 185 661
Årets resultat (tkr) 1 856 1 469 2 444 1 418
Summa eget kapital (tkr) 23 728 22 274 17 027 13 687
Rörelsemarginal % 7.5 9.9 15.5 10.8
Avk. eget kapital % 10.2 11.3 21.8 4.4
Soliditet % 81.9 82.9 87.3 90.6
Omsättning/anställd (tkr) 10 242 8 822 13 492 6 096
Resultat/anställd (tkr) 764 873 2 093 661
Lön/anställd (tkr) 0 416 664 603

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 40 968 35 287 26 984 6 096
Arbetskraftskostnad 0 -1 662 -1 328 -603
Avskrivningar -316 -358 -269 -391
Andra rörelsekostnader -39 753 -31 143 -21 761 -2 763
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 203 2 833 2 999 175
Övriga rörelsekostnader -1 046 -1 464 -2 440 -1 853
Rörelseresultat 3 056 3 493 4 185 661
Ränteintäkter 34 6 25 69
Räntekostnader -6 -67 0 -6
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 315 166 78 42
Finansnetto 343 105 103 105
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 399 3 598 4 288 766
Skatt -1 045 -1 371 -947 -176
Årets resultat 2 354 2 227 3 341 590
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 354 2 227 3 341 590
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -498 -760 -896 829
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -140 -214 -253 234
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 9 119 9 056 7 447 8 309
Maskiner och inventarier 708 590 802 319
Övriga materiella anläggningstillgångar 1 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 828 9 646 8 249 8 628
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 9 828 9 646 8 249 8 628
Varulager 3 751 2 276 1 500 291
Kundfordringar 1 715 1 467 395 370
Övriga omsättningstillgångar 670 252 323 148
Summa operativa omsättningstillgångar 6 136 3 995 2 218 809
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 1 868 0
Övriga externa finansiella tillgångar 9 325 5 550 4 803 2 389
Likvida medel 3 699 7 675 2 363 3 286
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 13 024 13 225 9 034 5 675
Summa tillgångar 28 988 26 866 19 501 15 112

Eget kapitalEget kapital, redovisat 19 091 18 135 14 599 12 154
EK-andel av obeskattade reserver 4 637 4 139 2 428 1 533
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 23 728 22 274 17 027 13 687

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 145
Summa finansiella skulder 0 0 0 145

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 308 1 168 685 432
Leverantörsskulder 2 283 1 381 767 249
Övriga kortfristiga skulder 1 669 2 041 1 022 599
Summa operativa skulder 5 260 4 590 2 474 1 280

Summa skulder och eget kapital 28 988 26 864 19 501 15 112
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 7.5 9.9 15.5 10.8
Avkastning på eget kapital % 10.2 11.3 21.8 4.4
Soliditet % 81.9 82.9 87.3 90.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 1.1
Kassalikviditet % 154.0 275.0 172.0 383.0
Likviditetsberedskap % 0.09 0.22 0.09 0.54
Räntetäckningsgrad % 567.5 54.7 - 128.67
Omsättning per anställd (tkr) 10 242 8 822 13 492 6 096
Rörelseresultat per anställd (tkr) 764 873 2 093 661
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 416 664 603

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 145
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 145 10 973
Värdeförändring (%) 6.0 788 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 16.0 422 10 973
Rörelsemarginal (%) 7.5 602 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 10.2 1 043 10 973
Soliditet (%) 81.9 66 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 10 242 20 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 764 61 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 098 10 973
Nettoomsättning (tkr) 40 968 292 10 973
Rörelseresultat (tkr) 3 056 243 10 973
Antal anställda 4 1 464 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

NMM i Gällivare AB har ökat omsättningen senaste året med 16.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 292 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

NMM i Gällivare AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 602 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

NMM i Gällivare AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 1 464 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

NMM i Gällivare AB har under det senaste året en soliditet på 81.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 66 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

NMM i Gällivare AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget skall förvalta och äga värdepapper och hyresfastigheter, bedriva uthyrning av lokaler, entreprenadmaskiner, bilar och utrustning till dessa, samt bedriva handel med lastmaskiner, fordon och maskintillbehörföreträdesvis skopor och plogar, samt utföra elinstallationer även som idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 227

NMM i Gällivare AB

Org.nr: 556633-6300

Adress:

Jägargatan 1

Postnummer:

983 41 Koskullskulle

Telefon:

0970-15570

Moderbolag:

NORRBOTTENS MOTOR & MASKINTEKNIK AB

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-04
Antal anställda 4
Nettooms (tkr) 40 968
Rörelseresultat (tkr) 3 056
Årets resultat (tkr) 2 354
Summa eget kapital (tkr) 23 728
Rörelsemarginal % 7.5
Avk. eget kapital % 10.2
Soliditet % 81.9
Omsättning/anställd (tkr) 10 242
Resultat/anställd (tkr) 764
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04
Nettoomsättning 40 968
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -316
Andra rörelsekostnader -39 753
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 3 203
Övriga rörelsekostnader -1 046
Rörelseresultat 3 056
Ränteintäkter 34
Räntekostnader -6
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 315
Finansnetto 343
Res. efter finans. intkt. och kostn. 3 399
Skatt -1 045
Årets resultat 2 354
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 354
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -498
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -140
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 9 119
Maskiner och inventarier 708
Övr. materiella anläggningstillg. 1
Sum. mater. anlägg.tillg. 9 828
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 9 828
Varulager 3 751
Kundfordringar 1 715
Övriga omsättningstillgångar 670
Sum. operativa oms.tillg. 6 136
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 9 325
Likvida medel 3 699
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 13 024
Summa tillgångar 28 988


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 19 091
EK-andel av obeskattade reserver 4 637
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 23 728


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 308
Leverantörsskulder 2 283
Övriga kortfristiga skulder 1 669
Summa operativa skulder 5 260


Summa skulder och eget kapital 28 988
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04
Rörelsemarginal % 7.5
Avkastning på eget kapital % 10.2
Soliditet % 81.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 154.0
Likviditetsberedskap % 0.09
Räntetäckningsgrad % 567.5
Omsättning per anställd (tkr) 10 242
Rörelseresultat per anställd (tkr) 764
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 145
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 145
Värdeförändring (%) 788
Tillväxt i omsättning (%) 422
Rörelsemarginal (%) 602
Avkastning på eget kapital (%) 1 043
Soliditet (%) 66
Nettoomsättning per anställd (tkr) 20
Rörelseresultat per anställd (tkr) 61
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 098
Nettoomsättning (tkr) 292
Rörelseresultat (tkr) 243
Antal anställda 1 464

Analys

Omsättning

NMM i Gällivare AB har ökat omsättningen senaste året med 16.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 292 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

NMM i Gällivare AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 602 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

NMM i Gällivare AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 1 464 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

NMM i Gällivare AB har under det senaste året en soliditet på 81.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 66 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

NMM i Gällivare AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget skall förvalta och äga värdepapper och hyresfastigheter, bedriva uthyrning av lokaler, entreprenadmaskiner, bilar och utrustning till dessa, samt bedriva handel med lastmaskiner, fordon och maskintillbehörföreträdesvis skopor och plogar, samt utföra elinstallationer även som idka därmed förenlig verksamhet.